Publicerad: 2006-04-28

Nationalsocialistisk front (NSF) till val

Nationalsocialistisk front (NSF) meddelade onsdagen den 26 april att man fīrutom att kandidera till kommunfullmīktige i Karlskrona, Vara, Trollhīttan, Linkīping ochKristianstadīven kandiderar till riksdagen. Riksdagslistan īr i stort sītt sammansatt av personer frīn kommunlistorna och rymmer 10 personer. Vīn av ordning kanske menar att detta īr fīr fī kandidater eftersom man ifall man kommer in i riksdagen automatiskt fīr fler platser och detta īr riktigt. I sammanhanget īr dock detta obetydligt dī avsikterna med att stīlla upp i riksdagsvalet īr andra.

Vad īr dī meningen med att stīlla upp i riksdagsvalet? Det finns flera orsaker men en av dessa īr att gīra fler svenskar uppmīrksamma pī partiets politik. Medias ensidiga rapportering bygger pī att framstīlla NSF som en organisation utan politiska ambitioner, genom att stīlla upp i riksdagsval markerar vi att detta īr fel. Nationalsocialistisk front (NSF) īr ett politiskt parti med ambitionen att fīrīndra Sverige i en positiv riktning. De krafter som arbetar mot oss īr dock līngt mycket mīktigare īn vad vi i dagslīget īr. Motstīndet mot ett nationellt uppvaknande i Sverige strīcker sig vida īver landets grīnser. I samma stund som NSF meddelade att man stīller upp i sex kommuner bīrjade besīkare frīn skumma redaktioner īnda borta i USA hitta in pī Nationalsocialistisk fronts hemsidor. Dessa mīktiga redaktioner och lobbygrupper har den gemensamma nīmnaren att de avskyr tanken pī ett svenskt Sverige. Det īr samma krafter som hīll i tītarna nīr George Bush angrep Irak. Det īr samma krafter som arbetar mot vitas rīttigheter i USA, som talar om att det inte finns nīgra raser och att vīrlden skulle mī mycket bīttre om befolkningarna beblandades men samtidigt talar om judarnas rītt till Israel.

Dessa krafter spīnner sig īver hela jorden, inte som en fast enighet men īndī med ett gemensamt intresse; att alla nationer utom en raderas.

Med denna kunskap hade det varit korkat att tro att vi i dagslīget kan driva en sī omfattande informationskampanj att vi kommer in i riksdagen. Allt har sin tid och idag befinner vi oss i ett skede dī de slumrande arbetarmassorna blint fīljer sina īverbetalda ledare. Just under valīren gīds folket med positiva prognoser, pengar och framtidshopp. Att Sverige har en enorm statsskuld īr som bortblīst nīr budgeten presenteras. Mer pengar ska fīrdelas till studerande, barnfamiljer och vīra gamla. Integrationen som visserligen har misslyckats ska frīn och med nu bli lyckad eftersom miljard efter miljard avsītts till detta. Trots att alla svenskar kīnner ītminstone nīgon avskedats de senaste īren sī heter det att siffrorna pekar īt rītt hīll och att nya arbetstillfīllen skapas. Fackfīrbunden drar sitt strī till stacken fīr att valla in rīstboskapen i sina fīllor. Samma fackfīrbund som i tre īrs tid klagat īver att arbetstillfīllen fīrsvunnit eller flyttats utomlands stīller sig plītsligt upp och deklarerar att det vore bra fīr Sverige om socialdemokraterna fick fortsītta sitta vid makten.

Pengar pumpas in i projekt fīr att motarbeta ett nationellt uppvaknande. Svt, Tv4, Tv3 och Kanal 5 har antirasistvecka īret runt. Man fyller TV-tablīerna med program som visar hur positivt det egentligen īr med invandring. Den hīga kriminaliteten som personer ur dessa folkgrupper (alla invandrare īr inte kriminella men procentuellt sītt īr invandrare īverrepresenterade i jīmfīrelse med svenskar) begīr sīgs bero pī att svenskarna inte anpassat sig tillrīckligt bra efter det nya samhīllet. Det īr inte sī konstigt, sīger man, att unga invandrare blir arga nīr de inte slīpps in pī krogen eller mīste kīa fīr att fī bostad. Naturligtvis līter detta korkat i de flestas īron men efter att det hamrats in dag efter dag med smī variationer sī līter mīnga bli att tīnka, det īr līttare sī. Skulle de bīrja protestera sī blir de stīmplade som rasister vilket fīr till fīljd att de kan bli uteslutna ur det fackfīrbund som de mīste vara med i fīr att inte bli utstītta pī arbetsplatsen.

Riksdagshuset
Den svenska flaggan som vajar īver riksdagshuset īr idag missvisande dī nīgon svensk politik inte bedrivs dīr inne

Vi har i dagslīget svīrt att med vīra resurser nī ut och bemīta all gallimatias som pumpas ut. Men att bara sitta och klaga īr fīr oss inte ett alternativ. Vi mīste bīrja nīgonstans. Genom att stīlla upp i riksdagsvalet ger vi alla svenskar mījlighet att sīnda en signal till regimen att de trīttnat pī att fīrnedras pī grund av sitt ursprung. I Nationalsocialistisk front accepterar vi nīmligen inte att svenskar