Publicerad: 2008-12-14

Fīngelse fīr mordfīrsīket i Vojakkala

Haparanda Det blev fīllande dom fīr samtliga ītalade i det uppmīrksammade mordfīrsīket i Vojakkala. Brīderna Demetri och Feija Grīnfors dīmdes till vardera sex īrs fīngelse fīr medhjīlp till fīrsīk till mordfīrsīk. Den tredje ītalade broderna Allan Grīnfors skall genomgī en rīttspsykiatrisk undersīkning innan det fattas beslut om pīfīljd i hans fall. īven fadern Yrjī Grīnfors samt systrarna Hilkka och Anneli Grīnfors dīmdes till fīngelse fīr skyddande av brottsling. Fīr samma brott dīmdes Taisto Tikkala, en vīn till familjen som īvertalades att ge brīderna falskt alibi. Samtliga dīms till sex mīnaders fīngelse fīrutom Hilkka som dīms till ītta mīnaders fīngelse.

Det var den 13 maj i īr som en tidigare granne till familjen Grīnfors, finlīndaren Esa Rano, blev īverfallen och fick mottaga flera yxhugg mot huvudet samt tvī knivstick i halsen. En videokamera har dokumenterat delar av hīndelsefīrloppet, men av sjīlva īverfallet hīrs endast ljud. Inspelningen har vīgt tungt i bevisningen dī den pīvisat att flera av de dīmda fanns pī plats i nīra anslutning till mordfīrsīket.

Tingsrītten finner det i sin dom bevisat att Demetri, Feija och Allan Grīnfors utfīrt mordfīrsīket i samfīrstīnd, men dī det inte gītt att utrīna vem som har gjort vad sī gīr de pī īklagarens andrahandsyrkan och dīmer dem fīr medhjīlp till mordfīrsīk.

Rīttens ordfīrande, lagmannen Jan-Erik Oja, īr skiljaktig och menar att īven om nīgra andra gīrningsmīn īn medlemmar av familjen Grīnfors inte īr mījliga sī īr det inte bevisat i vilka utstrīckning var och en gjort sig skyldiga till brottet och att de tre brīderna dīrfīr bīr frias. Eftersom de tre enligt Jan-Erik Oja borde frias sī borde enligt honom heller ingen dīmas fīr skyddande av brottsling. Att lagmannen har en skiljaktig mening vid en tingsrīttsdom īkar sannolikheten att domen īven kommer att prīvas i hovrītten om den īverklagas.

Senaste reportage frīn nsf.nu

Kampen gīr vidare

Folkfronten

Līrdagen den 22 november beslutade Nationalsocialistisk front (NSF) att īverfīra samtliga sina tillgīngar till det nystartade partiet Folkfronten dī vi anser att detta parti har mījlighet att īterskapa ett svenskt Sverige. Detta innebīr ocksī ett bokslut fīr Nationalsocialistisk front. Beslutet har fattats efter en līngre tids īvervīgande och en utredning av partiets framsteg i relation till den utveckling som krīvs fīr att skapa ett svenskt Sverige.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se