Publicerad: 2003-08-18

Idi Amin, Israel och massmedia

Budskapet att Ugandas forne despot Idi Amin avlidit har under dagen īterberīttats i vīrldens massmedier. Amins nekrologer har snarast tagit formen av nidskrifter dīr det pīpekas hur han under sin regeringsperiod 1971 till 1979 lītit dīda 300.000 mīnniskor och expatrierat landets 50.000 man starka indiska befolkning. Vad dock i princip inga medier berīttar īr att Idi Amin fīrdes till makten av Israel. Nīr det pīpekas vilket oerhīrt inflytande judar har īver massmedia i hela vīstvīrlden brukar apologeterna kontra med att mīnga medier skulle vara negativt instīllda till Israel, som om det fīrīndrar saklīget. Nīgot som dīremot īr ytterst relevant i sammanhanget īr hur oerhīrt mycket mer negativt instīllda samma medier i regel īr mot vita nationer, samt hur fīr Israel prekīra sanningar tystas ned. Fallet Amin īr ett tydligt sīdant exempel. Av alla de massmedier vi undersīkt īr det endast brittiska The Independet som i artikeln 'Reveald: how Israel helped Amin to take power', berīr hur Israel fīrde Amin till makten.

Precis som The Independets journalist, Richard Dowden, konstaterar: "Nīr Radio Uganda vid gryning den 25:e januari līt meddela att Idi Amin var landets nya ledare misstīnkte mīnga att Storbritannien hade ett finger med i kuppen. Dokument som slīpptes av utrikesdepartementet fīrra īret pekar dock ut en annan konspiratīr: Israel".

"De fīrsta telegrammen till London frīn den brittiska īverkommissarien i Kampala, Richard Slater, visar en man som chockats och fīrbryllats av kuppen. Men han vīnde sig snabbt till den man han trodde visste vad som pīgick; īverste Bar-Lev, den israeliske fīrsvarsattachīn. Han trīffade pī den israeliske īversten med Amin. De hade spenderat morgonen dī kuppen genomfīrdes tillsammans". "Israelerna agerade snabbt fīr att befīsta kuppen. De fīljande dagarna var Bar-Lev i konstant kontakt med Amin och gav honom rīd. Slater berīttade fīr London att Bar-Lev hade fīrklarat 'i ingīende detaljer [hur] ... alla potentiella koncentrationer av motstīnd, bīde i landet och i Kampala, hade eliminerats". "Kort dīrefter gjorde Amin sin fīrsta utlandsresa; ett statsbesīk i Israel. Golda Meir, premiīrministern, var enligt uppgift 'chockad īver hans inkīpslista' av vapen".

Det fīrhindrade dock inte Israel att fīrse Amin med vapen, och dīrutīver trīnade israeliska militīrer de Amintrogna soldaterna. Israel hade sedan Ugandas sjīlvstīndighet 1962 trīnat landets armī. Idi Amin sjīlv levde ett tag i Israel dīr han blev specialutbildad, och parallellt med hans senare roll som īverbefīlhavare fīr den ugandiska armīn blev han avlīnad av Israel fīr att fīrse kakwa-folket i sīdra Sudan med vapen i kampen mot den arabiska regimen i norr, ett krig som rasar īn idag. Motivet tros vara att Sudan allierat sig med de flesta īvriga arabstaterna mot Israel vilket under denna tid kulminerade i Sexdagarskriget.

En ytterst intressant detalj som Dowden avslījar i sin artikel īr att Bruce McKenzie, en MI6-agent, "den man som hīftigast argumenterade fīr att Storbritannien skulle stītta Amin", "flīg till Israel kort efter kuppen, som om han fick godkīnnande att stītta Amin rapporterade han till Douglas-Home: 'Det īr nu fritt fram fīr vīr īverkommissarie i Kampala att nīrma sig Amin'".

Varfīr behīver en brittisk MI6-agent be Israel om lov fīr hur den brittiska utrikespolitiken skall fīras gentemot en afrikansk kuppledare?

Israel skickade ner flera īverstar som utgjorde Amins rīdgivare, och ordnade kontrakt fīr israeliska fīretag. Ett av dessa fīretag byggde den internationella Entebbe-flygplatsen, nīgot som kom att vara av avgīrande betydelse dī Mossad 1976 stormade ett Air France-plan pī vīg till Israel med 102 judar ombord, men kapades av palestinier och landade pī Entebbe.

Kort efter sitt makttilltrīde bīrjade Idi Amin rensa ut det utlīndska inflytandet i landet. Den indiska minoritet som dominerade landets ekonomin fīrdrevs, varav en stor del flyttade till Storbritannien. Amin fīrsīkte ersītta dessa med personer frīn hans egen stam, kakwa-folket, och hīll andra folk, dīribland tutsiminoriteten i sīder, pī avstīnd frīn makten. Denna politiska etnocentrism kom snart īven att gī ut īver de som fīrt honom till makten: israelerna. Efter denna snopna kovīndning anklagades Idi Amin omgīende fīr antisemitism och den massmediala kritiken mot den inledningsvis hyllade kuppledaren intensifierades.

Israel har nu ītertagit sitt inflytande īver Uganda. Idag īr tutsin Yoweri Museveni ī en av flyktingarna som līmnat Rwanda 1959 under de etniska striderna med hutuerna i landet ī president. Musevenis nīrmaste militīre rīdgivare īr juden David Agmon, en israelisk īverste av fīrsta graden. Agmons stīllning i Israel var tidigare minst sagt framtrīdande dī det var han som vid Benjamin Netanyahus tilltrīde som premiīrminister blev utsedd till dennes hīgste stabschef. Nīr sedan Kongo-Kinshasas (dī fortfarande kallat Zaire) president Mobuto Seso-Seko stīrtades 1997 avgick Agmon plītsligt och fick pī nīgot sītt rītten till alla guldfyndigheter i īstra Kongo. Bolaget via vilket Agmon utvinner guldet har det missvisande namnet Australian Russell Resources, dī bolaget fīrutom att vara registrerat i Australien har fīga med landet att gīra. I rīdande krigstider īr Agmons roll som presidentens nīrmaste militīrrīdgivare minst sagt inflytelserik, och tillsammans med en grupp andra israeler syns han allt oftare tillsammans med Museveni i en rad olika sammanhang.

Dī Uganda under kriget i Kongo byggde ut sitt flygvapen kīptes MiG-21-plan in frīn Polen. Den som arrangerade affīren var juden Amos Golan, och istīllet fīr att skicka stridsflygplanen direkt till Uganda fīrdes de till Israel dīr de restaurerades fīr motsvarande 200 miljoner kronor. Det var īven i Israel de ugandiska stridspiloterna, 13 till antalet, fick sin 16-mīnadersutbildning fīr sammanlagt 130 miljoner kronor. Golan kom senare ī ven att sīlja 62 stridsvagnar av modell T-55 till Uganda, men hans oerhīrda frīckhet manifesterades dī det visade sig att endast ītta av dessa fungerade.

En ytterligare dimension i den israeliska inblandningen i omrīdet hamnade i dagens ljus den 26:e september 1998 dī ett flygplan kraschade i Uganda nīra den kongolesiska grīnsen. Ombord pī flygplanet fanns en av president Musevenis brorsīner, īverste Jet Mwebaze, och den israeliske juden Zeev Shif, som i bagaget hade med sig īver en miljon dollar. Det fīrmodas att de var pī vīg att hīmta upp en guldlast frīn īstkongolesiskt territorium, dī ockuperat av ugandiska styrkor. Shif var īven med om att under mīrkliga former ta īver Ugandas Kommersiella Bank, tillsammans med den ugandiske generalmajoren