Publicerad: 2001-09-14

Debilitet eller Politiskt Korrekt amoralism?

Efter att jag och Bjīrn Bjīrkqvist skrivit varsin artikel om bombdīden i USA, fick jag idag veta att Sverigedemokraterna valt att fīrvrīnga vad vi sade till ett uttalat stīd fīr illdīden. Frīgan jag stīllde mig dī jag līste deras notis var om det var ett uttryck fīr ren debilitet eller fīr samma bottenstītta moral som genomsyrar kvīllstidningar och skvallerpress? Dī jag īterigen līste igenom de artiklar som presenterats pī den-svenske.com sī kunde jag fortsatt inte fīrstī hur nīgon fīrnuftig person kunde uttolka att vi uttalat vīrat stīd; fīr idioter och sensationsjournalister īr saken givetvis en helt annan.
Fīrfattaren fīr Sverigedemokraternas paskill, Tommy S. Funebo, citerar herr Bjīrkqvists artikel, i, vad vi fīr fīrmoda, ett fīrsīk att understīdja sitt absurda pīstīende:
īMan skriver att īdetta īr den naturliga reaktionen motī att USA īhela tiden bedrivit krig mot andra līnderīī.

En vīrldsregering īr i stundande
Hīr mīste man stīlla sig frīgan vad det īr herr Funebo reagerar pī? Menar han att citatets innehīll skulle vara inkorrekt, och att īdetta īr den onaturliga reaktionen mot att USA hela tiden bedrivit krig mot andra līnderī? Stīmmer det inte att det īr naturligt, eller logiskt, att den som angrips kan vilja gī till motangrepp?
Varken herr Bjīrkqvists eller min artikel handlar om att fīrsvara, utan istīllet om att fīrklara vilka orsaker som ligger till grund fīr bombningarna. Skillnaden īr lika stor som uppenbar; ītminstone fīr den rationelle.
Det som intrīffade i USA īr ett led i den destruktion som just nu drabbar vīr civilisation. Bombdīden var en del i nīgonting stīrre, som pī sikt, om inget gīrs, kommer att omintetgīra sīvīl vīr nation som oss sjīlva som folk.
Det finns en pīgīende plan fīr att skapa en nation av alla nationer, Den Nya Vīrldsordningen, och alla som motsītter sig den angrips sī snart en duglig ursīkt kan presenteras. James Paul Warburg, den judiske storkapitalisten, uttryckte policyn sī hīr fīr den amerikanska senaten den 7:e februari 1950:
īVi skall upprītta en vīrldsregering, vare sig vitycker om det eller ej. Den enda frīgan īr om vi skall uppnī en vīrldsregering genom erīvringar eller samtycke.ī

Det īr samma krafter som fīrmīr USA att angripa nationer vīrlden īver, som uppmuntrar till invandring, mīngkultur, egalitet och liberalism i alla vita nationer. Offren i USA:s krig blir, fīrutom de angripna nationernas befolkning, i regel vita soldater, liksom offren fīr mīngkulturens vansinne frīmst īr det vita folket, och som i fīrlīngningen īr ett hot mot hela vīr civilisation och īverlevnad. USA:s krig har i regel aldrig gynnat Amerikas befolkning, utan istīllet virvlat upp nya flyktingstrīmmar, som vi īmīsteī ta hand om, och hat riktat mot vita vīrlden īver.

Dī de styrande serberna inte fīrstod hur berikande det īr med multietnicitet, och ansīg att en fredligare framtid skulle skapas om landets albaner istīllet bosatte sig i Albanien, sī skulle de bombas tills de fīrstod bīttre. Nīr sedan de ledande albanerna heller inte fīrstod hur berikande det īr nīr alla etniska grupper blandas samman i ett kulturellt kaoslandskap, och ville utropa ett sjīlvstīndigt Kosovo, sī blev situationen nīgot prekīr.

Marxismen vann kriget
Krafterna bakom Politisk Korrekthet och Den Nya Vīrldsordningen īr de samma, och bīda īr led i de vita nationernas destruktion. Den Politiska Korrektheten, som anser ersīttandet av den svenska kulturen och fīrstīrandet av det svenska folkets homogenitet berikande, har lett till kraftigt īkad kriminallitet; en pītaglig alienation bland rotlīsa ungdomar; en īkad dekadens av hela samhīllet i stort. Den Nya Vīrldsordningen fungerar partiellt som en militīr kraft fīr att understīdja den utvecklingen, och fīr att pī sikt skapa en grīnslīs vīrld; d.v.s. en vīrld dīr Sverige som nation upphīr att existera.
Efter andra vīrldskriget stod varken USA eller England som segrare. Segrarna var istīllet Den Nya Vīrldsordningen och Den Politiska Korrektheten. Efter Andra Vīrldskriget skapades det klimat som degenererat alla vita nationer till mīngkulturella, eller rīttare sagt kaoskulturella, stater. Segraren var marxismen, inte som ekonomisk ideologi, utan som filosofi, understīdd i mycket av Frankfurtskolans bedrīgliga teorier. Alla de ideal som tidigare varit grundpelare fīr de vita civilisationerna vittrade sīnder, och vi kan idag se resultaten i varje Politiskt Korrekt nation.
Varken jag eller herr Bjīrkqvist rīttfīrdigade mīrdandet av civila i New York, utan ville fīrklara de bakomliggande faktorer som utlīste dīdet. Vi fīrsīkte inte befria gīrningsmīnnen frīn skuld, ty som nationalsocialister anser vi att alla skall stī till svars fīr sina gīrningar, oavsett om dessa īr vedervīrdiga eller bra. Angreppet mot USA, som borde vara en de frīmsta vita nationerna i vīrlden, īr inget vi ger vīrat stīd. Orsaken till att vīra nationer angrips īr dock ytterst viktig att inse. Om USA inte bombat Irak sīnder och samman eller stīndigt utrustat Israel militīrt, sī skulle hīndelsen aldrig ha intrīffat, och bombandet av Irak eller det militī