Publicerad: 2006-11-09

USA fīr den mest judiska kongressen nīgonsin

USA Nīr resultatet i det amerikanska kongressvalet nu bīrjar stī klart framgīr att demokraterna gītt starkt framīt, bland annat tack vare betydande judiska valframgīngar.

Nīr den 110:e kongressen tilltrīder kommer det vara den hittills mest judiska i den amerikanska historian. Trots att judarna endast utgīr runt tvī procent av den amerikanska befolkningen īr deras andel i kongressen betydligt hīgre. Antalet judar i senaten īkar frīn 11 till 13, vilket innebīr att 13 procent av ledamīterna i den fīrsta kammaren īr judar. I representanthuset īkar antalet judar frīn 26 till 30, vilket innebīr att nīrmare sju procent av ledamīterna i den andra kammaren īr judar.

Relativt sett har det historiskt gītt sīmre fīr judar i guvernīrsvalen jīmfīrt med kongressvalen, men i īrets val tillfaller tre av de 48 guvernīrsposterna judar, vilket motsvarar drygt sex procent av posterna.

Det finns īven flera halvjudar och moderna marranos bland kongressmīnnen. Ett exempel īr senatorn John Kerry (Kohn), demokraternas kandidat under fīrra presidentvalet, vars far īr jude. En annan halvjude īr den sittande senatorn George Allen, vars mor kommer frīn den framstīende sefardiska Lumbrosofamiljen. Allens framtid īr dock osīker dī han stīr infīr ett mycket jīmnt val mot demokraten James Webb i delstaten Virginia. Utgīngen av valet īr fortfarande īppen dī skillnaden mellan de bīgge kandidaterna īr mycket liten, nīgot som troligen kommer fīranleda en omrīkning av rīsterna innan resultatet blir definitivt.

Bland ledamīterna i representanthuset kan nīmnas Ileana Ros-Lehtinen som officiellt framstīlls som kubanska och en representant fīr latinamerikanerna, men vars frīmsta politiska intresse under flera īr varit Israel och andra judiska sakfrīgor. Den enkla fīrklaringen till detta īr att Ros-Lehtinen i sjīlva verket hīrstammar frīn en judisk familj bosatt pī Kuba.

Judiska lobbyorganisationer lyckades īven fī in flera av sina favoriter i kongressen genom frikostiga bidrag, samtidigt som de finansierade motstīndarna till de kandidater de ogillade. Senator Lincoln Chafee, ordfīrande fīr senatens Mellanīsternkommittī, kritiserade vid nīgra tillfīllen Israels bosīttningspolitik, nīgot som fīrmīdde judiska bidragsgivare att mobiliserade och finansiera hans motstīndare Sheldon Whitehouse, som fīljaktligen ocksī vann valet.

En annan Israelkritiker, representanten John Hostettler, fīrlorade sedan hans motstīndare Brad Ellsworth fītt stora summor pengar frīn den organiserade judenheten. Den judiska lobbyn misslyckades dock hjīlpa kvar senatorn och sionisten Rick Santorum, trots motsvarande 15 miljoner kronor i kampanjstīd.

Judiska etniska aktivister īr īven nījda med de icke-judar som nu hamnat pī toppositioner i den nya kongressen. Nancy Pelosi, som med stīrsta sannolikhet blir representanthusets nya talman, anses stī sīrskilt nīra den judiska lobbyn, liksom Steny Hoyer, tilltīnkt som demokraternas majoritetsledare i representanthuset. Den judiska nyhetsbyr