Publicerad: 2004-06-24

Planer pī etnisk utrensning av vita i Zimbabwe avslījad

Den brittiska ambassaden i den zimbabwiska huvudstaden Harare har kommit īver en rapport kallad "Līsningen pī det vita problemet" som utlīgger en plan fīr hur den vita befolkningen i landet skall rensas ut. Planen gīr ut pī att arrangera bombattentat mot ett mīl i Zimbabwe, vilka sedan skall skyllas pī "brittiskt finansierade terrorister". Dīrefter skulle alla brittiska medborgare tvingas līmna landet inom 48 timmar.

Hela 75 procent av den vita befolkningen har brittiskt medborgarskap, mīnga av dem dubbelt brittiskt-zimbabwiskt medborgarskap dī Zimbabwe under namnet Rhodesia tidigare var en brittisk koloni och senare en fortsatt medlem av det brittiska samvīldet. Planen īmnar dock gī līngre īn sī i den etniska rensningen.

Vi anser det realistiskt att fīrdrivandet av de brittiska medborgarna kommer leda till en minskning av den [vita] befolkningen med 80 till 90 procent inom sex mīnader. Om planen fīrverkligas inom kort kan vi nīstan vara fullstīndigt av med dem infīr upptakten till parlamentsvalen [som hīlls nīsta īr].

Zimbabwes president Robert Mugabe har sedan en līngre tid arbetat aktivt fīr att fīrdriva landets vita, bland annat genom uppmuntran till ockupation av vita bīnders markīgor, samt tvīngskonfiskering av dem samma. I samband med ockupationerna har flera vita bīnder mīrdats, misshandlats och vīldtagits utan nīgra som helst rīttsliga pīfīljder.

Ytterst anmīrkningsvīrt i sammanhanget īr massmedias nīstintill totala tystnad om avslījandena av planen pī en etnisk rensning av den vita befolkningen i Zimbabwe. Brittiska Sunday Times och austarliska The Australian utgīr de tvī undantagen. Det anmīrkningsvīrda i tystnaden bland īveriga medier skall ses i ljuset av hur dessa ideligen talar om vikten av att "vi aldrig fīr glīmma" och att etnisk rensning "aldrig fīr upprepas".

Den politiska dimensionen i fīrtegenheten gīr inte att ta miste pī. Massmedia utmīlar konsekvent en bild dīr endast vita kan vara "rasister", varfīr nīgra motbilder inte īr vīlkomna. Hīndelserna i Zimbabwe exemplifierar dīrutīver de potentiella konsekvenserna av ett multietniskt samhīllsbygge och vilket īde som vīntar vita nīr de som minoritet hamnar i andra folks vīld, nīgot massmedia inte īr alltfīr angelīgna om att vita begrundar.

Genom īrens lopp har massmedia hītskt kritiserat hur den vita befolkningen i landet under perioden 1965-1979 kīmpade fīr att bibehīlla makten istīllet fīr att līmna īver beslutsfattandet till den negroida befolkningen och dīrmed sjīlva riskera etnisk rensning. Till fīljd av omvīrldens pītryckningar gav dessvīrre den vita befolkningen upp sin kamp fīr sjīlvbestīmmande och īverlevnad, vilket lett till dagens situation dīr landets styrande planerar hur de skall rensas ut.

Den uppenbara dubbelmoralen kan īven beskīdas i hur internationella organ agerat gentemot vita regeringar som vīrnat om vitas etniska intressen och icke-vita regeringar. 1968 infīrde FN sanktioner mot R