Publicerad: 2002-05-25

Amerika īr ett fīrīnderligt land

Nationalsocialistisk Fronts amerikanska motsvarighet, National Alliance, har slīppt en ny propagandafilm med ett fundamentalt budskap som mīste hīrsammas av alla nationellt sinnade. I filmen beskriver dr. William Pierce vīl den vīrld vi idag lever i och jīmfīr den med hur vīr vīrld skulle kunna utformas till det bīttre. Det viktigaste īr budskapet om varfīr vīr vīrld ser ut som den gīr vilket underfīrstītt īven konkretiserar frīgor vi mīste līsa.

Vi som arbetar med den-svenske.com fīr ibland kritik fīr att antalet inrikesnyheter īr fīr fī; en kritik som jag delar och fīrstīr. Mitt ansvarsomrīde īr huvudsakligen utrikesnyheter, men jag anser att īven de inslagen i dagslīget īr alldeles fīr fī. En av anledningarna īr att vi p.g.a. tidsbrist valt att inrikta oss pī de nyheter media valt att inte visa, istīllet fīr att endast īterge vad TT redan meddelat. Skulle dessutom de som i nulīget endast engagerar sig i att klaga īven engagera sig i att arbeta med hemsidan fīr att gīra den bīttre kan den problematiken īvervinnas.
En kanske īn viktigare orsak till de mīnga utrikesinslagen īr att den situation vi stīr infīr īr global och utan fīrstīelse fīr den stora bilden īr vīr kamp gagnlīs och fīrgīves. De som vill fīrinta oss vill inte gīra sī eftersom vi īr svenskar utan fīr att vi īr vita. Om vi vīgrar inse det och vad slags krafter och motiv som īr bakomliggande kan vi aldrig finna den līsning som īr absolut nīdvīndig fīr vīr īverlevnad.

Om Sverige den dag vi tar īver makten skulle stī helt ensam som nationalistisk stat, sī kommer de krafter som idag fīrsīker bryta ned oss fīrmī andra stater att angripa oss under fīrevīndningen att vi begītt nīgon ofīrrītt. Tyskland rīkade ut fīr samma īde dī Hitler ītererīvrade landet īt det tyska folket. īsterrike utsattes fīr sanktioner dī Jīrg Haider fick samregera eftersom han vill fīra en restriktivare invandringspolitik, och ett ofīrtīckt hat riktades mot LePen under presidentvalskampanjen i Frankrike nyligen. Om vi fīr sakens skull ponerar att LePen blivit president och att hans parti fick majoriteten i det franska parlamentet, tror nīgon verkligen att han dī i lugn och ro skulle tillītas sītta stopp fīr invandringen och pībīrja en repatriering av de negrer, araber och judar som huserar i landet? Frankrikes īde skulle bli det samma som Tysklands, och īven Sverige kommer gī samma īde till mītes om inte vi inser varfīr detta sker och formar vīra strategier dīrefter.

En vanlig fīrklaring till den utbredda dekadens som rīder i vīrt land īr en allt intensivare īamerikaniseringī. Den fīrklaringen īr missvisande. Sverige blir inte amerikaniserat, utan det īr samma krafter som degenererar, korrumperar och perverterar USA som Sverige. Att merparten av de negativa strīmningarna geografiskt hīrrīr frīn USA beror pī att dessa krafter har sin hīgborg dīr.

En annan fīrklaring īr att andra raser och deras kulturer utgīr vīrt problem, men īven det īr missvisande. Vi kan inte fīrīndra rasernas inherenta egenskaper och bīr av sīvīl etiska som evolutionīra skīl inte fīrsīka fīrīndra deras kulturer. Problemet īr inte hur de īr utan var de īr. Problemet med invandraringen īr inte den hīga kriminalitet som fīljer i dess spīr, līt er inte luras in den debatten som īr skapt fīr att orsaka fīrvirring, utan kriminaliteten īr endast ett prov pī det vīsentliga, nīmligen folkens olikhet. Vi behīver ett eget land fīr att sīkra vīr īverlevnad och kunna etablera ett konstruktivt samhīlle anpassat fīr vīrt folk med vīr egen kultur. Om andra folk dī bosītter sig mitt ibland oss īr det irrelevant huruvida de medfīr kriminalitet eller inte, dī deras blotta nīrvaro i līngden hotar vīr īverlevnad.

Trots vad vīra fiender hīvdar sī īr inte invandrarna det enda problemet vi som nationalsocialister identifierar. Invandringsfrīgan īr bara en av mīnga frīgor som mīste līsas. Ett annat pītagligt problem īr den bristande andligheten och de krokiga tankebanor som slagit rot i vīrt folk, sī som sjīlvfīrverkligande genom konsumtion, kortsiktighet, sjīlviskhet och naturfīrakt. Vi mīste fīrīndra vīrt folks livsfilosofi till en som bejakar det kreativa och īrofyllda. En stor del av den kvasifilosofi som idag genomsyrar vīrt samhīlle hīrrīr inte ens frīn vīrt folk och īr ingen naturlig del av vīrt tīnkande. Jag sīger kvasifilosofi, dī filosofin skall vara kīrleken till sanni