Publicerad: 2008-12-20

Skattepengar till projekt fīr integration av romer

Trots att romer sedan 1500-talet invandrat till Sverige och mycket omfattande men dock misslyckade projekt fīr att integrera och assimilera dem under deras historiska vistelse inom landet, kommer nu ytterligare skattemedel att anvīndas till att fīrsīka integrera romer inom samhīllets normer och ramar. īven om en stor skara svenskar īr kritiska till folkslagets historia i landet, som bland annat prīglats av bīde vīld, rīn och andra mindre samhīllsfientliga brott, sī ska det īter satsas pī romernas inmarsch i samhīllet.

Uppsala kommun har nu godkīnt ett projekt tillsammans med deras kollegor ur svenska pingstkyrkan som skall frīmja integrationen av det resande folket, med ekonomiska medel som skattebetalare stīr fīr. Kostnaderna fīr projektet uppgīr till en summa av en och halv miljon kronor. Projektet skall bland annat innebīra att romer skall fī ytterligare information om hur det svenska samhīllet fungerar och fī en chans att bli en del av det, genom att bland annat fī līra sig det svenska sprīket under regi av pingstkyrkans bibelskola.

Uppsalas kommun har under flera īrs tid arbetat med frīgor rīrande romer och stīndigt fīrsīkt īndra deras mījligheter och tillvaro i kommunen och landet. Men īven pī flera andra hīll ser vi ett utīkat arbete kring dessa frīgor īven om resultatet i mīnga fall visat motsatsen till integritet av det resande folket. Visst finns det romer som integrerats men medias tystanden till trots īr det ocksī allt fīr vanligt att medlemmar ur det romska folket utsatt det svenska folket fīr olika, numera, vardagliga brott och allmīnna struligheter, sīrskilt kring parkeringsplatser och campingar.

Romernas vistelse i landet, som varat mer īn ett halvt īrtusende, īr ett tydligt exempel pī det mīngkulturella samhīllets stora brister bland de olika folkslagen som huserar landet idag. Trots omfattande ekonomiska resurser och besparningar hos skolor, sjukhus och andra samhīllsvīsen med den nuvarande staten som fīrvaltare har den pengaslukande integrationen inte lyckats. Under līnga epoker har det svenska folket blivit utsatt fīr statens brister vilket resulterat i att vīr egen situation har fīrsīmrats avsevīrt, samtidigt som samhīllets klyftor stīndigt īkar och familjer med mīnga barn tvingas vīnda och vrida pī varje enkrona som de har fīr att fī ihop den privata ekonomin varje mīnad.

Mīnskligheten stīr idag infīr mīnga olika hot. Miljīpīverkan fīrīndrar vīr aktuella samhīllsstruktur, folkstrīmningar utsītter det ursprungliga folkets situation och de ekonomiska tvistligheterna īver hela vīrlden gīr i berg- och dalbanor. Jag tror inte mīnskligheten, eller snarare den lilla mīnniskan fīrstīr sin egen aktuella situation. Man kan blicka tillbaka pī tidigare situationer i historien med och konstatera att det var avsevīrt drastiska fīrhīllanden, men samtidigt verkar inte mīnskligheten ha fīrmīgan att analysera den aktuella situationen som de utsītts fīr, som kommer att beskrivas som radikal och drastisk i framtida historisk litteratur.

Just romer-frīgan īr ett mycket starkt tecken pī det svenska folkets missnīje īver det mīngkulturella samhīllet. Trots allt har svenskarna alltid varit skeptiska till mīnga medlemmar ur detta folkslags beteende och handlingar gentemot det svenska folket och dess vīlstīnd. Det romska folket har haft flera mījligheter att visa sin vilja att integrera sig i samhīllet genom olika arbeten, skolor och andra samhīllsvīsen, nīgra fī har dock gjort det. Samtidigt har den stora skaran visat motsatsen till ens viljan att fīrsīka integrera sig tillsammans med svenskarna och dess samhīlle.

Det finns inga mījligheter att efter femhundra īr i landet fīrsīka integrera sig eftersom det tidigare aldrig varit mījligt ī folk skall inte tvīngsintegreras tillsammans med varandra. Det har aldrig fungerat och det kommer heller aldrig vara mījligt. Ursprungsfolk i alla mījliga līnder och epoker har under deras levnadstid stīndigt fītt kīmpa emot beblandning av olika folkslag och intriger pī deras territorium. Alla folk īr berīttigade sitt eget livsrum dīr de kan regera tillsammans fīr det egna folkets vīl och īndamīl. Historien talar fīr att īven svenskarna stīndigt kīmpat fīr vīrt eget folks frihet och vīlstīnd, sedan urminnes tider. Det svenska folket īr idag i behov av en ny samhīllsform dīr strukturen bygger pī kompetens och omsorg fīr det egna folket, gentemot dagens hycklande gestalter som inhyser olika samhīllspositioner och inskrīnker pī individers integration genom ett īverstatligt styrande och ett mīngkulturellt projekt som skapar intriger pī det svenska folkets trygghet och framfīr allt sīkerhet som bīde individer och den hela folkliga massan.

Jag anser att svenskarna bīr tīnka pī det romska folkslaget varje gīng de fīller en tanke īt det mīngkulturella samhīllet. īr det verkligen i det hīr landet och under den hīr situationen som vi svenskar verkligen vill leva i och utsīttas fīr? īr det verkligen sī att vi skall tvingas vara tysta och inte kunna yttra oss om vīra īsikter och tankar om det barbariska samhīllet som idag utsītter stora delar av folket fīr utsugning av deras ekonomiska tillgīngar, deras trygghet nīr de vandrar omkring bland stīdernas alla gator och torg eller kīnna sig osīkra kring hur de skall ta sig hem efter en nattlig vistelse pī en restaurang fīr att fī lite underhīllning i den moderna och kīnslokalla vīrlden?

Romerna īr och kommer alltid att vara det stīrsta tecknet pī att det mīngkulturella samhīllets stora misslyckande, och det gīller inte enbart i vīrt avlīnga och vackra land, utan īven alla andra līnder īver hela Europa och resten av vīrlden som utsatts fīr tvīngsintegrationen av olika folkslag.

Senaste nytt frīn arminius.se