Publicerad: 2004-08-31

Sveket Nationaldemokraterna

I dagarna har flera ledande personer inom Nationaldemokraterna (ND) līmnat partiet och dessutom har en hel avdelning hoppat av och anslutit sig till Sverigedemokraterna. Det rīr sig knappast om nīgon slump, utan detta sker till fīljd av att det blivit allt tydligare att partiet ND inte stītt fīr den politik de sīger sig fīretrīda.

Partiets strategi har varit att stī fīr olika īsikter beroende pī vilka man samtalat med, och dīrfīr har man kunnat dra till sig sīvīl nationalister som populister till sitt parti. Inom den nationella rīrelsen har folk pī olika avstīnd betraktat ND och frīgat sig hur līnge denna strategi skulle hīlla dī det torde vara en sjīlvklarhet att en politisk kamps framgīng krīver en agenda med tydliga riktlinjer och mīl, att alla kīmpar enligt den utstakade vīgen fīr att nī mīlet och inte īt "ungefīr samma hīll" dī det ofrīnkomligen leder till att ett parti splittras i olika fraktioner som tillslut finner sig sī distanserade frīn varandra att de inte līngre kan samarbeta. Att likt ND fīrsīka lura till sig aktivister fīr att kunna bilda en tillfīlligt stor rīrelse īr dīmt att sluta med att medlemmarna som fīrts bakom ljuset, i vredesmod līmnar partiet i splittring och fīrfall.

Ena stunden har man stolt fīrklarat att man vīrnar det egna landet och dīrmed bekīmpar sionism fīr att i nīsta stund, om īhīrarna varit av det liberalare slaget, talat om vikten av att bekīmpa "nazistiska inslag" i rīrelsen.

Detta īr en stor anledning till att ND nu splittras. ND īr inte heller līngre att betrakta sī som ett nationalistiskt parti dī de bevisligen inte arbetar fīr ett etniskt homogent Sverige som styrs av och fīr svenskar. Nationalsocialistisk front uppmīrksammar idag de omstīndigheter som gīr att ND inte līngre īr att anse som nationellt.

Oavsett vad fīretrīdare fīr ND fīrsīker vidhīlla sī īr detta fakta som īr omījlig att blunda fīr.

Judendom och synagogor inget hot mot Sverige

I september 2002 intervjuades ND:s chefsideolog Vīvra Suk av tidningen Metro om partiets syn pī moskīer och synagogor. Suk, som uppfostrats politiskt i Sverigedemokraterna, svarar att moskīerna ska bort frīn svensk mark men att synagogor dīremot, som dī till antalet var fler īn moskīerna i Sverige, utgīr ett sī pass obefintligt inslag i vīrt land att dessa bīr vara kvar.

Inom den nationella rīrelsen ifrīgasattes naturligtvis detta filosemitiska uttalande men eftersom det rīrde sig om ett isolerat uttalande av en enda medlem sī līt man saken bero.

Samarbete med pro-sionistiska partier

den-svenske.com har dīrefter vid flera tillfīllen kunnat pīvisa att ND:s sī kallade broderpartier runt om i Europa inte bara varit prosionistiska utan īven inhyst judar bland sina yttersta funktionīrer. Detta har bland annat gīllt franska Front National, brittiska British National Party och belgiska Vlaams Blok. Att kalla sig nationella och samtidigt inhysa rasfrīmlingar i partiet īr sjīlvklart lika illa som att līta landet delvis styras av frīmlingar. Dī dessa kvasinationella partier pīstītt att de fīr en nationell politik stīmmer det sīledes inte emedan de inte tar stīllning till den viktigaste frīgan av alla: folkets sjīlvbestīmmanderītt och rītt att leva fritt i ett eget land.

den-svenske.com har inte haft fīr avsikt att svartmīla ND dī vi upplyst vīra līsare om dessa fakta. Dels sī inser vi att man inte behīver dela alla īsikter med utlīndska samarbetspartners, īven om det ser illa ut, dels sī ville vi ocksī ge ND en chans att tīnka igenom om man verkligen ville samarbeta īppet med kvasinationalister av samma skrot och korn som Sverigedemokraterna. Uppgifterna som presenterades av den-svenske.com var dīrtill inte kīnda av nīgon bredare allmīnhet men sedan det nu gītt en līngre tid sedan den-svenske.com avslījade detta och ND inte īndrat sin syn pī dessa partier, utan snarare utīkat sitt samarbete med dem, sī mīste vi som nationalsocialister reagera mot detta.

Kamp mot "antisemitism", "rasism" och utīkad indoktrinering pī landets skolor nedtystade punkter pī partiets agenda

De nyss nīmnda exemplen kan sīkert ses som isolerade hīndelser som inte speglar partiets politik. Mīnga av ND:s medlemmar har anslutit sig till partiet med den īrliga īvertygelsen att partiet īr nationalistiskt i den meningen att de vīrnar det svenska folkets intressen. den-svenske.com kan dock nu konstatera att īsikten inte īr isolerad inom partiet.

Den 19 januari 2004 lade ND:s partiordfīrande Anders Steen och ND:s tidigare seniorledare Harry Edlund en motion till Haninge kommunfullmīktige vid namn: Motion till Haninge kommunfullmīktige om ītgīrder mot antisemitism.

Vi publicerar hīr motionen i sin helhet:

Svenska kommittīn mot antisemitism har i en nyligen publicerad undersīkning belagt att antisemitismen īr pī frammarsch, frīmst i invandrartīta skolor i de stīrre stīdernas fīrorter. Det bekrīftas ocksī vid intervjuer med skolfolk, som oftast vill vara anonyma pga risken fīr repressalier frīn īverordnade och elever. Det visar pī allvaret i situationen.

Vi nationaldemokrater vīrnar om alla mīnniskors lika vīrde och rīttigheter inom Sveriges grīnser och tar avstīnd frīn antisemitiska tendenser.

Dīrfīr fīreslīr vi at