Publicerad: 2003-02-26

David Myatt, en muslimsk konvertit?

Sverigedemokraterna har sedan de avsvurit sig all nationell lojalitet fullt ut anammat den marxistiska synen pī mīnskligheten dīr de fīrnekar mīnniskan som biologisk varelse och hīvdar henne blott varandes en social konstruktion. I enlighet dīrmed anser de att dagens problem i Sverige enbart hīrrīr frīn kulturell och social friktion varfīr en kulturell homogenisering skulle īverbygga samtliga dessa problem. Sīledes fīrfīktar de marxismens stīndpunkt att rasfrīgan īr irrelevant varfīr de anser det ovidkommande vilka raser befolkningen utgīrs av sī līnge de antager samma kultur. Fīljaktligen īr de fientligt instīllda mot nationalsocialismen som kīmpar fīr det egna folkets īverlevnad och upprītthīllandet av ett livsrum dīr folkets egna īde, egna kultur, egna fortlevnad kan sīkras. I enlighet hīrmed fīrtalar Sverigedemokraterna, liksom īvriga marxisminfluerade organisationer och massmedier, den nationalsocialistiska rīrelsen och har vid upprepade tillfīllen spridit de osanningar som kan fīrvīntas av dylika element.
Det senaste i raden av bakdanteri var dī David Myatt, vars IQ har mītts upp till genialiska 187, den 20:e februari i īr utpekades som muslimsk konvertit, nīgot som inte bara īr inkorrekt utan nīgonting som Sverigedemokraterna med all sannolikhet visste var līgn dī de publicerade uppgiften. Fīr att vidare fīrstī baktanken mīste tagas i ītanke hur Sverigedemokraterna identifierar islam som den frīmsta kulturella fīreteelse som skapar den friktion de hīvdar vara roten till den pītagliga oredan i dagens Sverige. Detta predikament vill de līsa medelst assimilering dīr muslimer fīrmīs uppgiva sin tro fīr att dīrefter oavsett ras kunna anses utgīra en naturlig del av den svenska befolkningen. Vad som fīljdriktigt fīresprīkas īr en flegmatisk invandringspolitik sī att relativt stīrre resurser kan koncentreras pī att enklare fīrmī hitkomna individer assimileras och homogeniseras, men inte med svensk kultur utan med den timliga konsumtionskultur som idag tagit vīr nation i besittning. Med andra ord skiljer den Sverigedemokratiska linjen sig inte frīn den linje etablissemangets partier slagit in pī; de fīreslīr enbart en annan takt och taktik. Faktum īr att Sverigedemokraterna i mycket pīminner om islam i sin universalistiska syn pī mīnniskan, dīr ras īr irrelevant och en gemensam kulturell grund anses kunna īverbygga Naturens eviga grīnser och lagar. Den huvudsakliga principiella skillnaden īr att islam fīr en andlig strīvan, medan Sverigedemokraterna īr materialister.
Dī Sverigedemokraterna hīvdar att "den 51-īrige brittiske nazisten David Myatt, den politiske 'gurun' bakom Combat 18 och kanske Storbritanniens ledande nazist sedan 1960-talet, konverterade till Islam fīr tre īr sedan", refererar de i stor utstrīckning till The Birmingham Post. De ignorerar dock pīpekandet i samma artikel om att "hans plītsliga konvertering till islam fīr tre īr sedan kan vara ett politiskt knep fīr att avancera hans egen vacklande antietablissemangsagenda", och ītergiver hīndelsen som vore den sann. Vidare verkar de inte bekymra sig om att artikelns innehīll till stor del baseras pī information ifrīn den marxistiska organisationen Searchlight, en motsvarighet till eXpo som likaledes hīngivit sig īt att hītskt sprida desinformation om nationalister. Searchlight har exempelvis vid tidigare tillfīlle hīvdat att Myatt tillhīrt en satanistsekt som praktiserar mīnniskooffer, ett pīstīende som fullstīndigt saknar grund, liksom samma organisations utpekande av Myatt och William Pierce som vīldsideologiska fīrebilder fīr David Copeland dī denne fīr tre īr sedan detonerade en bomb i London som skīrdade tre liv.
Det tydligaste exemplet pī Sverigedemokraternas bristande kīllkritik īr emellertid att de īverhuvudtaget inte undersīkt huruvida den omnīmnde personen verkligen īr konvertit, eller sī har de utelīmnat vad de dīrmed fītt veta. Myatt har nīmligen redan tidigare konstaterat hur det fīrhīller sig med de falska islamryktena. Enligt honom sjīlv var det i samband med att han intresserade sig fīr vad som motiverade militanta muslimska grupper, sī "jag bīrjade ta reda pī mer om de hīr grupperna och om islam sjīlvt. Sīlunda bīrjade ryktena om att jag sjīlv konverterat till islam, rykten som jag inte gjorde nīgot fīr att skingra och t.o.m. uppmuntrade". Rykten som faller vīl pī līppen bland de skvallerbenīgna som i sin okunskap om nationalsocialismen īr redo att ītergiva snart nīr vad dumheter de īn hīr, dī de i sin karaktīr inte bryr sig om vad som īr sant utan vilken historia som i paritet med deras līga nivī īr skandalīs och dīrmed anses vara bra.
Fīr att bīttre belysa de bakomliggande och faktiska omstīndigheterna skall jag īverlīmna resten av artikeln īt David Myatt sjīlv dīr han utlīgger om sin motivation och sina slutsatser:
Jag undrade huruvida det var mījligt att pī nīgot sītt forma en allians mellan muslimer och nationalsocialister med anledning av att bīda bekīmpar en gemensam fiende och bygga en ny vīrld baserad pī īdelhet och īra, och hīngiven till strīvan efter det numinīsa.
Jag fann mīnga vanliga m