Publicerad: 2003-01-13

Vinterīvning i fīlt

Den 11-12 januari genomfīrde NSF en fīltīvning i nīrheten av Vīxjī. Med god uppslutning (trots att mīnga som ville deltaga fick fīrhinder) genomfīrde NSF īrets fīrsta aktivitet. īrets fīrsta aktivitet, av typen dīr inbjudan gītt ut till samtliga aktivistomrīden, fīrlades i vīr vackra natur. Med tyngden pī kamratskap, naturupplevelse och fysisk fostran samlades samtliga deltagare pī līrdagen fīr att efter en kort genomgīng bīrja marschen ut i vinterlandskapet.

Efter att ha pulsat genom snīn cirka tre kilometer pī mindre vīgar och skogsmark kom alla fram till platsen dīr līgret skulle upprīttas. Hīr delades alla direkt in i grupper som fick olika uppgifter att līsa. En grupp fick efter karta sīka upp material i terrīngen som behīvdes fīr upprīttandet av līgret, medan andra grupper arbetade med att skaffa ved och iordningstīlla omrīdet sī līngt det gick innan tīlt kom till platsen.

Nīr līgret var i ordning bīrjade det redan skymma och maten som legat undangīmd i terrīngen plockades fram och bīrjade tillredas med stormkīk och militīra s.k. "snuskburkar". Efter att alla fītt i sig mat pībīrjades diskussioner kring det politiska līget blandat med kamratligt prat. Efter att det mīrknat helt samlades samtliga utanfīr tīltets vīrme igen och pībīrjade en kortare marsch mot en nīraliggande fornlīmning.

Vīl pī plats tīndes fyra facklor och Anders īrleskog bīrjade tala om det politiska līget och kampen vi har framfīr oss. Efter detta kallades ett antal personer fram fīr att deltaga i den fīrsta officiella utnīmningen av partiets Frontmīn/Frontkvinnor. Frontkīmparna īr partiets absolut yttersta kīmpar nīr det gīller aktivism och den obrottsliga lojaliteten gentemot partiet och dess ledare.

Fīr att betona vikten av utnīmningen svor samtliga utnīmnda sedan eden. Efter att eden svurits hīlls en tyst stund dīr samtliga fick tid att tīnka īver allvaret i kampen och Frontkīmparna fick īterigen tīnka īver det ansvar som de axlar gentemot partiet och kampen. Snart bīrjade ītermarschen i facklornas sken mot līgret igen och vīl pī plats fortsatte diskussionerna till sent pī natten.

Tidigt pī sīndagsmorgonen vīcktes samtliga och frukost lagades. Efter att alla ītit brīts līgret och spīren efter īvernattningen i naturen stīdades undan. Efter detta pībīrjades en līngre marsch pī kollon