Publicerad: 2001-07-09

Raskravallerna i Storbritannien

De senaste veckorna har vi hīrt talas om en rad raskravaller i Storbritannien, nu senast i Bradford. Nīgot som sīllan framkommer īr dock en sanningsenlig beskrivning av kravallerna, d.v.s. vad som sker och varfīr det sker.

Den fīrljugna bilden
Den vanliga beskrivningen īr att "extremister", "rasister" eller "nazister", "provocerar" asiatiska ungdomar, som dī svarar med vīld. Beskrivningen īr givetvis helt befīngd, och de flesta har nog svīrt att tro pī den, eller ītminstone att acceptera den. Vita "provocerar" invandrade asiater, och dessa svarar med att īdelīgga hela kvarter, slīnga gatstenar och brandbomber mot poliser, misshandla och knivhugga oskyldiga fīrbipasserande; de senare endast om de īr vita. De naiva personer som tror pī att "nazister" provocerar fram vīldet, har īndī svīrt att acceptera att det, ensamt, verkligen skulle kunna resultera i en sīdan reaktion. īndī īr det just det som media fīrsīker fī oss att acceptera. Massmedia ljuger fīr att de tvingas ljuga, ty annars skulle folk kunna vakna upp och fīrstī att det hīr med mīngkultur kanske inte īr sī berikande som massmedia stīndigt hīvdar.
Massmedia kīnner sig dock mycket pressade, dī īven de inser hur ynkliga deras svepskīl om "provocerande nazister" īr.

Vitas yttrandefrihet avskaffas
Līt oss ta en nīrmare titt pī hīndelserna i Bradford innan och under kravallerna.
Fīr det fīrsta sī īr staden svīrt ansatt av īver 200.000 invandrare, frīmst pakistanier, vilket ocksī syns pī den hīga brottsstatistiken, dīr vita ofta īr offren och invandrarna gīrningsmīnnen.
Som vanligt krīver man dock att de vita skall acceptera den nya situationen, och de som inte uppskattar degenerationen i Bradford kallas pī sedvanligt vis fīr "hatare". I Bradford, liksom i flera stīder runt om i Storbritannien, har invandrarna upprīttat s.k. "no-go zones", d.v.s. omrīden som vita inte "fīr" betrīda, och om de gīr det sī anser invandrarna att de har "rītt" att misshandla eller t.o.m. mīrda den vite. Det īr ju deras land nu.
Att vissa vita till slut fīr nog kan knappast anses underligt, och definitivt inte "extremt", om ordet inte skall framstīlla hur ovanligt det īr att vita vaknar upp och ser vart vīr civilisation īr pī vīg. En grupp mīnniskor som har vaknat upp īr medlemmarna i National Front, vilka ville visa sin avsky fīr det fīrdīrv som de asiatiska invandrarna orsakar, med den demokratiska regimens tysta medhīll. Detta oroade dock politikerna, som ogīrna ser att mīnniskor med sunda vīrderingar ruskar om landets vita befolkning sī att de gnuggar bort sīmnen frīn sina īgon. Snabbt beslutade man sig dīrfīr fīr att fīrbjuda demonstrationer i Bradford, samt en rad andra stīder dīr vita bīrjar fī nog av invandrarnas ohejdade hīrjningar. Av okīnd anledning har īsvenskī media līgnaktigt pīstītt att det fīrbudet infīrdes redan i juni. Det stīmmer inte. Den 4:e juli, alltsī fīrst dagarna innan den planerade demonstrationen, infīrdes ett demonstrationsfīrbud i Bradford, av inrikesministern David Blunkett, ett vīlkīnt ansikte i judiska kretsar.
Detta fīrbud mot vitas yttrandefrihet fīrargade givetvis medlemmarna i National Front, som dīrfīr avsīg att hīlla en demonstration fīr att visa att de inte tīnker ge upp sin frihet utan kamp.

Det īspontanaī vīldet
En annan missvisande beskrivning som media framstīller īr vīrd att ta upp innan vi gīr vidare, nīmligen att invandrarnas kravaller skulle vara spontana reaktioner, dī de i sjīlva verket īr planerade och fīrberedda sedan līnge. I en artikel i engelska 'The Observer', 1:a juli 2001, kan vi bland annat līsa fīljande:

"'Jag har ett svīrd redo i mitt hem och om nīgon idiot [līs: vit] kommer springande mot mig sī kommer jag att anvīnda det', sa [Zafar] Iqbal, 24."

Iqbal īr en av de "oskyldiga" och "fredliga" asiater som berikat Europa. Den vīldskultur som īr inherent fīr dessa element skīms varken Iqbal fīr att fīrtīlja, eller, fīr ovanlighetens skull, 'The Observer' fīr att fīrmedla.
Iqbal fortsītter:

"'Ingen skall gī nīgonstans den dagen, om NF [National Front] kommer hit pī līrdag sī kommer de att dī, sī enkelt īr det,' sa Iqbal. 'Oskyldiga vita mīnniskor mīste nīdvīndigtvis ocksī attackeras. Jag rīttfīrdigar det inte, det bara hīnder.'"

Iqbals oblyga rīttframhet borde fī de flesta vita att vakna upp. Oskyldiga vita mīlas ut som tilltīnkta offer redan en vecka fīre de kravaller, som media sī gīrna vill att skall framstī som spontana reaktioner mot "extrema" vita. Iqbal berīttar att han tīnker gī ut pī gatorna bevīpnad med ett svīrd, beredd att angripa, och dīda, oskyldiga vita fīr att vita i befolkningen krīver att īterfī sin yttrandefrihet; vem īr extrem?

Artikeln i 'The Obsserver' fortsītter:

"[Asiatiska] ungdomsledare sīger att vissa asiater har lagrat upp bensinbomber i īdehus runtom i Bradford. Knivar och andra vapen har ocksī samlats ihop. Medlemmar av stadens narkotikaligor fīrvīntas ocksī deltaga i vīldet med sin arsenal av skjutvapen. 'Om det blir en stor mobb, sī kommer det inte bli bara tegelstenar, det kommer ocksī finnas skjutvapen pī plats,' sa en ung asiat."

Den "spontana" kravallen, "orsakad" av vita "nazister", var alltsī i full fīrberedelse redan en vecka innan den brīt ut. Att narkotikaligorna sīllar sig till asiaterna īr knappast underligt, dī de vet att "extrema" vita īr emot sīvīl brottslighet som narkotika, de vet att īkad rasism skulle fī deras fīrdīrvliga affīrer att deskalera, samt, hīr och hīpna, sī bestīr īven ligorna av asiater och negrer.
Līgg īven mīrke till hur sjīlvklart det i det senaste citatet anses vara att tegelstenar kommer att anvīndas, men "svensk" massmedia tolkar troligen det som en "spontan reaktion pī vit extremism".

Kravallernas fīrspel
Pī līrdagen samlades sī en grupp med vita mīn, trītta pī den fria framfart som de egocentriska demokraterna tillīter invandrarna ha, fīr att īterkrīva sin yttrandefrihet, och den fīrlorade trygghet och folkgemenskap som demokratin och multikulturen omintetgjort. Dessa krav borde anses sjīlvklara, men liksom i alla demokratier sī īr folket, i synnerhet ursprungsbefolkningen, ingenting vīrt. Att vīra anfīder kīmpat i hundratalas īr, i generation efter generation offrat sitt svett och blod och vīlmīende fīr oss, fīr att vi skulle īrva nīgonting vackert och bra, īr plītsligt ingenting vīrt. Att vīra fīrfīder lyckades bygga upp en stark och vīlmīende civilisation, har plītsligt ingenting med oss att gīra. Nu īr de vitas līnder plītsligt īven invandrarnas līnder, eller snarare enbart deras līnder. Invandrare, som inte har nīgot hīr att gīra īverhuvudtaget, krīver att de skall fī ta full del i vīra fīrfīders sjīlvoffer, och anser sig vara felaktigt bemītta om de inte fīr t.o.m. en stīrre del av offren īn ursprungsbefolkningen. Dī anser de sig vara "hatade", och en insjuknad del av den vita befolkning ger dem sitt samtycke, med allt vad det innebīr av fīrakt fīr vad vīra fīrfīder gjort īven fīr dem. Dī invandrarna inte fīr vad de anser sig ha īrīttī till, sī tar dem det istīllet, sī som deras inherenta vandel pībjuder; och detta fīr fortgī utan ingrepp frīn dem styrande som hīvdar sig vilja vīrat folk vīl. Det var mot detta man ville protestera i Bradford.
Innan de vita pībīrjade sin demonstration hīll dock Anti-Nazi League, en antinazistisk organisation, som liksom AFA bestīr av idel alienerade anarkister och andra pro-multikulturella och anti-vita element. Dessa gjorde sitt yttersta fīr att hetsa upp de invandrare som strīk omkring pī gatorna,maskerade och med synliga jīrnstīnger i hīgsta hugg. Polisen ingrep givetvis inte, mīhīnda av rīdsla, mīhīnda p.g.a. order frīn en korrupt polisledning.

I detta skede var det mest "provocerande" som "extremisterna" gjort, att utlysa att de tīnkte genomfīra en demonstration fīr att īterkrīva yttrandefriheten fīr vita. Samtidigt sysselsatte sig asiaterna med att rusta upp, med den uttalade ītanken att angripa vita, oavsett om de var "skyldiga" eller ej. Gissa vad polisen sysselsatte sig med innan demonstrationerna.
Inte med att undersīka de īdehus dīr det fanns brandbomber och tillhyggen, inte heller med att gripa kīnda asiatiska vīldsverkare, utan med att fīrfīlja vita "extremister"! Givetvis fann polisen inget av "vīrde", men polisledningens vansinniga fokusering borde fī alla vita britter att kīnna en stark oro.

Kravallernas vīldsamma del inleddes innan de vitas demonstration egentligen hunnit bīrja. Dī en grupp vita kom ut ur en pub stod en stor flock med invandrare utanfīr och vīntade pī dem. Hīr skall enligt media de vita "provocerat" fram det "spontana" upploppet. De maskerade och bevīpnade asiaterna skall ha hīrt nīgon av de vita sīga nīgot "nedvīrderande" om dem, och dī brīt vīldsvīgen ut. Numerīrt īverlīgsna asiater gav sig i grupp pī enskilda vita och bīrjade misshandla dem grovt med sparkar, slag, jīrnrīr och knivar.