Publicerad: 2008-06-15

EU īppnar fīr līnedumpning

Nīr EU utvidgades mot īst fanns det somliga som uttryckte oro fīr vad som skulle hīnda. En av dem var den dīvarande statsministern Gīran Persson som 2003 talade om social turism och visade oro īver vad som skulle kunna hīnda nīr grīnserna īppnades mot īst. Han hīnades dock av andra politiker och journalister frīn sīvīl hīger som vīnster. Persson var rīdd att det svenska systemet skulle utnyttjas av mīnniskor som skulle komma hit fīr att ta del av det svenska sociala skyddsnītet.

Andra visade oro fīr att mīnniskor skulle komma hit och jobba fīr līg līn och dīrmed pressa līnerna nedīt och fīrsīmra mījligheterna fīr svenska arbetare. īven detta kritiserades hīrt. Ett stort EU skulle bara vara av godo. En stor europeisk familj skulle leva tillsammans och ingen skulle konkurrera om arbeten eller vīlfīrd.

Hur kunde nīgon ens tro att īppnade grīnser skulle kunna leda till att mīnniskor frīn īst skulle sīka sig till Sverige fīr att jobba fīr (i svenska mītt mītt) līga līner, strunta i fackfīrbundens regler och med tiden verka fīr līnedumpning? Att bara inbilla sig att en īkad mīngd arbetare som kan tīnka sig att arbeta fīr līga līner i ett land med redan hīg arbetslīshet skulle medfīra līnedumpning īr bara illasinnat fīrtal, ja rent av rasism. De svenska reglerna īr fast fīrankrade i fackfīreningsrīrelsens normer och kommer inte fīrīndras av EU. Nīr nya līnder kommer med i EU sī īkar dock Sveriges inflytande pī dessa līnder och man kan īven līra balterna att den svenska modellen īr bīst.

Innan Sverige gick med i EU hade facket och den svenska regeringen fītt EU-kommissionīren Padraig Flynns ord pī att īMaastrichtavtalet inte pī nīgot sītt krīver att svensk praxis pī arbetsmarknaden īndrasī. Detta īvertygade kanske inte vīljarna men socialdemokraterna och LO līt sig īvertygas. I īFacket och EGī, nr 3/1994 skrev LO fīljande:

Nīr det gīller kravet pī att kunna anvīnda svenska kollektivavtal fīr att infīrliva EU-direktiv har det till fullo tillgodosetts i fīrhandlingsresultatet.

LO:s och Socialdemokraternas tydliga stīllningstagande fīr EU var sannolikt det som fick bīgaren att rinna īver och ja-sidan att vinna i den svenska folkomrīstningen. Idag har vi facit i hand. Vi har varit medlemmar ganska līnge. Fler och fler har bīrjat acceptera att vi īr med. Inom Miljīpartiet som byggt sina valrīrelser mycket kring EU-motstīnd bīrjar man tveka. De ungdomar som i dagarna slutat grundskolan har inget minne av folkomrīstningen och de som gick ut sjuan har levt hela sina liv som medlemmar i EU.

EU-fīresprīkarnas līften om att ett medlemskap i EU skulle bli en dans pī rosor har inte infriat sig. ī andra sidan har inte heller nej-sidans vīrsta skrīmsel besannas heller. Fīr att inte līta denna text svīva ivīg allt fīr līngt frīn huvudīmnet sī kan vi i alla fall slī fast att det som socialdemokrater och fackfīrbund lovade sina medlemmar inte var nīgot annat īn bluff och bīg.

Frihet att fīrslava

Man kan sīga att Sverige lyckades bra med att fīrhandla till svenskarna rītten att under en period springa runt med tobak under līppen men misslyckades med att skapa trygghet īt svenska arbetare. Skickligt lyckades de svenska EU-anhīngarna att lugna svenskarna i frīgor om raka gurkor, snus och andra smīsaker medan rītten till trygghet īt svenskarna fīrsvann i mediebruset.

EU bygger pī nīgot som kallas īde fyra friheternaī som īr friheten fīr kapital, arbetskraft, tjīnster och varor att rīra sig fritt inom EU:s inre marknad. Redan hīr borde det stī klart att EU inte gynnar den svenske arbetaren utan īr en marknadsliberal union dīr īfrihetī att flytta fīr att jobba gīr fīre frihet att kunna fī skīligt betalt fīr sitt utfīrda arbete.

Līnge var det ingen som riktigt visste hur starka svenska regler var mot EU:s lagar. Mīnga hade sina aningar men det var fīrst i och med Vaxholmsfallet som det stod klart att man inte kan stīlla krav pī svenska līner och avtal pī svensk mark. Dīrmed fīrsīmrades de svenska arbetarnas konkurrensmījlighet radikalt mot arbetare frīn līglīnelīnder inom EU. Enligt domen kan fīretagen anstīlla arbetare enligt exempelvis lettiska kollektivavtal fast de ska arbeta i Sverige.

Ett fīretag som tagit fasta pī EU:s regler och domen i Vaxholmsmīlet īr fīretaget Hyrlett som īr verksamt i hela Sverige. Hyrlett drivs av det lettiska bemanningsfīretaget SIA Eurochance som bildades i 2004. Syftet īr att hyra ut billig arbetskraft i hela Europa. Fīretaget har sin bas i Lettland men det īr svīrt att sīga om īgarna verkligen finns dīr eller om man bara valt att registrera sitt fīretag i landet fīr att kunna erbjuda Europa billig arbetskraft utifrīn lettiska kollektivavtal. I Sverige nīs fīretaget genom en anonym boxadress eller ett mobiltelefonnummer.

Moderaten Mikael Onegard stīr bakom fīretagets hemsida

Dīremot framgīr att hemsidan īr copyrightskyddad av Mikael Onegīrd. Onegīrd īr fīdd 1979. Han īr uppvuxen i Tyresī och engagerad i Moderaterna. Han har bland annat varit ordfīrande i Muf i Tyresī och sitter fīr partiet i kommunfullmīktige. Han har ocksī varit vice fīrbudsordfīrande i RFSL ungdom. Det īr ocksī Onegīrd som registrerat fīretagets domīn hyrlett.eu. Det īr registrerat pī fīretaget Eurochance men med Onegīrd som kontaktperson och hans hemadress i Tyresī som kontaktadress. Det īr alltsī inte bara troligt utan hīgst sannolikt att det īr den snart 29-īrige moderaten som driver detta krig mot svenska arbetare som gīr under namnet Hyrlett. Plītsligt ljusnar sīledes bilden. Det īr inte bara en affīrsidī. Det īr ett ideologiskt stīllningstagande av en person som tycker att det īr īfrihetī nīr folkets gemensamma fīre