Publicerad: 2004-09-15

Nationaldemokraterna - nationalismens renegater

Sagan Nationaldemokraterna (ND) har skrivit ytterligare ett kapitel samtidigt som den nīrmar sig sitt all. Fīrutom att en intern maktkamp rasat inom partiet har det framkommit att partiledaren Anders Steen och partiets fīre detta seniorordfīrande Harry Edlund līmnat in en motion till Haninge kommunfullmīktige dīr de yrkar pī anslag till en kampanj mot "antisemitism". Sedan Svenska Kommittīn mot Antisemitism (SKMA), en lobbyorganisation som arbetar fīr att avancera judiska etniska intressen i Sverige, publicerat en tillrīttalagd och osaklig rapport som gjorde gīllande att "antisemitismen" īkar i Sverige var ND inte sena att gī organisationens īrenden. Tanken var att īnnu en kampanj riktad mot svenska skolungdomar skulle finansieras med svenska skattepengar, dīr barnen skulle indoktrineras att kīnna īn mer skuldkīnslor och underlīgsenhet gentemot den judiska rasen.

Motionen krīvde bland annat att "Haninges skolor īlīggs att mer energiskt īn tidigare motarbeta den gryende antisemitismen", med avslutningen att "om inte sīdana rasistiska fīrdomar bekīmpas i sin linda kan det fī fruktansvīrda konsekvenser, līt oss līra av Fīrintelsen".

Motionen hade lika gīrna kunna ha varit formulerad av den Sverigefientliga organisationen Expo, eller varfīr inte Nationaldemokraternas moderparti Sverigedemokraterna, som nyligen inlīmnade en likalydande motion till kommunfullmīktige i Karlskrona.

Mīnga sanna nationalister inom ND kīnde sig med rītta fīrrīdda genom detta tilltag och līmnade partiet. Andra hade svīrt att tro det var sant. Med en naiv envishet hīvdades att motionen var nīgra femtekolonnares verk, trots att det var partiledaren som stod bakom motionen, och fīrsīkte fīrsīkra sig sjīlva och andra om att motionen skulle dras tillbaka. Precis det motsatta intrīffade.

Under fīrra veckan īterfanns Nationaldemokraternas motion pī dagordningen fīr Haninge kommunfullmīktiges sammantrīde. Beslut skulle nu fattas huruvida partiet skulle lyckas fī till stīnd en kampanj mot "antisemitismen" bland eleverna i kommunens skolor. Istīllet fīr att dra tillbaka motionen fīrsvarades den med full kraft av partiets fīretrīdare som yrkade pī dess bifall. īvriga partier i fullmīktige synes ha som policy att systematiskt avslī samtliga motioner frīn Nationaldemokraterna, oavsett innehīll, och rīstade dīrfīr enhīlligt ned motionen. Endast ND rīstade fīr den.

En missuppfattning som gjorts gīllande i vissa led īr att Nationaldemokraternas ungdomsfīrbund med dess ordfīrande Marc Abramsson i spetsen skulle ha tagit avstīnd frīn partiordfīranden Anders Steen och den filosemitiska motionen i Haninge kommunfullmīktige. Detta īr dock felaktigt. Tvīrtom gick Marc Abramsson ut i ett gemensamt pressmeddelande med Anders Steen pī partiets hemsida sī sent som den 24 augusti dīr man markerar sitt samfīrstīnd och manar medlemmarna att fortsītta arbeta vidare fīr partiet, och deklarerar att man īr "ensamma i landet om den sanna nationalismen". Bara nīgra dagar senare, den 27 augusti, understryker man īterigen pī sin hemsida att inga motsīttningar fīreligger i partiet. Detta stīmmer i det avseendet att de flesta personer som kīnner sig svikna av ND:s partiledning i stora antal nu līmnar partiet fīr att enrollera sig i andra organisationer eller arbeta vidare som oberoende patrioter.

Anders Steen kommer med all sannolikhet avsīttas av taktiska skīl i ett fīrsīk frīn ND:s sida att rīdda anseendet inom den nationella rīrelsen, om han inte vīljer att sjīlv avgī fīr att pī sī sītt kringgī att bli ett bondeoffer och berīva rīnksmederna deras tilltīnkta trofī.

Efter utfallet i Haninge kommunfullmīktige kan det sīlunda konstateras att Haninges svenska ungdomar kan andas ut fīr denna gīng. De slipper, ītminstone fīr stunden, att utsīttas fīr īnnu