Publicerad: 2006-10-28

Protester mot indraget bidrag till anti-glassrasister

Centrum mot glassismSom den-svenske.com tidigare berīttat har regeringen beslutat att dra in det statliga stīdet till Centrum mot rasism (CMR). Detta innebīr enligt mīnga bedīmare dīden fīr nītverket vars īideellaī arbetare inte kan arbeta utan ordentlig betalning, lyxresor och stiliga kontor dīr de kan tīnka ut nya angrepp mot GB Glace eller tidningarnas annonssidor. Nu har protesterna bīrjat vīxa. De som inte sjīlva kan tīnka sig att driva en rīrelse med egna resurser inser att deras levebrīd hīller pī att tas ifrīn dem. Anders Bergman frīn 5 i 12-rīrelsen skriver i ett īppet brev till regeringen att de spelar īde rasistiska och odemokratiska krafterna i hīndernaī genom att dra in stīdet. Bergman menar att Centrum mot rasism har en fungerande organisation som fungerar som en motpol och garant mot rasistiska och frīmlingsfientliga grupper. Samtidigt konstateras att rasistiska och frīmlingsfientliga grupper gick framīt i det senaste valet. Sī mycket fīr den garantin sīlunda.

Lena Līnnqvist, rektor fīr Sjīviks folkhīgskola i Dalarna, īr inne pī samma igensnīade spīr som Bergman. Hon menar att i och med att CMR publicerade en ungdomstidning mot rasism innan valet sī fanns det en kraft emot nationalism i valrīrelsen.

- Det var en av fī signaler i valrīrelsen till ungdomar om att ett demokratiskt samhīlle krīver att man behandlar alla lika.

Lena Līnnqvist mīste leva pī en annan planet. Bortsett frīn CMR:s tidning som knappast mīnga līr ha sett sī har vi alla etablerade tidningar som arbetade utifrīn att alla invandrare ska behandlas lika mycket bīttre īn svenskar. Vi har ocksī alla TV-kanaler och radiostationer. Vidare drev alla politiska partier och ungdomsfīrbund frīgor mot rasmedvetet tīnkande och nationalism. Men utīver dessa aktīrer sī var CMR:s tidning mycket riktigt īen av fī som belyste īrasism-problemetī, bortsett frīn fackfīreningsrīrelsen, svenskt nīringsliv, hyresgīstfīreningen och Timbro dī fīrstīs. Vi mīste ocksī rīkna bort skolans propaganda till elever samt kampanjer frīn sīvīl svenska kyrkan som frikyrkor.

Līnnqvist har alltsī lyckat belysa problemet.Fīrutom nīmnda aktīrer īr det bara Centrum mot rasism som pī allvar arbetar mot rasism var den helst dyker upp i samhīllet. Det kan vara i konditoriets kakhyllor eller i glassdisken pī Konsum.

Liknande protester har hīrts frīn alla mījliga hīll pī vīnsterkanten. Det gemensamma īr nīmligen att det īr just vīnstersinnade, som tidningen Mana, som protesterar. Det īr inte sī konstigt. Centrum mot rasism har hela tiden varit socialdemokraternas organisation. Centrum mot rasism invigdes av Mona Sahlin och har sedan haft diverse vīnstersinnade i ledningen. Frīgan īr varfīr den borgerliga regeringen skulle ge miljontals kronor till ett projekt som endast kommer īgna de kommande fyra īren īt att peka ut just den borgerliga regeringen som ansvarig fīr all rasism som de kan tīnkas finna i motortidningar eller fyndlīdor?

Den borgerliga regeringen misstīnkliggīrs genom sitt beslut fīr att understīdja just de rasistiska underjordiska mīrkerkrafter som CMR pīstīr sig vilja motarbeta. Detta īr bara fīnigt. den-svenske.com har tidigare konstaterat att det statliga stīdet till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) kommer īkas och att de under 2007 kommer tilldelas osannolika 41,4 miljoner kronor.

Pī sina hīll har man ocksī misstīnkliggjort regeringen fīr jīv eftersom den ansvariga politikern, negressen Nyamko Sabuni har ett slīktfīrhīllande med en av de avlīnade, CMR:s chef Mkyabela Sabuni som rīkar vara Nyamkos farbror. Det hade vīl sannolikt var mer frīga om jīvsituation ifall ministern īst ut miljontals kronor till ett projekt dīr hennes farbror var chef?

Nu īr det som det īr i alla fall. Protesterna līr hīlla i sig ett tag. De avlīnade vill fortsītta vara avlīnade. Socialdemokraterna vill kunna peka ut regeringen fīr att inte ta antirasismen pī allvar (fīr den bedrivs som mest seriīst i glassdisken). Somliga mer extrema vīnstergrupper kommer se det som en intīkt fīr att fī bruka vīld i en fīrvirrad protest mot sina fīrīldrar som sitter i villan och undrar var deras sīner och dīttrar har fīr sig.

Den 13:e va