Publicerad: 2008-08-14

340 avskedas nīr Wargīns Bruk līggs ner

Skogsindustrikoncernen Holmen meddelade igīr att de innan īrsskiftet avser att līgga ner Wargīns bruk. Det blir slutet pī brukets īver hundraīriga historia och innebīr att cirka 340 anstīllda fīr gī frīn sitt arbete. Wargīns bruk har under de senaste īren minskat antalet anstīllda vid flera tillfīllen men līgger nu alltsī ner helt. Man inleder nu fīrhandlingar med berīrda fackfīrbund fīr att gīra sīvīl fackfīrbunden som aktieīgarna nījda. En līsning vore att sīlja bruket, men sannolikt blir det svīrt att finna nīgon kīpare.

Foto: Holmen

Wargīns Bruk

Orsaken till nedlīggningen sīgs vara att snabbt stigande kostnader fīr energi och ved samtidigt som man av konkurrensskīl inte kan kompensera genom prishījningar. I en kommentar pī Holmens hemsida skriver man att en modernisering av bruket skulle innebīra allt fīr kostsamma investeringar.

ī Vi har tyvīrr inte lyckats vīnda utvecklingen trots stora anstrīngningar frīn vīra medarbetare och en rad ītgīrder i form av investeringar, produktionsīkningar och produktutveckling under de senaste īren. En nedlīggning av Wargīns Bruk īr det enda rationella beslutet och vi beklagar att vi kommit till den hīr slutsatsen, sīger Holmens VD och koncernchef Magnus Hall.

Fackfīrbundet Pappers har gjort ett uttalande dīr man visserligen beklagar nedlīggningshotet men uttalandet īr i īvrigt ett energipolitiskt inlīgg dīr man tar stīllning fīr kīrnkraft och īkad konkurrens fīr att sīnka elpriserna.

ī Det hīr īr konsekvensen av Sveriges nuvarande energipolitik. Den svaga marknaden kan vi inte gīra mycket īt, men en fīrdubbling av elpriset och en trettioprocentig īkning av vedpriserna īr en onīdig konsekvens av energipolitiken, sīger Pappers ordfīrande Jan-Henrik Sandberg.

Wargīns Bruk 1930

Wargīns Bruk ligger i Vargīn och tillhīr Vīnersborgs kommun. Vīnersborg īr en ganska liten kommun med sina 37 000 innevīnare. Tītorten Vargīn har vuxit fram kring industrierna. 1868 grundades det som blev Wargīns Bruk. Pī 1950-talet hade man cirka 1 800 anstīllda men som i sī mīnga andra verksamheter har maskiner kommit att byta ut mīnniskor. De anstīllda har under īren utsatts fīr mīnga prīvningar och arbetslīshet har inte varit det vīrsta. Ett 20-tal arbetare som pī 1960-talet arbetade med tillverkning av apelsinpapper pī Wargīns Bruk har insjuknat i Parkinsons sjukdom. Līkare har konstaterat att insjuknandena haft ett samband med arbetsmiljīn och de gifter som arbetarna kommit i kontakt med.

Mīnga av de īver 300 arbetare som nu i slutet av sommaren fītt beskedet om att de sannolikt snart inte har nīgot arbete att gī till har varit sanna trotjīnare som arbetat stīrre delen av sina yrkesverksamma liv pī bruket. Fīrutom de cirka 340 anstīllda rīr en nedlīggning direkt ett antal entreprenīrer och mīnniskor inom skogsnīringen. Sett ur ett stīrre perspektiv rīr det hela Vīnersborg liksom intilliggande orter som Trollhīttan och Uddevalla som kan drabbas av ledlagda butiker och massflytt. Trollhīttan hotas dessutom stīndigt av General motors som ofta i samband med sin īrsrapport hotar att līgga ner Saab-fabriken.

Felet ligger dock inte frīmst hos den nuvarande energipolitiken, oavsett vad Holmen och Pappers sīger. Det svenska EU-medlemskapet har medfīrt att de līnar sig mycket bīttre att importera papper och allt fler fīretag inom tidnings- och bokbranschen vīljer tryckerier utanfīr Sveriges grīnser. Med svenska līnenivīer īr det svīrt att konk