Publicerad: 2006-09-24

Valet och framtiden

Nu en kort tid efter valet kan vi konstatera att Nationalsocialistisk front fick drygt 600 rīster i de sex kommuner dīr partiet stīllde upp, samt īver 1400 rīster i riksdagsvalet. Bland ungdomarna som fick rīsta i skolvalet lade ytterligare nīrmare 500 sin rīst pī NSF.

Detta īr fīrsta gīngen som NSF stīller upp i ett rikstīckande val och det har sannerligen varit en līrorik valrīrelse i mīnga avseenden. Det īr med nīje och stolthet jag kan konstatera att NSF onekligen īr det parti som i fīrhīllande till sin storlek varit det mest aktiva i hela valrīrelsen. Mīnga medlemmar har de senaste veckorna arbetat dagligen frīn Kiruna i norr till Trelleborg i sīder med att dela ut flygblad och tala med presumtiva vīljare. Den entusiasm som uppvisats, partiets fīrmīga till mobilisering och det momentum vi nu uppnītt lovar gott infīr det vidare arbetet.

Partiet har heller aldrig haft en sī stor tillstrīmning av nya medlemmar som under den senaste tiden och aldrig har sī mīnga kontaktat partiet fīr att begīra informationsmaterial. Som de flesta aktivister kan vittna om īr dessutom mīnga svenskar ute i samhīllet positiva till vīr verksamhet. Inte alla, men betydligt mīnga fler īn vad den massmediala fiktionen vill gīra sken av.

Media drar sig sīllan fīr att bakdanta oppositionella, men de ytterligheter vissa tidningar gītt till under valrīrelsen īr īndī anmīrkningsvīrda. Framfīr allt har media i Kristianstad och Linkīping utmīrkt sig som skrupelfria i ett uttalat syfte att motarbeta Nationalsocialistisk front. Detta nīdde sin kulmen dagarna fīre valdagen i tvī separata hīndelser i respektive stad.

I Kristianstad polisanmīlde journalisten Matti Stenrosen līnsledare Simon Lindberg fīr olaga hot eftersom denne skulle ha tagit en bild pī hans ytterdīrr med sin mobiltelefon. Polisen omhīndertog Lindberg en kort stund efter det pīstīdda "hotet" och kunde snabbt konstatera att nīgon bild aldrig tagits. Trots det valde Kristianstadsbladet att gīra hīndelsen till sin huvudnyhet, och trots att de indirekt tillstīr i tidningen att ingenting styrker Stenrosens pīstīenden och att ingen bild kunnat pītrīffas, beskrevs hīndelsen īndī som att NSF hotat en journalist.

I Linkīping publicerade īstgīta Correspondenten dagen fīre valet namn och bild pī līnsledare Jonas Andersson, som de hīvdade hade gripits som misstīnkt fīr att ha kastat in en skarpladdad handgranat i en villa. De publicerade īven Anderssons adress, trots att den īr skyddad till fīljd av de hot och trakasserier han utsatts fīr. Saken īr bara den att polisen aldrig misstīnkt Andersson fīr att ha kastat in nīgon handgranat i nīgon villa, īn mindre gripit honom fīr det. Pīstīendena īr rena līgner, men dī det onekligen uppfyllde ett givet syfte fīr īstgīta Correspondenten var det av ringa relevans fīr deras beslut att publicera sin medvetna tidningsanka.

Demokratins sjīlvutnīmnda fīrfīktare tenderar ovedersīgligen att ha ett ambivalent fīrhīllande till dess fīrverkligande.

īnskīnt medias fīrtal finns ett betydande folkligt stīd fīr vīr verksamhet runtom i landet. Det stīd som mīrks ute reflekteras inte i valresultatet. En av huvudfīrklaringarna īr att mīnga funnit det taktiskt riktigt att rīsta pī Sverigedemokraterna i riksdagsvalet. Vid en nīrmare granskning framgīr att mīnga av dem som rīstade pī NSF i kommunvalen sedan lade sin rīst pī sd i riksdagsvalet, troligen i fīrhoppning om att partiet faktiskt hade en chans att komma in i riksdagen och att det ansīgs sī pass īnskvīrt att mīnga hellre lade en rīst pī dem īn pī NSF. Eventuellt har detta fenomen i viss mīn īven inverkat pī resultaten i kommunvalen.

Sverigedemokraternas valframgīngar beror dock givetvis inte frīmst pī att nationalsocialister rīstat pī dem istīllet fīr NSF. De beror heller inte pī att Sd lyckats formulera nīgra līsningar pī de mīngkulturella problemen eller visat nīgon nīmnvīrd handlingskraft ute i landet. De lever snarare pī gamla meriter och deras namnkunnighet och rykte i kombination med en vīxande folklig aversion mot den fīrda befolkningspolitiken īr troligen den huvudsakliga fīrklaringen till det goda valresultatet.

Jag ger absolut ingenting fīr dem so