Publicerad: 2002-12-19

De irakiska barnen īr fīr unga fīr att dī

Fīretrīdare fīr den amerikanska administrationen, sīrskilt presidenten sjīlv, talar gīrna bīde līnge och vīl om de mīnskliga rīttigheterna och om hur brott mot dessa ska bestraffas i internationella domstolar osv osv osv. Enskilda nationer eller regeringar pekas ut som sīrskilt hemska (trots att USA ofta haft nīra samarbete med dem tidigare!) och riskerar īdelīggas av den amerikanska krigsmaskinen. George W talar om īondskans axelmakterī trots att dessa stater tillsammans fīrklarat fīrre krig och ockuperat fīrre territorier īn den sionistiska staten i det ockuperade Palestina.

Vad gīller USA:s eget ansvar vid brott mot de mīnskliga rīttigheterna gīller dock tydligen en helt annan mīttstock. Att en halv miljon barn i Irak gītt under som en direkt fīljd av de USA-ledda sanktionerna de senaste tio īren īr ingenting som fīranleder prīvning i domstol, eller ens omfattande kritik. Tvīrtom ses sanktionerna som ett oumbīrligt verktyg i fīrsīken att knīcka en stat som vīgrar krypa fīr Sion. USA:s tidigare utrikesminister, judinnan Madeleine Albright, fick vid ett tillfīlle frīgan om hon tyckte att genomdrivandet av sanktionerna var vīrt priset, dvs hundratusentals dīda barn, hon svarade uppriktigt: īJa, jag tycker att det var vīrt detī.

Vi publicerar hīr en artikel frīn den irakiska nyhetsbyrīn (INA), som nīrmare beskriver den otīcka situationen sanktionerna har framkallat i Irak. Det īr detta samhīlle som USA nu īterigen vill jīmna med marken, i syfte att bereda vīg fīr det sionistiska imperiet mellan floderna Nilen och Eufrat.

Johan Svensson

De irakiska barnen īr fīr unga fīr att dī

Sekund efter sekund slaknar den tunna trīden mellan liv och dīd. Barn dīr līngsamt pī grund av det orīttfīrdiga embargo som pītvingats Irak av onda makter. Fler īn 567 000 barn har dītt i Irak till fīljd av det decennielīnga embargot. Irakiska barn har inte tillgīng till tillrīckligt med mat, mediciner eller ens leksaker att leka med. Embargot har svultit ihjīl barnen och berīvat dem deras grundlīggande rīttigheter. Nīstan en miljon barn i sīdra och centrala Irak īr kroniskt undernīrda, rapporterar UNICEF. īDet vi bevittnar īr en dramatisk nedgīng i nīringsintaget hos irakiska barn sedan 1991,ī sīger Philippe Heffinck, representant fīr UNICEF i Bagdad.

Nīringsstatusen hos barnen i Irak fortsītter att gī ned p g a brist pī tjīnlig fīda, mediciner och en sīker omgivning. Iraks miljī har pīverkats allvarligt av den USA-ledda aggressionen 1991. Exploderande missiler och anvīndandet av utbrīnt uran under aggressionen mot Irak har orsakat utbrott av nya sjukdomar och īkat fīrekomsten av leukemi, medfīdda missbildningar och īrftliga sjukdomar. En rapport frīn UNICEF, i syfte att vīrdera dess arbete i Irak de senaste tio īren, fastslog att dīdligheten hos barn under fem īrs īlder var 32% 1996, i jīmfīrelse med 18,7 % 1991. Rapporten visade att 54% av barnen led av diarrī och 43% var infekterade med lungsjukdomar. Rapporten nīmnde att barn i īldrarna 6-11 īr hade līmnat skolan fīr att kunna hjīlpa sina familjer ekonomiskt genom att arbeta. Statistik visade att andelen som hoppade av skolan mellan 1990-1998 var 22,6%, i jīmfīrelse med 7% īren 1976-1990. Barn skriker, leker och suger pī tummen. Sedan kommer en tid dī de bīrjar skolan, līr sig