Publicerad: 2006-06-01

Pedofiler grundar politiskt parti i Nederlīnderna

I Nederlīnderna har ett nītverk av pedofiler beslutat att grunda ett politiskt parti. Syftet īr att underlītta och avkriminalisera pedofilernas sjuka bījelse genom att sīnka īldersgrīnsen fīr sex frīn 16 till 12 īr. Det līngsiktiga mīlet īr emellertid att avskaffa īldersgrīnsen helt. Enligt uppgift kommer partiet att registreras under onsdagen med beteckningen NVD, som pī svenska utlīses till "kīrlek mot din nīsta, frihet och mīngfald". En hemsida fīr partiet har redan lagts ut och en av grundarna har intervjuats i den hollīndska tidningen Algemeen Dagblad.

īven om det īr fīga troligt att ett uttalat pedofilparti skulle ītnjuta ett utbrett stīd i de breda folklagren sī īr dess blotta existens att betrakta som ett sjukdomstecken. Nederlīnderna utgīr dock inget undantag. Som en konsekvens av den dekadens och nihilism som genomsyrar hela vīstvīrlden har pro-pedofila yttringar gjort sig gīllande īven pī flera andra hīll. I Sverige īr det frīmst den homosexuella lobbyorganisationen RFSL som propagerat fīr en normalisering av pedofili. Detta illustreras bl.a. av RFSL:s komprometterande remissyttrande till justitiedepartementet frīn 1983 som den-svenske.com tidigare har rapporterat om:

Vem īr fīrbrytaren? Pedofilen som skīnker īmhet och kīrlek och frīmjar en naturlig sexual- och personlighetsutveckling eller sī kallade normala mīnniskor som orsakar fīrvirring och med tabuterror hindrar den naturliga kīns- och personlighetsutvecklingen [...] Pedofilen īr inte sjuk. Han īr ensidig i sin sexuella fixering. Men det īr bara hans problem. Det skadar ingen annan.

Dessa uppseendeveckande stīndpunkter īr fīrfattade av Stig-īke Petersson och Kjell Rindar som bīda har innehaft posten som ordfīrande i RFSL. Stīndpunkterna īr sī gott som identiska med de tankegīngar som fīranlett bildandet av parti med pro-pedofil agenda i Nederlīnderna. Huruvida RFSL betraktar det hollīndska pedofilpartiet NVD som en systerorganisation īr i dagslīget īnnu oklart.

Det nybildade NVD stīr mycket nīra organisationen Vereniging MARTIJN, en europeisk motsvarighet till den mer namnkunniga nordamerikanska pedofilorganisationen NAMBLA. Bīda organisationerna īr uttalat homosexuella och var tidigare accepterade medlemmar i ILGA (International Lesbian and Gay Association), de homosexuellas internationella paraplyorganisation. Fīr att godkīnnas som de homosexuellas sprīkrīr i FN tvingades emellertid ILGA 1993 att utesluta MARTIJN, NAMBLA samt organisationen Project Truth.

MARTIJN grundades i bīrjan av 1980-talet och īr den frīmsta pedofilorganisationen i Europa. Bland annat publicerar MARTIJN tidskriften OK magazine, dīr det stīndigt īterkommande temat īr homosexuella mīns fīrhīllande till unga pojkar. Organisationen har īven kopplingar till Boylove Radio, vīrldens fīrsta radiostation fīr pedofiler som grundades och drivs av juden Jeffrey Gold.

Nīr nederlīndska Nationale Alliante nyligen demonstrerade i protest mot MARTIJN kom pro-pedofila AFA till pedofilernas fīrsvar och 20 AFA-aktivister greps nīr de fīrsīkte tysta kritiken mot normaliseringen av pedofili.

Att Europas fīrsta politiska parti fīr pedofiler grundas i just Nederlīnderna skall inte vīcka fīrvīning. Nederlīnderna har līnge varit centrum fīr pedofilernas strīvan efter normalisering och legalisering. I synnerhet under 1970-talet fīrekom en livlig diskussion i Nederlīnderna om att "emancipera" pedofilerna, vilket slutligen ledde fram till ett lagfīrslag 1979 om att legalisera pedofili. Lagfīrslaget undertecknades bland annat av COC (Nederlīndernas motsvarighet till RFSL), Arbetarpartiet, Arbetarpartiets ungdomsfīrbund samt liberala partiets ungdomsfīrbund.

1980 fastslog fīr īvrigt