Information in Croatian

en-svenske.com je jedna internet stranica za ´vedske nacijonalne socjaliste. Trenutno postoji stranica samo na ´vedskom, ali mi radimo da ubrzo bude stranica i na engleskom.

Den svenske je Nacijonalni Socijalisti?ki Fronts slu´beni ?asopis.

Vi koji ´elite stupiti u kontakt sa nama, mo´ete se javiti na .

Pi´ite na ´vedskom, engleskom, danskom ili norve´kom. Druge jezike neznamo.

Bilo bi dobro ako imate mogu?nost da nas obavje´tavate o situacji u va´im domovinama, tako da bi mi mogli upoznati na´e ´vedske ?itaoce ´to se doga?a kod drugih.

Mi ´elimo sura?ivati sa organizacijama u drugim zemljama. Suradnja vodi do pobjede!

Senaste nytt fr´n arminius.se