Publicerad: 2008-05-20

Irland gīr till val om EU:s framtid

Den 13 december 2007 klubbades det sī kallade Lissabonfīrdraget. I fīrordet till en svensk utgīva av en konsoliderad version av Lissabonfīrdraget (utgiven av Sieps, regeringskansliet och SNS fīrlag) skriver EU-ministern Cecilia Malmstrīm (fp) bland annat:

Fīrdraget īr ett regelpaket som īr tīnkt att gīra EU-samarbetet mer effektivt och demokratiskt, bīttre rustat att ta itu med nya utmaningar och redo att ta emot fler medlemslīnder i framtiden. Lissabonfīrdraget ersītter inte de nuvarande EU-fīrdragen, utan innebīr īndringar pī olika omrīden, pī samma sītt som med fīrdragen frīn Maastricht, Amsterdam och Nice. Innehīllet motsvarar till stīrsta delen det konstitutionella fīrdraget, som togs fram av EU:s framtidskonvent fīr nīgra īr sedan men som aldrig blev antaget.

Sedan det fīrra fīrdraget blev nedrīstat i folkomrīstningar (Sverige ville inte ha nīgon folkomrīstning eftersom risken var fīr stor att folket rīstade fel som i frīgan om EMU) beslutade man att gīra vissa fīrīndringar fīr att fī sin vilja igenom. Bland det som skiljer detta fīrdrag frīn det fīrra īr att man strukit alla allt fīr tydliga fīrsīk att gīra EU till en stat. Borta īr nu tanken pī Europas nationalhymn, flagga och mottot īEnade i mīngfaldī. Som Malmstrīm nogsamt pīpekade rīr det sig nu om en reformering och inte en ny konstitution (grundlag). Utrikespolitiken ger līnderna fortsatt mījlighet till vetorītt men det kommer īndī att finnas ett gemensamt EU-fīrsvar och man kommer att ha en utrikesminister, som dock kallas īHīg representant fīr utrikes- och sīkerhetspolitikī.

Mīnga menar att Lissabonfīrdraget īr ett illa dolt fīrsīk att ge oss en ny konstitution

Grundtankarna med EU finns kvar och slīs fast i Lissabon fīrdraget. Bland annat kan man līsa:

Den inre marknaden ska omfatta ett omrīde utan inre grīnser, dīr fri rīrlighet fīr varor, personer, tjīnster och kapital sīkerstīlls i enlighet med bestīmmelserna i fīrdragen.

De flesta līnderna kommer att fatta beslut pī parlamentsnivī vilket innebīr att dessa līnder anses sīkra. Hittills har 13 līnder sagt ja. Men ett land har gjort misstaget att līta folket tycka till om Lissabonfīrdraget och det skapar problem. Den 12 juni hīlls folkomrīstning pī Irland och Europas politiker hīller andan. Eftersom det īr i stort sītt samma fīredrag som tidigare fīrkastades av Europas folk sī īr det nervīst, ska Irlands befolkning gī pī omskrivningarna?

Opinionsundersīkningar visar att det īr līngt ifrīn avgjort. Den senaste mītningen som publicerades i The Irish Times visade att 35 procent var fīr fīrdraget och 18 procent var mot. Det kan tyckas vara ett starkt īvertag fīr ja-sidan men resterande 47 procent har inte bestīmt sig fīr om de ska rīsta ja eller nej.

Precis som nīr Sverige rīstade nej till EMU eller rīstade in Junilistan i EU-parlamentet sī tros mīnga av nejrīsterna komma frīn mīnniskor som īr allmīnt trītta pī EU īverhuvudtaget. Innehīllet spelar inte nīgon jīttestor roll. Mīnniskor vill egentligen ut ur unionen och mīnga kīnner ocksī instinktivt avsky fīr det som politikerna kokat ihop.

Svenska politiker har resonerat sī nīr de beslutade att inte līta svenskarna ha en folkomrīstning om frīgan. Den anses fīr komplicerad fīr folket som antas kunna rīsta efter kīnslor och annat īn i fīrsta hand efter det faktiska innehīllet. Intressant kan tyckas att Sveriges politiker (bortsett frīn Miljīpartiet och Vīnsterpartiet som ville ha folkomrīstning) sī īppet fīrdīmer demokratitanken och īppet medger att mīnniskor kan fīr lite i gemen fīr att kunna fatta viktiga beslut som rīr politik. Det kan tyckas mīrkligt att de partier som vanligen kīmpar fīr att sī mīnga som mījligt ska rīsta i allmīnna val, oavsett kunskap, inte ska fī rīsta om en avgīrande framtidsfrīga som vilken utveckling den union vi īr medlemmar i ska gī. Men det īr ett bra īmne fīr andra artiklar.

Det folkliga motstīndet mot Lissabonfīrdraget kan vīnda snabbt och nīr de vīl rīstar den 12 juni kan det gīra riktigt ont fīr politikerna som īter bromsas i sin kamp fīr en EU-stat.