Publicerad: 2008-10-29

Svenskar har renast utandningsluft i EU

Europa Enligt en rapport frīn EU-kommissionens antirīkkampanj HELP - till ett liv fritt frīn tobak har svenskarna līgst kolmonoxidhalter i utandningsluften av alla EU-medborgare. Det īr oerhīrt positiva nyheter fīr svenskarna. Kolmonoxid īr en giftig gas som finns ibland annat tobaksrīk och bilavgaser. īven de som utsītts fīr passiv rīkning drabbas av giftet.

Att rīkning i offentliga miljīer minskat tror HELP bidragit till līgre kolmonoxidnivī i svenskarnas utandningsluft.

Help har under tvī īr turnerat i Europa och lītit 340.000 rīkare och icke-rīkare fīra utandningstest. Nīr man nu sammanstīllt testen visar det sig att svenska icke-rīkare ligger pī 1,7 ppm (miljondelar) kolmonoxid medan snittet i EU-līnderna īr 3,5 ppm kolmonoxid.

Undersīkningen visar att man kan se ett direkt samband mellan kolmonoxidnivīn i utandningsluften och rīkfīrbud pī offentliga serveringar. De nio europeiska līnder som har rīkfīrbud pī restauranger, cafīer och krogar har ocksī en befolkning med līngre kolmonixid i utandningsluften.

ī Kolmonoxid īr en mycket skadlig gas och ett av de vanligaste sītten att komma i kontakt med gasen īr genom cigarettrīk. Resultatet av studien tyder pī att rīkfīrbud, hīga tobakspriser och andra begrīnsningar īr viktiga ītgīrder fīr att sīnka kolmonoxid-halten hos Europas invīnare eftersom det leder till betydligt mindre passiv rīkning, skriver Gīran Boīthius, ordfīrande i Līkare mot Tobak, i ett pressmeddelande.

Senaste reportage frīn nsf.nu

Kampen gīr vidare

Folkfronten

Līrdagen den 22 november beslutade Nationalsocialistisk front (NSF) att īverfīra samtliga sina tillgīngar till det nystartade partiet Folkfronten dī vi anser att detta parti har mījlighet att īterskapa ett svenskt Sverige. Detta innebīr ocksī ett bokslut fīr Nationalsocialistisk front. Beslutet har fattats efter en līngre tids īvervīgande och en utredning av partiets framsteg i relation till den utveckling som krīvs fīr att skapa ett svenskt Sverige.

Līsīmer
Aktivitetsrapporter

Motstīndsrapporter frīn ett urval av de aktiviteter som vīra aktivister utfīr.

Senaste nytt frīn arminius.se