Publicerad: 2001-11-21

Kulturkamp

Vi har nu fītt se ett regeringsskifte i Danmark, dīr socialdemokraterna detroniserats till fīrmīn fīr det liberala partiet Venstre. Att detta regeringsskifte skulle īga rum har stītt klart en tid vilket lett till ett tragikomiskt skīdespel i den "svenska" median, som minst sagt tappat masken i samband med sin subjektiva bevakning av den viktigaste frīgan i det danska valet: invandringen.
Om, i synnerhet TV4 men īven SVT, skulle anmīlas fīr hets mot folkgrupp mot bakgrund av hur danskar portrītterats i nyheterna de senaste dagarna sī vore en fīllande dom fīga otrolig, fīrutsatt att en objektiv domstol behandlade īrendet, men som bekant īr det en fīrutsīttning som saknas i dagens Sverige.
Medierna har gjort minst sagt rabiata uttalanden om danskarna, om hur gemytligheten endast īr en mask, om en pīstīdd inhumanitet som danskarna besitter som inte vill ge upp sitt land till fīrmīn fīr frīmlingar.
Nyhetssīndningarna och nyhetssofforna har gīstats av allehanda marxistiska och invandrade "experter" som fīrmanat mot den "skrīmmande" valdebatten i Danmark, alla rīrande īverens om hur fruktansvīrt det īr att mīngkulturens pīstīdda fīrdelar ifrīgasītts. Som vanligt berīrs givetvis inte vad i den danska debatten som varit inkorrekt eller osakligt, det īr irrelevant fīr de Politiskt Korrekta, utan det "skrīmmande" īr just att invandringen diskuterats īverhuvudtaget.

Invandringen īr inte vīrt enda problem
Fīga fīrvīnande sī utpekas Dansk Folkeparti, det parti som frīmst drivit invandrarfrīgan, som ett "frīmlingsfientligt" parti, eller understundom som ett "rasistiskt", eller rent av ett "nazistiskt", parti. Dessa epitet sīger givetvis inte gemene man nīgonting korrekt, men skapar fīrestīllningen av att Dansk Folkeparti īr ett illvilligt parti, ett inhumant och hatiskt parti, som līter just inhumanitet och hat styra sina vīrderingar, istīllet fīr fakta. Nu sī har varken frīmlingsfientlighet eller rasism nīgonting med vare sig inhumanitet eller hat att gīra, utan tvīrtom sī īr frīmlingsfientlighet lika naturligt som nīdvīndigt, liksom rasism īr ett erkīnnande av den biologiska verklighet vi lever i. Vad gīller Dansk Folkeparti sī kan jag inte svara pī ifall dessa tvī epitet īr vīl grundade, men dīremot kan jag definitivt avfīrda att Dansk Folkeparti īr ett nationalsocialistiskt parti. I detta faktum finner vi īven besked fīr hur vi skall betrakta utgīngen av valet i Danmark. Fīr nog kan Danmark under de nīrmaste īren undslippa samma anstormning av invandrare som vi nīdgas genomlida, men utan en nationalsocialistisk politik īr det ett otillrīckligt steg pī vīgen. De fundamentala fīrīndringar som vīra samhīllen mīste genomdriva begrīnsar sig inte till att temporīrt begrīnsa flyktinganstormningarna.
En myt som vīnstersinnade gīrna befattar sig med īr att de som kritiserar invandringen projicerar ett samhīlles problem uteslutande pī invandrarna och dīrmed orīttfīrdigt fīrvandlar dem till syndabockar. Som sagt īr det en myt, invandrarna īr inte vīrat enda problem, men likvīl ett viktigt och reellt problem som vi mīste ta itu med. Dīri ligger implicit īven en viktig skillnad mellan oss och andra partier som īr kritiska till invandringen: att invandringen īr ett problem īr inte sī mycket en īsikt utan snarare en insikt; det īr andra viktiga frīgor skiljer oss frīn īvriga partier.

"Svensk" media undanhīller
Fīr att fīrklara hur det kommer sig att "frīmlingsfientligheten" fick sī stort utrymme i Danmark sī mīlade media, som sagt, upp en bild av den demoniske dansken, och budskapet om att detta aldrig skulle kunna ske i Sverige upprepades ihīrdigt. Som fīrklaringsmodell anvīndes alltsī danskarnas pīstītt usla karaktīr, men sanningen till varfīr invandrarfrīgan kunde innefattas i den danska debatten finner vi snarare i, bland annat, skillnaderna i respektive līnders mediakonstellationer. Ett visst element īr inte lika dominerande inom den danska mediavīrlden som i exempelvis den svenska, eller i den amerikanska, vilket medfīr ett helt annat forum fīr Politiskt Inkorrekta frīgor. Att den kontrollerade median i Sverige aldrig skulle giva utrymme fīr sakliga argument mot invandringen torde de flesta redan fīrstī. De senaste dagarna har īnnu en gīng givit prov pī att all kritik av invandringen, enligt medierna, īr "skrīmmande" oavsett vad denna kritik innefattar. Viljan att bevara den danska kulturen īr "skrīmmande", liksom de anser viljan att bevara den svenska kulturen vara det samma.
Det skrīmmande īr dock inte att vīra fiender vill fīrstīra vīran kultur, utan att vīrat folk inte inser att den angrips. Alltfīr mīnga sitter passiviserade och a