Publicerad: 2002-02-06

Den tyske regimkritikern Manfred Roeder dīmd till ytterligare tvī īrs fīngelse

Den tyske 72-īrige regimkritikern Manfred Roeder dīmdes den 30 januari 2002 vid Landgericht (delstatsdomstolen) i Frankfurt am Main till ytterligare tvī īrs fīngelse. Beskrivningen av den brottsliga gīrning, som Manfred Roeder gjort sig skyldig till, līd īfīrolīmpning av statenī (Verunglimpfung des Staates). Avgīrande var en mening i ett īppet brev Roeder i april 2000 skickade till sīvīl ledamīterna av Fīrbundsdagen som regeringen. I detta brev anklagade han de ansvariga i Fīrbundsrepubliken fīr att fīrīva folkmord, nīmligen pī det egna folket. Sī hīr skrev han: īI stīllet hīmtar ni genom en bottenlīs asylpolitik miljoner frīmlingar till detta alltfīr lilla land och fīrīvar sī folkmord mot ert eget kītt och blod

Udo Holtmann var eller īr alltjīmt NPD-ordfīrande i delstaten Nordrhein-Westfalen och ledamot av det nationalistiska partiets styrelse. Samtidigt var han till slutet av januari hemligt anstīlld av staten fīr att arbeta som spion inom NPD. Pī uppdrag av sin arbetsgivare staten skrev han om Fīrbundsrepublikens multikultipolitiker: īFīrīvarna av detta folkmord fīrtjīnar dīdsstraff.ī (Der Spiegel, nr 5 2002, s. 25).
Holtmann icke endast brīnnmīrkte multikultipolitiken som īfolkmordī utan krīvde dessutom dīdsstraff fīr de ansvariga politikerna. Han klarar sig undan ītal, dī han īr agent īt staten, medan dīremot Roeder mīste i fīngelse fīr att endast ha skrivit att multikultipolitik īr folkmord. I motsats till Holtmann krīvde Roeder inte dīdsstraff fīr detta brott, utan ansīg detta krav gī fīr līngt. Han nījde sig med att angripa īfolkmordspolitikenī som sīdan och gjorde detta i tron att den grundlagfīsta yttrandefriheten gīllde ocksī honom.

Alla lika infīr lagen?
Fīrbundsrepubliken snīlar sannerligen inte med pengarna fīr att bevilja politisk asyl īt mīnniskor frīn vīrldens alla hīrn. Somliga av dessa mīnniskor har varit fīrfīljda i sina hemlīnder, dīrfīr att de īfīrolīmpat statenī. I Fīrbundsrepubliken īr det en klassisk grund fīr asyl att man varit politiskt fīrfīljd i hemlandet dīrfīr att man īfīrolīmpat statenī.
Men om hemlandet i frīga īr Tyskland och den stat tysken īfīrolīmpatī īr Fīrbundsrepubliken? George M. Kennedy, som īr observatīr av krīnkningar av mīnskliga rīttigheter, har uttalat: īOm det i ordets sannaste mening fīrekommer politiska fīrfīljelser, sī īr det i Fīrbundsrepubliken Tysklandī. Sī hīr lyder definitionen pī politisk fīrfīljelse: īDen som pī grund av den politik staten fīr klandrar eller anklagar den fīr att begī brott och dīrfīr drabbas med rīttsliga pīfīljder, anses i klassisk mening fīr politiskt fīrfīljd.ī Fīr just sīdana gīrningar kastar Fīrbundsrepubliken mīnniskor i fīngelse, samtidigt som den beviljar politisk asyl īt utlīnningar, som i sina hemlīnder sagt eller skrivit detsamma .

Det skall betonas att det i Roeders fall liksom i tiotusentals liknande fall av politisk fīrfīljelse av tyskar īren 1994-2001 uteslutande rīr sig om tanke- och īsikts-ībrottī. Politisk verksamhet i fīrening med vīldsdīd īr nīgonting annat, och de som īgnar sig īt dylikt kan rimligen inte kalla sig politiskt fīrfīljda, om de rīkar i klammeri med rīttvisan. Men Fīrbundsrepubliken beviljar i vissa fall asyl īven īt sīdana. Ett exempel ger oss tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung av den 29 januari 2002 (s. 5):

īEn turkisk medborgare, som dīmts fīr delaktighet i en mordbrand pī ett hotell i Sivas, dīr 37 mīnniskor miste livet, har fītt asyl i Tyskland. I fīrbundsregeringens svar pī en kort frīga frīn PDS hette det att ytterligare tvī i dīdet delaktiga turkar sīkt asyl. Den ena ansīkan har avslagits och ligger nu hos fīrvaltningsdomstolen. Den andra ansīkan har īnnu inte behandlats, heter det i den ansvarige ministern Zīpels svar frīn mitten av januariī Mīnnen dīmdes i juni 2000 fīr att ha deltagit i mordbranden pī ett hotell i den centralanatoliska staden Sivas. Pī hotellet var konstnīrer och intellektuella samlade tillsammans med alawiter samt diktaren och den andlige ledaren Pir Sultan Abdal fīr att gemensamt protestera mot islamiseringen av Turkiet (som sedan Mustafa Kemal Atatīrks dagar īr en sekulīr stat. ī.a.). Efter fredagsbīnen drog en mīnniskomassa till konferenshotellet, som flera mīn stack i brand under mīngdens jubel. Nīr brandkīren kom till platsen, hindrades den i slīckningsarbetet, sī att 37 mīnniskor innebrīndes