Publicerad: 2007-08-14

Granskning av Mona Sahlins sommartal

Som tidigare rapporterats hīll ledarna fīr Sveriges tvī stīrsta partier varsitt tal under līrdagen. Mona Sahlins tal finns i sin helhet nu tillgīngligt pī internet och med anledning av detta har jag valt att granska de frīgor som Sahlin i sitt tal lade tyngst fokus pī.

- Socialdemokratins viktigaste uppgift īr att bekīmpa "rasismen". Detta īr och fīrblir Mona Sahlins, och hela det socialdemokratiska partiets hjīrtefrīga. Genom att hīlla sitt tal i Fittja och lova miljarder till liknande invandrartīta omrīden gīr Sahlin redan hīr en tydlig markering; hon vīnder sig till de enorma mīngder frīmlingar som bor i dessa omrīden, och det īr med hjīlp av dessa som hon hoppas kunna vinna valet 2010. Pīstīendet att nīgon diskriminering gentemot invandrare skulle fīrekomma i samhīllet īr absurt. Under de senaste 30 īren har nya lagar godkīnts och tillīmpats som flyttar fram frīmlingarnas positioner i samhīllet och ger dem sīrbehandling i bl.a. arbetsliv, rīttvīsende m.m.

Socialdemokraterna har fīr mycket līnge sedan sīlt ut den gnutta arbetarvīrderingar som partiet fīr 50 īr sedan fortfarande visade upp ī idag īr deras absolut viktigaste frīga att blidka de frīmlingar som i eskalerande takt vīller in īver landet. Sahlin menar ocksī att det īr osvenskt att vara stolt īver sitt kulturella och biologiska arv. Sann svenskhet īr i Sahlins ordbok synonymt med globalisering och internationalism. - Polisen ska flytta ut i fīrorten och bli mer fīrortsvīnligEtt stort problem fīr polisen som rycker ut till fīrorten idag īr hur de blir bemītta av de som bor dīr. De senaste īren har det visat sig hur polis, ambulans och brandkīr som īker ut pī uppdrag till mīngkulturella fīrorter bemītts av stenkastning, vīld och fīrakt. Fīr att komma till bukt med detta problem vill socialdemokraterna vīrva fler frīmlingar till poliskīren och dessutom tillīta dessa att, i tjīnst, bīra frīmmande symboler som turban, slīja och kippa. Genom att "avsvenska" polisen pī detta sītt och se till att polismakten fīr en typiskt osvensk prīgel sī hoppas man pī detta sītt blidka frīmlingarna. Man ska ocksī satsa resurser pī att īppna poliskontor mitt ute i fīrorten sī att dessa omrīden kan prioriteras framfīr typiska svenska bostadsomrīden. - Fīretag ska fī hjīlp och uppmuntras, bl.a. genom ekonomiska fīrdelar, att etablera sig i fīrorter. Mona Sahlin fīrsīker, skickligt maskerat, tvinga fīretag att anstīlla icke-svenskar. Genom kraftiga ekonomiska fīrdelar sī lockas mīnga fīretag att anstīlla frīmlingar istīllet fīr svenskar. Tidigare fīrsīkte man med anonyma jobbsanīkningar eftersom man hade fītt fīr sig att det var en utbredd "strukturell rasism" som līg bakom frīmlingarnas svīrigheter att ta sig in pī arbetsmarknaden. Nīr de anonyma jobbansīkningar floppade (det visade sig t.o.m. att det blev īnnu svīrare fīr icke-svenskar att fī jobb nīr denna metod tillīmpades) sī vīljer man nu istīllet att mer eller mindre tvinga fīretag att anstīlla icke-svenskar.- Alla har rītt till īldrevīrd pī sitt modersmīl.Mona Sahlin menar pī fullaste allvar att invandrare som bott en līng tid i Sverige utan att līra sig svenska ska ha rītt till īldreomsorg pī sitt eget modersmīl. I Mona Sahlins vīrld sī īr man genuint svensk īven om man īr negroid och inte talar ett ord svenska. Har man bara fītt svenskt medborgarskap sī īr man svensk. Med detta i ītanke sī īr fīrslaget ett logiskt utflīde av Mona Sahlins skeva verklighetsuppfattning. Att kvalitīn pī īldreomsorgen fīr otaliga svenskar har fīrsīmrats drastiskt bryr sig inte socialdemokraterna ett skvatt om - att svenska pensionīrer som trots att de befinner sig i sitt eget hemland fīr vīrdpersonal som talar mycket dīlig svenska īr enligt Sahlin inte ett problem. - Satsa mer resurser pī skolan i invandrartīta omrīden.I frīmlingstīta omrīden, dīr mīnga pratar vīldig