Publicerad: 2001-09-13

Ett angrepp pī Den Nya Vīrldsordningen

Vi mīste inse orsaken
Bombdīdet den 11:e september 2001, dīr World Trade Center och Pentagon angreps, var inte ett angrepp mot USA, utan ett angrepp mot Den Nya Vīrldsordningen. Angreppet var en direkt fīljd av att USA blandat sig i fīr dem ovidkommande konflikter, fīr att dīrigenom underkuva alla nationer som dristat att opponera sig. Tron att USA kan angripa līnder vīrlden īver, men aldrig drabbas pī hemmaplan īr naiv, fīr att inte sīga dīraktig, och angreppet kan dīrfīr inte kommit som en īverraskning fīr nīgon rationell mīnniska.
Fīr avvita personer kan detta līta som ett rīttfīrdigande av gīrdagens bombdīd. Vad jag framhīller dock īr orsaken till bombdīden, vilken vi mīste fīrstī fīr att kunna hantera situationen pī ett korrekt vis. I New York īr nu mindre īn en tredjedel av befolkningen vit, men en stor del av de fīrmodligen tusentals mīnniskor som omkom igīr tillhīrde vīrat folk, och jag har, fīr att uttrycka mig milt, inget stīrre īverseende med dem som angriper vīrat folk. Vi mīste hursomhelst fīrstī vilka mekanismer som utlīste dīdet, och dem har inte berīrts īverhuvudtaget av massmedia i nīgon Vīststat.

Medians makt
īTerrorī īr ett vanligt fīrekommande ord i detta sammanhang; ett annat ord īr īhīmndī. USA skall īhīmnas terrornī; eller som Carl Bildt ville mena pī: att det inte handlar om hīmnd, utan om en skyldighet att slī tillbaka mot terrorn. Det handlar dock om hīmnd fīr terror, men hīmndaktionen var bombdīden och inte de fīrvīntade motangrepp Den Nya Vīrldsordningen kommer att utsītta det land, eller de līnder, som utpekas som medskyldigt. Terrorn har Den Nya Vīrldsordningen stītt fīr, ofta genom att anvīnda USA som ett verktyg, varfīr USA ocksī valdes ut som mīl fīr hīmnden. Dī Israel krīvde militīr intervention i Irak, angrep USA lydigt i ett krig som inte borde ha berīrt USA īverhuvudtaget. I de fīrsta striderna dīdades tiotusentals mīnniskor, och till fīljd av de sanktioner som sedan upprīttades har īver en miljon irakiska barn dītt. Den sortens terror fīder en vilja till att hīmnas.
Bilder motsvarande de mycket dramatiska TV-bilder vi kunnat se igīr och idag, skulle mycket vīl kunnat visas frīn Irak under Gulfkriget. Dīr lades stora kvarter i ruiner; dīr bombarderades sjukhus; dīr fīrvandlades līkemedelsfabriker och reningsverk till grushīgar. Omvīrlden samlades dock inte runt TV-apparaterna fīr att fīrfasas īver vad som pīgick; Vīstvīrldens ledare fīrdīmde inte illdīden utan gav dem sitt hīgljudda gillande; journalister stīllde sig inte undrande till hur nīgon kunde tīnka sig att vinna sympatier pī dylika illdīd mot oskyldiga mīnniskor. USA fick ocksī sympatierna, inte den irakiska civilbefolkningen.
Vad som nu intrīffat īr ett lysande exempel pī mediakontrollens makt. Skulle araber ha kontrollerat all media i Vīst, sī hade bilder liknande dem vi nu ser ifrīn USA fyllt vīra TV-rutor under Gulfkriget. Nu sī kontrolleras inte media av araber, utan av en annan, utvald elitistisk grupp, som genom sina vinklingar helt kan styra den stora massans uppfattningar om olika hīndelser. Dī USA līgger stīder i ruiner, oavsett om det īr i Irak eller i Serbien, sī īr det bra; om nīgon grupp till fīljd av dessa angrepp hīmnas pī USA:s hemmaplan, sī īr det terror. Kan hyckleriet med demokrati manifesteras pī ett tydligare sītt? Med en kontrollerad media sī kan folks uppfattningar formas helt efter de īnskemīl de kontrollerande har, i sīvīl vīrldsuppfattning som politik. Vad som vid ett tillfīlle anses vara bra, kan vid ett annat tillfīlle anses vara dīligt, eller terror. Vinklingen beror pī vad den grupp som kontrollerar median vīljer; samma utvalda grupp som dirigerar Den Nya Vīrldsordningen.

Evigt krig fīr evig fred
USA har under īrens lopp fīrklarats som fredens frīmsta fīrsvarare, ironisk nog genom att stīndigt fīrklara nya krig. Krigen har dock i regel aldrig berīrt USA, eller oss, det vita folket. USA, uppbyggt av vīrat folk, borde givetvis vara en vit nation, men istīllet īr det andra folk som skīrdar vīra frukter. Som en vit nation, borde USA inte bry sig om hur andra nationer līser sina problem sī līnge vi inte berīrs; det īr deras ensak, inte vīran.
Med Den Nya Vīrldsordningen har det synsīttet īndrats. Det sīgs mīnga fagra ord om tolerans, mīngkultur och mīngfald, men sī snart en nation inte rīttar sig efter mallen ropas det efter militīra ītgīrder. Alla folk borde fī leva inom sitt egna omrīde och hantera sina egna problem pī det sītt som de vīljer; vi bīr inte leva beblandade efter en degenerativ mall upprīttad av Den Nya Vīrldsordningens utvalda elit; en mall de sjīlva aldrig skulle vilja efterleva.
Nīgot att undra īver īr vilka konsekvenser bombdīden kommer att fī. En jīmfīrelse som de senaste dagarna ofta tagits upp īr Pearl Harbor. Det kan vara en viktig jīmfīrelse, men ur ett annat perspektiv īn det som vanligen framstīlls. Fīrvīningen īver att varken den amerikanska eller den israeliska underrīttelsetjīnsten kunnat avslīja planerna i fīrhand īr stor bland de īexperterī som uttalar sig. Det sades īven om Pearl Harbor, men idag vet vi att den amerikanska underrīttelsetjīnsten kīnde till planerna i fīrvīg, fast līt bli att varna de amerikanska soldaterna sī att USA, eller snarare den utvalda elit som styr USA, līttare skulle fī med sig nationens opinion i krigsfīrklaringen mot Tyskland. Vita offrades fullt medvetet fīr att kunna ursīkta ett storskaligt krig; ett krig som inte berīrde USA, men som īnskades av aktīrerna bakom Den Nya Vīrldsordningen. Ett scenario, vars mījlighet inte bīr avfīrdas, īr ett nytt militīrangrepp mot exempelvis Irak.
Kanske ītvingasī USA sītta in landtrupper i ett sīnderbombat