Publicerad: 2007-12-09

Etablissemangets strategi i Salem

īrets Salemmanifestation liknade i mīngt och mycket fīregīende īrs upplagor. Vīnsterextrema element hade sin vana trogen tagit sig till platsen och manifesterade sin stīndpunkt under banderollen "En fixad - nu tar vi resten". Traditionsenligt fick de īven līmna platsen med ofīrrīttat īrende. De vīnsterextrema hann dīremot fīrstīra fīr vanliga Salembor. Bland annat anlades brīnder vid Sībyskolan och Sīderby friskola varefter vīnsterextremister utsatte tillkallad brandpersonal fīr stenkastning likt ungdomar i invandrartīta fīrorter.

Infīr Salemmanifestationen har flera media rapporterat om hur lokalpolitiker i Salem fīrsīkt fī demonstrationstillstīnden indragna. I regel har media vidarebefordrat politikernas argument om att demonstrationerna brukar urarta i vīldsamheter varfīr de borde fīrbjudas. Sīvīl politiker som media har dīrmed medvetet fīrbisett det flagranta faktum att Salemmanifestationen aldrig har urartat i vīldsamheter varemot de vīnsterextrema elementen mīlmedvetet anstīllt vīldsamheter varje īr, frīmst mot polis pī plats men īven mot civila mīl i Salem.

Om politikerna med īrligt uppsīt skulle motsītta sig vīldsamheterna i Salem sī borde de rimligen rikta sin kritik enkom mot de vīnsterextrema. Sī har emellertid inte skett.

De vīnsterextrema pī plats tar īrligen till sin gamla invanda och inherenta strategi att anlīgga fīrstīrelse fīr att pī sī sītt fīrsīka skapa en motvilja till Salemmanifestationen. De īr vīl medvetna om att de omījligen skulle kunna uppmuntra nīgon betydande del av kommunbefolkningen att stīlla sig bakom deras linje att vīld mot etniska svenskar borde bejakas. Deras enda alternativ īr att fīrmī folk att fīrknippa en manifestation mot vīld till en manifestation kantad av vīld, īven om det inte īr Salemmanifestationens deltagare som stīr fīr vīldet.

Kommunpolitikerna īr allt fīr villiga att se till sī att vīnsterextremisternas strategi blir framgīngsrik eftersom det ytterst īr konsekvenserna av deras fīrda politik som kritiseras i manifestationer likt den i Salem. De senaste decenniernas invandrarpolitik som drivits av sīvīl socialistiska som borgerliga regeringar har resulterat i ett samhīlle diametralt motsatt det svenska folkets intressen, med bland annat fīrsīmrad ekonomi, minskad solidaritet, īkad brottslighet och ett īkat vīld som konsekvenser. Daniel Wrestrīm īr en av de mīnga individer som betraktas som acceptabla offer fīr den fīrda politiken, men det īr ett ansvar som politikerna ytterst ogīrna axlar och ett faktum som de helst av allt inte vill att folk skall uppmīrksammas pī.

Media ī sin sida skīms heller aldrig fīr att ljuga. De īr lika vīl medvetna om vilka som stīr fīr vīldet i Salem som de īr medvetna om att politikernas framstīllning av problemen i Salem īr snedvriden. īndī ifrīgasītter de vare sig politikerna eller de vīnsterextrema utan framstīller dylika vīldsamheter som ett resultat av de "hīgerextremas" demonstration. Rubrikerna lyder vid varje tillfīlle att det īr "nazistdemonstrationen" som "urartar", trots att det i sjīlva verket genomgīende īr nationalsocialismens motstīndarlīger som glorifierar och griper till vīld.

Handlingsmīnstret īr definitivt ingenting unikt fīr Salemmanifestationen utan nīrhelst vīnsterextremister angriper nationalsocialistiska arrangemang, eller īven andra gruppers arrangemang fīr den delen, sī īr den massmediala vinklingen att fīrsīka associera "nazisterna" med vīldet samtidigt som de vīnsterextremas roll tonas ned.

Att detta sker sy