Publicerad: 2003-06-27

īppet brev till Vladimir Putin

den-svenske.com har flera gīnger berīttat om och protesterat mot det rīttsīvergrepp som drabbat den vīrldsberīmda revisionisten Ernst Zīndel. Vi īr inte ensamma om dessa protester och īver hela vīrlden pīgīr kampanjer fīr att ge Zīndel sin frihet tillbaka.
Ernst Zīndels hustru Ingrid Zīndel, tillhīr dem som kīmpat hīrdast fīr att Zīndel ska fī sin frihet tillbaka. Den 22:a juni fick hon in ett īppet brev till Rysslands president Vladimir Putin i The Washington Times. Istīllet fīr att berītta mer om Zīndels īde sī līter vi, med Ingrid Zīndels tillstīnd, publicera brevet i sin helhet i en svensk īversīttning av Meister Eckehart. Brevet īr intressant inte minst fīr att det visar hur man handskas med yttrandefriheten i USA och Kanada - Tvī līnder som ofta lyfts fram som demokratiska fīredīmen i liberala kretsar. Vi hījer ocksī vīra hīgerarmar fīr att hylla paret Zīndel och deras ihīrdiga kamp fīr sanningen och yttrandefriheten.

Kīre president Putin,

Ni kīnner troligen inte till min make, Ernst Zīndel ī men hundratusentals mīnniskor īver hela vīrlden vet vem han īr. Ernst Zīndel īr mannen som under en brutal belīgring frīn en mīktig politisk lobby skickade en undersīkningsgrupp frīn Kanada till Auschwitz 1998 fīr att kriminaltekniskt undersīka huruvida "gasningar" verkligen īgde rum ī och kom fram till att sī inte skett. Vetenskapen ljuger inte, och vetenskapliga fynd kan verifieras.
Hans bevis mīste stī och falla pī idīernas fria marknad. Min man har vīdjat efter ett sīkert, opartiskt globalt forum sedan dess fīr att gīra hans upptīckter kīnda.

Den kanadensiska Fīrintelselobbyn har aldrig fīrlītit Ernst Zīndel. Nyligen arresterades han pī amerikansk mark ī efter vad som pīstīs pī grund av att han missade ett mīte med tjīnstemīn vid Immigrations- och Naturaliseringsverket. Ingen domare. Inget fīrhīr. Ingen utvīg. Istīllet fotbojor och handklovar ī och ett brutal fīngslande i fyra maximala interneringsfīngelser, fīrst i USA och nu i Kanada. Falska nyheter spreds i massmedia om att han hade "īverskridit sitt visum". Det stīmmer inte. Han var gift med en amerikansk medborgare, och vi har ovedersīglig dokumentation fīr att han hade laglig rītt till uppehīlle hīr. Hans "straff", till att bīrja med? Bannlysning frīn USA i 20 īr!

Regeringstjīnstemīns brutala behandling av min make i vad mīnga fīfīngt hoppas fortfarande tillhīr tvī av Vīstvīrldens mest laglydiga demokratier erinrar om Stalinīrens mīrkaste dagar. Jag vet vad jag talar om. Vid fem īrs īlder fīrlorade jag min fader vid ett snarlikt gripande 1941 ī fīr att aldrig īterse honom!

Jag īr fīdd i Ryssland, med tyskt pībrī, īr en prisbelīnt romanfīrfattare, bīst kīnd fīr en tidig roman "The Wanderers" (Vandrarna), en fiktiv beskrivning om min ryskfīdda mennonita mormoder. Nyligen skrev jag en trilogi som spīnner īver sju generationer och 200 īr och alla de stora politiska omstīrtningarna under dessa tvī senaste ohyggliga, blodiga īrhundraden. Mitt folk, som levde fredligt i Ukraina sedan 1789, blev etniskt rensade under Stalins utrensningar, och endast en handfull av oss kunde rīdda sig sjīlva, fly med den retirerande tyska armīn till Tyskland 1943 och, dīrefter, till Sydamerika 1948.

Jag vīxte upp i djungeln, i princip illitterat och visst lite om den politiska realiteten hos diktaturer som fīrīndrade och decimerade līnder som Ryssland och Tyskland. Som vuxen emigrerade jag till Kanada och sedan till USA, och tīnkte alltid pī mitt fīdelseland, Ryssland, som en plats frīn helvetets djup ī tills jag hīrde talas om en intellektuell rīrelse som kallas revisionism.

Min nu fīngslade make īr vīrldskīnd som en revisionistisk pionjīr. Ernst Zīndel har en djupsinnig geopolitisk fīrstīelse fīr de fīrmīgna intressen som skulle sītta broder mot broder, skapa floder av blod och tīrar fīr handfull oligarker som redan vuxit sig feta pī vīr smīrta. Idag vet jag att Ryssland var ett lika fruktansvīrt offer som Tyskland ī och USA kommer lida sītillvida USA inte vaknar upp och kommer till insikt om dagens hīndelser i skenet av de grymheter som laglydigt folk utsattes fīr igīr. USA:s folk MīSTE brīdskande fīrstī dagens hīndelser och dramer ur ett historiskt perspektiv. Dagens Ryssland ligger līngt fīre USA i det avseendet ī faktum īr att jag var en av dem som sponsrade det fīrsta revisionistseminariet nīgonsin i Ryssland vid ett līraruniversitet, en bedrift jag inte lyckats īstadkomma i vīrt land med sī kallad "yttrandefrihet". Ryssland vīlkomnar hederlig līrdom och fruktar inte kontroversiella historiska upptīckter.

Apropī min makes brutala gripande sī