Publicerad: 2003-01-29

Valet i Israel

Efter gīrdagens val i Israel stīr det klart att den pīgīende konflikten drivit mīnga judar līngre hīgerut pī den demokratiska skalan. Detta īr synbart dels i det faktum att Likud gick frīn 19 till 37 mandat, dels i att Arbetarpartiet minskade frīn 25 till 19 mandat och vīnstersinnade Meretz minskade frīn 10 till 6 mandat. Dock gick īven det hīgersinnade och religiīsa Shaspartiet starkt bakīt frīn 17 till 11 mandat och det ultrajudiska partiet Herut hamnade utanfīr Knesset. Samtidigt gick det sekulariserade och borgerliga partiet Shinui (fīrīndring) frīn 6 till 15 mandat.

Valets stora segrare īr tveklīst Ariel Sharon som vunnit de israeliska judarnas sympati genom līften om att mer vīld skall brukas mot palestinierna fīr att underkuva det pīgīende upproret. Frīgan som kvarstīr īr hur Sharons kommande koalitionsregering skall se ut: Arbetarpartiet sīger sig inte vilja samarbeta med Likud, och Shinui vīgrar samarbeta med religiīsa partier. Pī hīgerkanten īterfinns dock flera tīnkbara och villiga samarbetspartier som gott och vīl skulle kunna uppgī till de 61 mandat Sharon behīver fīr att ernī en majoritet av de 120 mandaten i Knesset. Shas hade exempelvis som sin valslogan: "Stīrk Sharon, Rīsta pī Shas".

Problemet skulle vara att Sharon dels vill ha en bred regering fīr att slippa opposition och oīnskade fraktionsbildningar, dels har Sharon tidigare haft problem med de religiīsa partierna vilket ledde till att han fīrra īret slīngde ut dem ur regeringen.
Om Sharon skall behīlla makten i ytterligare fyra īr och ītta mīnader, dī nīsta val īr tīnkt att hīllas, mīste hans maktbas vara stabil, vilket īr svīruppnīeligt med demokratins idioti. Antalet partier i Knesset minskade, men utgīrs fortfarande av 13 partier som drager īt olika hīll vilket liksom i Italien stīndigt tvingat fram nyval dī samregeringarna varit omījliga; det senaste nyvalet īr ett exempel pī detta.
Om Arbetarpartiet och Shinui hīller fast vid sina pīstīdda samarbetsprinciper ī politiker īr knappast kīnda som principfasta ī sī har Sharon dock knappast nīgra stīrre problem med en hīgerregering dī flera av Likuds viktigaste frīgor īven har stīd bland dessa partier, sī som en hīrd linje mot palestinierna, īkad judisk invandring, nej till bildandet av en palestinsk stat och etnisk rensning av araber.
En annan frīga īr hur reaktionerna blir dī USA, troligen redan i februari, angriper Irak. Att Israel pī nīgot sītt kommer dragas in i konflikten īr i synnerhet tīnkbart, men hur och vilka konsekvenser det kan fī finns det ett otal tīnkbara variationer av som i sig kan pīverka den politiska situationen i Israel pī flera olika sītt. Om nīgra veckor līr vi fī svar.

Parti Detta valet Fīrra valet Fīrīndring
Likud

37

19

18

Arbetarpartiet

19

25

-6

Shinui

15

6

9

Shas

11

17

-6

NU

7

7

ī0

Meretz

6

10