Publicerad: 2003-02-07

Colin Powells framfīrande av desinformation

Med tankarna kretsande kring den amerikanske utrikesministerns utspel i FN:s sīkerhetsrīd nyligen, talade vi med Charge dīAffaires pī den irakiska ambassaden i Stockholm, herr Qassim H.J. Al-Zuhairi, fīr att hīra hans synpunkter pī anklagelserna som riktades mot Irak.

Vad gīller anklagelserna i sig ansīg Al-Zuhairi dem vara fabrikerade līgner frīn amerikanskt hīll, helt klart medveten desinformation. Han hīvdade vidare att om det īverhuvudtaget funnits nīgon som helst sanningshalt i informationen borde den naturligtvis ha īverlīmnats till de vapeninspektīrer som nu befinner sig i Irak. Det verkliga syftet med desinformationen īr enligt Al-Zuhairi att fīrsīka pīverka den allt mer sviktande hemmaopinionen till att acceptera ett amerikanskt angrepp pī Irak. Det eviga tjatet om massfīrstīrelsevapen īr bara en fīrevīndning fīr krig.

Pī frīgan om vilken roll staten Israel spelar i den hīr situationen svarar Al-Zuhairi att den israeliska regeringen har stort inflytande pī sin amerikanska motpart och att israelerna driver pī USA att angripa Irak. Israel īnskar eliminera sina fiender i regionen och det tillsammans med USA:s īnskan att kontrollera de rika oljetillgīngarna i bland annat Irak leder fram till den nuvarande situationen med allt kraftfullare hot om militīrt vīld och eventuellt fullskaligt krig.


Colin Powell framfīrde līgner i syfte att stīvja opinionen enligt Qassim Al-Zuhairi pī Iraks ambassad i Stockholm

Al-Zuhairi sīger att USA med sin teknologiska īverlīgsenhet kan bomba Irak med missiler och bombplan, men att om amerikanerna sītter in markstyrkor i landet kommer de bli besegrade av det irakiska folket.

Att Powells pīstīenden om irakiska massfīrstīrelsevapen īr fabrikerade līgner bekrīftas ocksī av den tidigare vapeninspektīren i Irak, Scott Ritter, som anser att under hans tid som vapeninspektīr fīrstīrdes allt som īverhuvudtaget kunde tīnkas anvīndas i produktionen av ABC-vapen och att Irak idag omījligt skulle kunna tillverka sīdana vapen īven om det sī īnskade. Ritter berīttar ocksī att USA fīrra gīngen allt mer lade sig i FN:s vapeninspektioner och slutligen provocerade fram dess stopp 1998, nīr inspektīrerna blev tvungna att līmna Irak. USA tycks uppenbarligen en līngre tid ha haft fīr avsikt att attackera den irakiska nationen fīr egen vinnings skull och fīrsīker nu med alla medel piska upp hatstīmningen vīrlden īver fīr att bana vīg fīr īdelīggelsen av en sjīlvstīndig stat.