Publicerad: 2004-05-26

800 dīda amerikanerīoch 1 norrman

Den fīr USA mindre tilltalande situationen i Irak fortsītter som vanligt. Fler īn 800 amerikanska soldater har fram tills nu listats som dīdade under kriget och ingen īnde tycks finnas i sikte. īven om ett officiellt maktīverlīmnande ska ske den 30 juni īr det ingen hemlighet att den amerikanska militīren blir kvar i landet, inte bara hela 2004 utan dessutom 2005.
Situationen utvecklar sig alltsī inte riktigt som sionisterna har tīnkt sig. Den spanska truppstyrkan som befunnit sig i Irak sedan i juli fīrra īret har nu īkt hem. Mellan 3-4000 amerikanska soldater som fīr nīrvarande īr baserade i Sydkorea ska transporteras till Irak pī grund av det fīrvīrrade līget och till rīga pī allt har amerikanska soldater, īven kvinnliga, under israeliskt īverinseende fīrnedrat irakiska fīngar pī de mest sjuka sītt. En framstīende amerikansk nationalsocialist har pīpekat att hur brutal Saddam īn var sī tvingade han aldrig sina fīngslade fiender till homosexuella handlingar, vilket sīger nīgot om det andliga tillstīndet i den enda kvarvarande supermakten. Det īr ytterst tveksamt om den aktuella fīngvīrden fīrbīttrar USA:s anseende i regionen.
Nīr det gīller truppfīrflyttningar kan det nīmnas att īven Storbritannien ska fīrstīrka sin kontingent i Irak med 3000 man, men enligt uppgift enbart i syfte att pīskynda (???) ett framtida trupptillbakadragandeīhmm, jag vet inte riktigt vad jag ska sīga om det! Tydligen ska ett stīrre antal irakiska poliser snabbutbildas fīr att sedan vara redo att ta īver patrullerandet (vilket hittills inte varit sīrskilt framgīngsrikt).
Vid sidan av de 800 i Irak har USA dessutom fīrlorat ca 120 man i Afghanistan sedan īkriget mot terrorismenī inleddes i november 2001. Vilka mīl har USA nītt i Afghanistan? Talibanerna finns kvar, īven om de inte līngre kontrollerar huvudstaden Kabul. Bin Ladin īr pī fri fot. Mulla Omar īr pī fri fot.
Nu har dessutom Norge fīrlorat en soldat i strid. Norrmannen strīk med fīr ett par dagar sedan nīr hans fordon trīffades av en raket i utkanten av Kabul. Norge har 200 soldater pī plats i Afghanistan som ingīr i ISAF-styrkan. I Irak har Norge hittills klarat sig undan fīrluster, men det beror mest pī att de norska soldaterna dīr īr livrīdda och i princip aldrig līmnar sina fīrlīggningar.
Nīvīl, de amerikanska motgīngarna och motstīndskampen i Irak īr nīgot vi mīste se positivt pī och uppmīrksamma ofta! Det īr inte omījligt att det hīrda motstīndet i Irak sī hīr līngt har hindrat USA frīn att invadera Syrien, ett land som USA nyligen infīrde sanktioner emot och som sedan līnge stīr pī sionisternas lista īver līnder som ska īfīrīndrasī. Sī līnge USA īr funktionsdugligt och styrt av sionister kommer det utgīra ett enormt hot mot alla fria nationer i vīrlden, sī pī sikt īr fīrintandet av den sionistiska makten i USA nīdvīndig fīr att vi īverhuvudtaget ska kunna tala om nīgon frihet i framtiden. Vad vi hīr i Sverige kan gīra īr att īppet tala och skriva om hotet frīn USA samt dess fīrbrytelser i olika līnder fīr att bidra till