Publicerad: 2006-08-11

Folkets flīckfria representanter

Infīr det kommande valet fīrsīker organisationen Expo i sedvanlig ordning propagera mot vad de kallar "frīmlingsfientliga" partier. Det parti som hamnar mest i skottgluggen īr Sverigedemokraterna. Slentrianmīssigt hīvdar Expo konspiratoriskt att Sverigdemokraterna "egentligen" īr ett "rasistiskt" parti som dīljer sig bakom en putsad fasad, nīgot de fīrsīker leda i bevis genom olika artiklar och uttalanden som endast torde kunna anses stringenta i de redan frīlstas sinnevīrld.

Det hela īr nīgot ironiskt dī Sverigedemokraterna sannerligen inte īr nīgot "rasistiskt" eller ens ett nationalistiskt parti. Nationalismen īr en ideologi som hīvdar nationens, det vill sīga folkets, intressen, medan Sverigedemokraterna endast strīvar efter nīgon illa definierad form av kulturellt bevarande, utan hīnsyn till folkets vīl och īverlevnad. Trots det rīstar mīnga svenskar pī Sverigedemokraterna till fīljd av villfarelsen att partiet fīresprīkar den politik som bland andra Expo med sin subjektiva och polemiska retorik anklagar dem fīr. Det finns rent av flera personer inom Sverigedemokraterna som lider av samma villfarelse eller hyser en naiv fīrhoppning om att partiet i framtiden kommer īndra inriktning.

I en nyligen publicerad ledarartikel hīvdar Expos Daniel Olsson att "frīmlingsfientliga" partier, med Sverigedemokraterna som exempel, egentligen inte fīr utstī sīrskilt negativ massmedial kritik, ty

jīmfīrt med de vanliga riksdagspartierna har Sverigedemokraterna kommit lindrigt undan. Tīnk rubrikerna om det var en toppolitiker i socialdemokraterna som dolde ett tidigare medlemskap i NSF, en ledande miljīpartist som applīderade en nazistbok som glorifierar en rī avrīttning av landets statsminister, ritualmord pī judiska mediamagnater och invandrare, tīnk en centerpartistisk kandidat som slog in kīften pī en rysk invandrarkvinna, skrek "svartskalle" och fīrklarade att hon inte ville se invandrare i Sverige. Eller ta en folkpartistisk kandidat som sītter sig pī en kinakrog med Nationaldemokraterna fīr att dela upp Stockholm i en form av valtaktiskt samarbete eller en vīnsterpartist som spīar upp fīre detta sambon nīr hon inte vill ha sex med honom.

Ja, tīnk. Faktum īr dock att en līng rad politiker frīn nīmnda partier dīmts fīr brott utan att det rīnt nīmnvīrd massmedial uppmīrksamhet, tvīrtemot vad Daniel Olsson falskeligen fīrsīker pīskina.

En del īrenden har uppmīrksammats, som nīr den moderate riksdagsledamoten Per Bill ītalades, och sedan friades, fīr vīld mot tjīnsteman eller dī den tidigare folkpartistiska Europaparlamentarikern Maria Carlshamre dīmdes till villkorlig dom fīr bokfīringsbrott. Vīldigt mīnga brott begīgna av riksdagspartiernas politiker fīr dock pī sin hījd lokal uppmīrksamhet, bīde vad gīller politiker som īr aktiva dī de begīr brotten och partirepresentanter som īr dīmda sedan tidigare.

Ta "en vīnsterpartist som spīar upp fīre detta sambon nīr hon inte vill ha sex med honom", skriver Olsson. Vīlan, Urban Blomster, vīnsterpartiets gruppordfīrande och ledamot av kommunstyrelsen i Tierps kommun skulle kunna anses passa tillrīckligt vīl in pī den beskrivningen. Fīr tvī īr sedan dīmdes han fīr misshandel av sin sambos fīr detta pojkvīn, olaga hot mot samme man, misshandel av sambon och ringa misshandel av ytterligare en man. Trots domen īr Blomster īven i īr vīnsterpartiets toppnamn i Tierp, nīgot som inte orsakat nīmnvīrda rubriker.

Ytterligare en av vīnsterpartiets toppkandidater i Dalarna dīmdes nyligen fīr misshandel, ofredande och hemfridsbrott, men kvarstīr īndī som representant fīr partiet.

I samband med det brutala mordet pī polismannen Ulf Grape berīttade Kenneth Johansson, tidigare nīmndeman fīr vīnsterpartiet, fīr Borlīnge Tidning om hur han dīmts fīr 25 vīldsbrott och suttit i fīngelse vid fem tillfīllen. Flera av brotten rīrde vīld mot polis eller ordningsvakter. Trots det kunde han representera partiet utan problem eller medial uppmīrksamhet.

Det blev heller inga stīrre rubriker dī Azad Faruk Aslan, som sitter i Sīderhamns fullmīktige fīr vīnsterpartiet, ītalades fīr misshandel i samband med ett sī kallat hedersrelaterat brott. En ung invandrarkvinna anklagades fīr att ha anammat vīsterlīndsk kultur, vilket utlīste misshandeln av en manlig slīkting till henne, utfīrd av andra slīktingar. De tre huvudmīnnen som ītalades fīr misshandeln, som betecknades som grov, var Faruk Aslan och tvī av hans brīder. Trots att hovrītten vid fyra tillfīllen fīrsīkte ta upp fallet tvingades īklagaren līgga ned mīlet sedan mīlsīgaren inte vīgade komma och nīrvara vid rīttegīngen. Faruk Aslan īr i īr vīnsterpartiets fjīrdenamn i Sīderhamns kommunval.

Mest anmīrkningsvīrt īr kanske īndī fallet med Daniel Kihl som dīmdes fīr ett uppmīrksammat och brutalt dubbelmord pī behandlingshemmet Phoenix ītradal i Mīrdaklev i mitten av mars 2004. Trots all uppmīrksamhet kring dīdet var det ingen massmedia som īverhuvudtaget berīrde det faktum att Kihl var engagerad i vīnsterpartiet och satt som ersīttare fīr partiet i Svennljunga kommunfullmīktige. Det īr ingen allt fīr vīgad gissning att rubrikerna sett vīldigt annorlunda ut om Kihl istīllet varit engagerad i ett "frīmlingsfientligt" parti.

Bland miljīpartiets kandidater īterfinns Annika Lundegīrdh, tredje namn pī partiets lista till landstingsfullmīktige i Uppland, som fīr fem īr sedan dīmdes fīr misshandel. Hon har dessutom nyligen fītt avdrag underkīnda av Skatteverket, men stīr īndī kvar som en av miljīpartiets toppkandidater.

I hallīndska Hylte representeras miljīpartiet av Kenneth Persson i kommunfullmīktige. I samband med att han fīrra īret dīmdes fīr snatteri framkom īven att Persson tidigare suttit i fīngelse i tre īr fīr mordbrand. I īr īr han dock īterigen miljīpartiets fīrstanamn i Hylte.

īn mer anmīrkningsvīrt īr fallet med 37-īrige Christer īhgren. Den īppet homosexuelle īhgren brukade samla ihop pojkar i hīgstadieīldern i sin līgenhet dīr han bland annat bjīd dem pī alkohol och visade pornografiska filmer. īhgren hade īven sex med flera av pojkarna, dīribland en 14-īrig pojke. Nīr īvergeppet prīvades rīttsligt dīmdes han till fīngelse fīr sexuellt utnyttjande av underīrig sedan en film visats fīr rītten dīr pojken urinerar īver en masturberande īhgren.

Trots att fallet rīnte viss uppmīrksamhet i media var denna īndī fīrehīllandevis ringa. īhgren beskrevs ocksī i flera fall endast som en kommunpolitiker och i vissa fall som en tidigare riksdagskandidat. īven om det īr en korrekt beskrivning sī var han till yttermera visso gruppledare fīr miljīpartiet i Stockholms kommunfullmīktige och har under mīnga īr varit en av de mest framstīende kandidaterna pī miljīpartiets riksdagslista - 1998 stod han pī sjītteplats. īhgren var dessutom Grīn Ungdoms fīrste fīrbundssekreterare (1987-88). Den framskjutna position han haft inom miljīpartiet berīrdes dock i regel aldrig.

Inte heller blev det nīgra stīrre rubriker dī Michael Leventis, miljīpartiets fīrstanamn och kommunfullmītigeledamot i Hīganīs, fīrra īret dīmdes fīr sexuella īvergrepp pī fyra barn, varav tvī treīriga flickor.

Under 2003 fīrekom dessutom flera inlīgg pī Grīn ungdoms hemsida som ville normalisera pedofili, vilka trots protester fick ligga kvar. I inlīggen stod exempelvis fīljande att līsa:

Frīn och med sjuīrsīldern īr barnen sexuella varelser, och om man īr īppen med dem och erbjuder dem kunskap, trygghet och sexuell njutning, sī kommer de sīkert att utvecklas till sexuellt harmoniska individer.

Ingen massmedia berīrde emellertid inlīggen eller miljīpartiets instīllning att līta dem stī kvar en līngre tid. Om ett "frīmlingsfientligt" parti haft samma instīllning hade det knappast līmnats oberīrt.

Inte helt orelaterat līt moderaterna i īr en medlem som tidigare tvingats avgī sedan han dīmts fīr sexuella īvergrepp pī minderīrig att īterigen stīlla upp i provvalet infīr kommunvalet pī Ekerī. Detta anmīrkningsvīrda tilltag till trots sī īr det nīstan enbart den socialdemokratiska tidningen Aktuellt i Politiken som uppmīrksammat hīndelsen. Den enda gīngen hīndelsen uppmīrksammades massmedialt var nīr moderaterna felaktigt pīstod att det var Fredrik Reinfeldt som pekats ut som pedofil, nīgot som dessutom polisanmīldes. Bīde beslutet att līta en dīmd pedofil stīlla upp i valet och den pīfīljande līgnen om att de som uppmīrksammat hīndelsen pekat ut Reinfeldt som den skyldige borde sannerligen ha berīrts av fler medier īn Sveriges Radio.

Infīr fīrra valet dīmdes en m