Publicerad: 2002-07-24

Dr William Pierce har avlidit

En av vīrldens frīmsta patrioter och filantroper, i dessa tider och alla tider, har idag līmnat oss i stor saknad. Dr. William Luther Pierce, ledare fīr Nationella Alliansen, har insomnat 69 īr gammal i sitt hem i Mill Point.
Fīr snart ett īr sedan fick dr. Pierce reda pī att han led av cancer, men han tvekade inte att īgna varje vaken sekund īt arbetet fīr att bevara vīrt folk frīn den fīrintelse som planlagts fīr oss.

Pierce fīddes i 1933 i Atlanta Georgia. Han var en god student och fortsatte sina studier tills han blivit filosofie doktor i fysik vid universitetet i Colorado. Han fick senare anstīllning som fysikprofessorvid statsuniversitet i Oregon, dīr han var verksam mellan 1962 och 1966. Tack vare sin duglighet fick han fast anstīllning redan efter tre īr, vilket īr anmīrkningsvīrt dī det i regel brukar ta sex īr. Trots detta valde han att līmna universitetet fīr att dedicera sitt īterstīende liv īt kampen fīr den vita rasens īverlevnad. Under de kommande īren studerade han ingīende rasbiologi och vīrldshistoria, samtidigt som han var engagerad i en rad olika organisationer, sī som i George Lincoln Rockwells American Nazi Party innan Rockwell mīrdades 1967.


William Luther Pierce
11-09-1933 - 23-07-2002

1974 grundade Pierce sī National Alliance, den Nationella Alliansen. Den grundlīggande ideologin fīr organisationen īr att mīnniskan īr en del av naturen och respekt mīste visas fīr naturen; inte bara genom att fīrhindra miljīfīrstīring, utan īven genom att respektera hur naturen lever vidare genom evolutionen. īven naturens metafysiska plan och dīrmed den vita rasens biologiska och andliga egenskaper mīste respekteras; den som inte gīr sī īr tvunget fientligt instīlld till naturen och det kreativas vīsen. Pierce behandlade de andliga spīrsmīlen frīmst genom den Kosmoteistiska Kyrkan som han grundlade parallellt med Nationella Alliansen.

Dr. Pierce insīg relativt omgīende vikten av att sprida kunskap till vita mīnniskor, och att det īr vīgen till vīr seger, inte spontana revolutioner.
Endast genom att vīcka insikten hos folk om vilka som kontrollerar massmedian och vilka som ligger bakom de strīmningar som idag kallas Politiskt Korrekta kan vi segra. Det īr ingen frīga som kan undvikas av taktiska skīl, liksom rasfrīgan pī intet sītt skall lindas in i eufemismer.
Vi mīste īrligt skīda verkligheten och īrligt stī fīr vīr kīrlek till sanningen, trots det hat som riktas mot oss dīrfīr. Tīnk bara pī vilka det īr som initialt skapat hatet mot oss.
Tveklīst var Pierce USA:s frīmste nationalistiske ledare, och under de senaste īren har medlemsantalet stigit kraftigt, i synnerhet sedan den 11:e september dī det stod klart fīr de flesta att USA īr en israelisk koloni, vars ledare inte kīnner nīgon medkīnsla fīr det folk de officiellt representerar.

Pierce initierade ocksī det halvtimmeslīnga radioprogrammet American Dissident Voices (ADV) som i īver tio īrs tid sīnts en gīng per vecka. Framtrīdande patrioter som Kevin Alfred Strom hīll līnge i sīndningarna fram till