Publicerad: 2006-03-21

Ett krig fīr Israel

USA:s invasion av Irak 2003, och ockupationen sedan dess, har kostat mer īn femtonhundra amerikanska liv, ītskilliga miljarder dollar och har bringat dīd till tusentals irakier. Varfīr beslutade president George W. Bush att gī i krig? I vilkas intressen handlade han?

Under mīnaderna som fīregick attacken varnade Bush och andra amerikanska ledare upprepade gīnger fīr att hotet frīn regimen i Bagdad mot USA och den īvriga vīrlden var sī stort och īverhīngande att USA snarast var tvungna att bomba, invadera och ockupera Irak.

Den 28 september 2002 sade Bush till exempel: "Hotet mot vīrt land īr stort och det vīxer. Den irakiska regimen har biologiska och kemiska stridsvapen, har mījligheter att skaffa mer och har, enligt den brittiska regeringen, mījlighet att genomfīra en biologisk eller kemisk attack redan 45 minuter efter att order givits [...] Regimen fīrsīker nu skapa en atombomb, och genom atomklyvning kan de bygga en inom ett īr."

Den 6 mars 2003 deklarerade Bush att: īSaddam Hussein och hans vapen īr ett direkt hot mot detta land, mot vīrt folk och mot alla fria folk [...] Jag tror att Saddam Hussein īr ett hot mot det amerikanska folket. Jag tror att han utgīr ett hot mot sina grannlīnder. Och jag har goda anledningar till att tro det. Han har massfīrstīrelsevapen [...] Det amerikanska folket vet att Saddam Hussein har massfīrstīrelsevapen."

Dessa anklagelser var osanna. Som vīrlden vet hade Irak inga farliga "massfīrstīrelsevapen" och utgjorde inget hot mot USA. Dessutom visade det sig att de orovīckande uppgifterna om att regimen i Bagdad samarbetade med terrornītverket al-Qaida ocksī saknade grund. Sī om de officiella orsakerna som gavs fīr kriget var osanna, varfīr attackerade USA Irak?

Oavsett vilka de sekundīra orsakerna fīr Irakkriget var, sī īr den avgīrande faktorn i president Bush beslut att attackera landet att hjīlpa Israel. Med stīd frīn Israel och USA:s judisk-sionistiska lobby, och uppmuntrad av judiska "nykonservativa" med hīga positioner inom hans administration, beslutade Bush (som redan brann fīr Israel) att invadera och kuva en av Israels stīrsta fiender i sin region. Detta īr sī vida kīnt i Washington att senatorn Ernest Hollings i maj 2004 var rīrd att bekrīfta att USA invaderade Irak fīr att "sīkra Israel" och att "alla" vet om det. Han identifierade ocksī tre inflytelserika pro-israeliska judar i Washington som spelade en viktig roll i att hetsa USA till krig: Richard Perle, styrelseledamot i Pentagons fīrsvarspolitiska rīd, Paul Wolfowitz, vice fīrsvarsminister och Charles Krauthammer, kolumnist och fīrfattare. [1]

Charles Krauthammer, Paul Wolfowitz och Richard Perle
Charles Krauthammer, Paul Wolfowitz och Richard Perle īr tre viktiga personer i spelet fīre USA:s anfall mot Irak

Hollings hīnvisade till den fega motvillighet som hans kongresskollegor uppvisade dī de inte īppet vīgade erkīnna sanningen, "ingen īr villig att stī upp och sīga sanningen om vad som pīgīr". Vidare menade han att de genom politiska pītryckningar fītt medlemmar i kongressen att okritiskt stīdja Israel.

Nīgon mīnad innan invasionen, sade den pensionerade [judiske] generalen och tidigare NATO-īverbefīlhavaren Wesley Clark i en intervju:
"De som stītt denna attack [frīn USA mot Irak] kommer nu uppriktigt och īrligt sīga er att det sannolikt īr sant att Saddam Hussein inte īr nīgot hot mot USA. Men de īr rīdda att han nīgon gīng skulle anvīnda kīrnvapen mot Israel, om han hade nīgra." [2]

Glīdande Pro-israel
President Bush brinnande stīd fīr Israel och dess hīrdfīra premiīrminister īr vīlkīnda. Han bekrīftade det, till exempel, i ett tal han hīll om Mellanīstern i juni 2002. The London Times rapporterade att talet var īsī pro-israeliskt att det skulle kunna ha varit skrivet av Ariel Sharonī. [3]

Genorge Bush framfīr sitt Mellanīstern-tal, juni 2002
Bush visar i juni 2002 att USA:s utrikespolitik innebīr brinnande sionism

Condoleeza Rice, Bush sīkerhetspolitiska rīdgivare, upprepade presidentens synsītt i en intervju i maj 2003 dī hon sa att īIsraels sīkerhet īr nyckeln till vīrldens sīkerhet.ī [4]

Adresserat till de pro-israeliska aktivisterna pī 2004 īrs konvent fīr American Israeli Public Affairs Committee (AIPAC) sa Bush: "Fīrenta staterna īr starkt engagerade, och jag īr starkt engagerad, fīr den levande judiska staten Israels sīkerhet." Han fīrklarade ocksī fīr deltagarna att de "Genom att fīrsvara friheten, vīlstīndet och sīkerheten fīr Israel, tjīnar ni ocksī Amerikas sak". [5]

Tidiga planer
Sionist-judiska planer fīr krig har pīgītt i īratal. 1996 fīrfattades riktlinjer fīr den dīvarande israeliske premiīrministern Benjamin Netanyahu som visade pī storslagna planer fīr Israel i Mellanīstern. Under namnet "A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm" fīrfattades riktlinjerna av en israelisk expertgrupp, Institutet fīr avancerade strategiska och politiska studier. I mīlsīttningarna īberopas att "fīrsīk [som] ska sītta fokus pī att avsītta Saddam Hussein frīn makten i Irak, [īr] en viktig israelisk strategisk mīlsīttningī" [6] Bland fīrfattarna till "A Clean Break" fanns Richard Perle, Douglas Feith och David Wurmser, tre inflytelserika judar som alla senare fick positioner pī hīg nivī i Bush-administrationen 2001-2004: Perle som ordfīrande fīr Pentagons fīrsvarspolitiska rīd, Feith som bitrīdande fīrsvarsminister, och Wurmser som specialassistent till statssekreteraren John R. Bolton.

Den roll som spelats av de tjīnstemīn inom Bush-administrationens som īr associerade till tvī stīrre pro-sionistiska neokonservativa forskningscenter har granskats av den inflytelserika affīrstidningen tidningen The Nation. [7] Fīrfattaren Jason Vest undersīkte de nīra kopplingarna mellan the Jewish Institute for National Security Affairs (JINSA) och the Center for Security Policy (CSP), och visade utfīrligt banden mellan dessa grupper och diverse politiker, vapenhandlare, militīrer, fīrmīgna pro-israeliska amerikanska judar och den republikanska president-administrationen. Vest noterade att JINSA- och CSP-medlemmar "har stigit till mīktiga regeringspositioner dīr [...] de hunnit fī igenom en mīngd frīgor ī stīd fīr nationellt missilfīrsvar, opposition mot avtal fīr vapenkontroll, kīmpat fīr oekonomiska vapensystem, ensidigt amerikanskt vapenbistīnd till Turkiet ī med villkoret att de stīdjer israelisk rītt [...] Fīr denna skara īr 'regimbyte' en angelīgen nīdvīndighet i Irak, Iran, Syrien, Saudiarabien och inom den palestinska myndigheten".

Samuel Francis, fīrfattare, redaktīr och kolumnist, har ocksī tittat nīrmare pī de "nykonservativas" roll i underblīsandet av krig. [8] "Mitt eget svar", skriver han, "īr att līgnen [att ett kraftigt bevīpnat Irak utgīr ett stort īverhīngande hot mot USA] fabricerades av nykonservativa i administrationen vilkas fīrsta lojalitet gīr till Israel och dess intressen och som ville att Fīrenta Staterna skulle krossa Irak dīrfīr att landet var det stīrsta potentiella hotet mot Israel i regionen. De īr kīnda fīr att ha utīvat pītryckningar fīr ett krig mot Irak sedan minst 1996, men de kunde inte hitta nīgon effektiv orsak fīr det fīrrīn den 11 september 2001. [...]
Det som har hīnt inom Bush-administrationen īr inget mindre īn ett fīrrīderi likt de sovjetiska spionringarna under New Deal-eran och om politisk realitet inte krīver dess exponering, sī gīr enkel lojalitet till Fīrenta Staterna det
".

I efterdyningarna av 11 september-attackerna 2001 utnyttjade glīdande pro-sionistiska "nykonservativa" i Bush-administrationen (som i īratal sīkt ett krig i Mellanīstern fīr att sīkra Israels sīkerhet i regionen) tragedin fīr att driva pī deras agenda. I detta var de uppbackade av den israeliska regeringen som ocksī pressade Vita huset att attackera Irak.

Den respekterade brittiska dagstidningen The Guardians korrespondent i Jerusalem rapporterade i augusti 2002 att: "Israel signalerade igīr sitt beslut att sītta press pī president George Bush att gī till militīr attack mot Irak, trots att de tror att Saddam Hussein kommer hīmnas genom att slī tillbaks mot Israel". [9]

Tre mīnader fīre USA:s invasion, rapporterade den vīlinformerade Washington-journalisten Robert Novak att den israeliska