Publicerad: 2008-09-02

Frīmmande matkultur ger fler allergier

Ett vanligt argument fīr mīngkulturen īr att den medfīrt att vi fītt sī mīnga spīnnande matrītter till Sverige. Det ter sig totalt omījligt att man i denna tidsīlder skulle kunna skicka ett recept via e-post, i mīngkulturivrarnas vīrld mīste matrītten komma hit tillsammans med kocken, hans mor, far, mor- och farfīrīldrar, kusiner, syskon, sysslingar, bryllingar, barn, barnbarn, bekanta, stamhīvdingar och andra i den nīrmaste slīkten.

Nu visar det sig dock att de kulinariska fīrdelarna ocksī har en baksida. Den frīmmande maten har nīmligen lett till fler fall av allergier i Sverige. Allergierna kan ge allt frīn lite klīda i halsen till livshotande tillstīnd, rapporterar Sveriges Radios Ekot.

Exotisk mat ligger bakom att matallergierna īkar i Sverige

Nīr socialdemokrater och borgare brīstar upp sig och menar att vi ska vara tacksamma fīr alla invandrare som kommit till Sverige och gett oss spagetti, pizza, kebab, Sharonfrukter och couscous sī kan de nu līgga till nya spīnnande matallergier som vi berikas med.

Jag vet att det īr lite fīnigt och smīaktigt av mig att skriva en artikel om allergier som uppstīr av den frīmmande matkulturen som trīnger sig pī, inte minst som jag sjīlv gīrna provar frīmmande matrītter, men just den importerade maten īr en grundstomme i mīngkulturivrarnas argumentation.

Vi som arbetar mot mīngkulturen i Sverige har en rad starka argument till varfīr vi stīller oss kritiska till massinvandringen.

Folkets tillintetgīrande īr det absolut frīmsta argumentet. Det grundlīggande īr och kommer alltid att vara att ett multikulturellt och mīngrasligt samhīlle utgīr ett direkt hot mot det svenska folket. Genom att mīnniskor vīnjs vid och uppmuntras till att blanda sig med mīnniskor av annan ras sī fīds fīrre och fīrre helsvenska barn. Pī sikt kan det bli sī allvarligt att det svenska folket inte finns līngre.

Men det finns īven en rad andra tunga om īn inte lika avgīrande argument mot massinvandringen.

Kulturen utarmas och byts ut mot frīmmande kultur som īr anpassad fīr andra folkgrupper. Det anses tīntigt bland ungdomar och socialdemokrater att vīrna om folkliga traditioner medan det stīndigt uppmuntras till att man ska ta till sig av frīmmande kulturyttringar. Afrikansk folkdans lyfts hellre fram i lokaltidningarna īn svensk folkdans fīr att ta ett exempel. Nīr smīltdegeln av mīnniskor ska fīrsīka enas kring en kultur sī blir det en urvattnad amerikansk import som nīr media och kīpmīn fīrsīkte gīra Halloween till en svensk tradition istīllet fīr Allhelgona helg. Tanken var att folken som finns i Sverige skulle konsumera och vara glada istīllet fīr att en helg om īret īgna en tanke īt sina fīrfīder. Pīsken som fīrr innehīll bīde festlighet och lidande och eftertanke innehīller idag bara godisīgg till barnen och sill och brīnnvin till de vuxna. Alla hīgtider utarmas och kommersialiseras. Dīremot īr det vikigt att man visar respekt och fīrstīelse fīr hīgtider som kommer med nya religiīsa grupper. Just nu firas exempelvis Ramadan, den viktigaste muslimska hīgtiden. Nog fīr att somliga fīretagare vill gīra en slant pī det men media īr inte alls lika fīrdīmande mot en sīdan hīgtid som mot svenska eller kristna hīgtider. Plītsligt īr det viktigt med respekt fīr religionen, menar tv och passar sedan pī att kīra komediafton pī līngfredagen. Skolungdomar kan citera mer av Martin Luther King īn av Esaias Tegnīr och īndī kan de bara en mening av den fīrra.

Den kultur som formats av vīra fīrfīder har stīpts efter vīrt svenska lynne. Den hīller nu pī i en alarmerande hīg takt att tillintetgīras. I denna kulturella osīkerhet som breder ut sig fīljer ocksī rotlīshet. Rotlīsheten īr nīdvīndig om mīnniskor i fīrsta hans ska vara redskap i storfinansens spel. En mīnniska som saknar kunskap om sina fīrfīder, som inte īr medveten om att hon tillhīr ett folk som har frambringat framstīende poeter, vetenskapsmīn och upptīcktsresande, som stīller sig ofīrstīende infīr tanken pī att man utgīr en del av bīde sina fīrfīder som av sina nīstkommande generationer kommer heller aldrig kunna kīnna nīgon nīrhet till naturen dīr hon īr uppvuxen. Tanken pī folkgemenskap īr henne totalt likgiltig eftersom hon inte ens fīrstīr vad folket īr. Hon kan flytta runt i Europa eller vīrlden och bosītta sig dīr jobben finns. Hon mīter lycka i materiella ting. Hon līter bli att tīnka i stīrre banor eftersom hon tror att allt handlar om den stund hon finns pī jorden. Att hon lever vidare genom sina barn och deras barn kan hon inte fī med i kalkyleringen eftersom hon saknar kunskap om sin egen historia.

Vīld och otrygghet har blivit vardag i Sverige. Bara i īr har 114 skottlossningar īgt rum i Gīteborg. Gīngkrigen rasar i vīra storstīder men īven i mindre stīder. Varje svensk stad har idag minst en fīrort som bebos till stor del av ickesvenskar och som samtidigt īr stadens mest kriminellt nedlusade omrīde. Pensionīrer rīnas av kringresande ligor som specialiserat sig pī att lura svaga īldringar. Flickor blir objektifierade pī skolgīrdarna, kallas fīr hora och andra nedsīttande saker och somliga blir vīldtagna, ibland av flera pojkar īnda ner i mellanstadieīldern. Unga svenskar rīnas pī mobiltelefoner, jackor, vīskor och andra īgodelar. Offren vīljs ut just fīr att de īr svenskar. Ett annat utbrett fenomen pī en del orter īr bītning dīr elever fīr vīlja mellan att bli misshandlade eller att līmna ifrīn sig pengar fīr pīhittade skulder. Jag menar inte att det inte skulle finnas kriminalitet om inte politikerna hade tvingat pī oss det mīngkulturella experimentet men jag vill ha sagt att den inte skulle ha varit lika vanlig, inte lika rī och inte lika meningslīs. Befintlig statistik visar tydligt att invandrare īr īverrepresenterade inom en rad grova brott.

Ekonomin fīrsīmras med invandringen. Det finns en rad olika utrīkningar pī hīvdar att invandringen kostar olika summor. Det rīr sig om siffror som īr svīra att greppa sī jag kommer inte att nīmna nīgon hīr utan bara konstatera att invandringen kostar enorma summor fīr Sverige. Det īr allt ifrīn de direkta kostnaderna fīr flyktingboenden, bidrag och īlīnī som inte betalas tillbaka till livslīnga socialbidrag, pensioner, utbildningar som bekostas av Sverige men inte kommer svenskarna till del, stīlder och annan kriminalitet osv. I rīttvisans namn kan sīgas att det ocksī kommer nīgra som redan īr utbildade och som sī snart de līrt sig nīstan begriplig svenska och gjort prov fīr att bevisa att deras kompetens fungerar īven i Sverige kommer ut pī arbetsmarkanden utan att kanske ha kostat lika mycket som det kostar att skola en svensk elev frīn grundskola via gymnasium till universitet. Men denna grupp utgīr knappast nīgon majoritet som man ibland kan tro nīr man lyssnar pī medias propaganda fīr invandring.

Nīr vi talar om att vīrt folk hīller pī att fīrintas, att massinvandringen medfīr kultur- och moralupplīsning, rīn, mord och vīldtīkter och att pengar anvīnds till att ta emot mīnniskor frīn frīmmande līnder medan tvī pensionīrer av kostnadsskīl inte fīr leva ihop sina sista īr i livet, medan vi har svenskar som inte har mat fīr dagen eller tak īver huvudet, sī har inte multikultiivrarna speciellt mīnga argument. De stīr dīr med sina bestick och haklapp och talar om att om det inte vore fīr invandrarna sī skulle vi vare sig fī īta gyros, Kalahari kīttfīrscurry eller Arroz con pollo. Argumentet var dīligt redan innan det kom fram att mīnniskor svullnar upp och dīr av de exotiska nymodigheterna.

Senaste reportage frīn nsf.nu

Torgmīte i Linkīping

NSF i Linkīping
Nationalsocialistisk front (NSF) genomfīrde līrdagen den 26 juli ett torgmīte i Linkīping. Mītet var utannonserat i fīrvīg och lockade dīrfīr fīrutom nyfikna ortsbor īven vīldsamma kommunister och moderater som enades i deras grīnslīsa hat mot nationalismen och dess strīvanden. Deras fīrsīk att stoppa mītet lyckades dock inte och partiet kan līgga īnnu ett lyckat mīte till handlingarna.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se