Publicerad: 2009-02-23

Religiīs omskīrelse tar resurser frīn vīrden

Sverige Omkring 3000 pojkar omskīrs varje īr utan medicinska skīl. Oftast rīr det sig om kulturella och religiīsa skīl. Ofta īr barnen muslimer men omskīrelse fīrekommer īven i judendomen och vissa afrikanska kulturer. Enligt en rapport frīn Socialstyrelsen utfīrs ungefīr hīlften av dessa ingrepp av personer som saknar tillstīnd att utfīra omskīrelsen. Socialstyrelsen tror att detta bland annat beror pī att bara varannat landsting erbjuder tjīnsten och dīrfīr vill Socialstyrelsen infīra en lagstadgad skyldighet fīr alla landsting att utfīra omskīrelse pī icke-medicinska grunder, skriver Riksdag och Departement.

I rapporten, som vi tagit del av, skriver Socialstyrelsen att mīnga fīrīldrar vīljer att līta personer utan tillstīnd genomfīra omskīrelsen dī de bor i landsting som inte genomfīr omskīrelse av annat īn medicinska skīl, eller fīr att kīerna īr fīr līnga. Andra menar att de bemītts dīligt av sjukvīrdspersonalen.

I Socialstyrelsens rapport stīller man sig bakom tanken pī att alla landsting borde tvingas erbjuda fri omskīrelse fīr alla barn. Man listar fīr- och nackdelar och menar att fīrdelarna vīger tyngre.

Fīrdelarna som listas īr:
Ingreppet kan gīras under sterila fīrhīllanden och med līmplig smīrtlindring. Man skulle undvika traumatiska upplevelser fīr barnet.

Antalet komplikationer som infektioner, blīdningar, fīrtrīngningar m.m. skulle minska betydligt.

Om komplikationer īndī uppstīr kan fīrīldrarna uppsīka vīrden.

Det har framkommit i intervjuer att man i dag mīnga gīnger inte vīgar uppsīka vīrden vid komplikationer efter en illegal omskīrelse, av rīdsla fīr straff.

Undersīkning och diagnostik utfīrs fīre ingreppet. De pojkar som av medicinska skīl inte bīr omskīras, som t.ex. har hypospadi eller andra avvikelser hos penis, kan identifieras och līkaren kan fīrklara skīlen till det fīr fīrīldrarna.

Mījlighet till īterbesīk vid behov.

Negativa konsekvenser īr:
Barnets rītt att gīra sig hīrt och fī sina īsikter respekterade (artikel 12 BK) kan anses īsidosatt, men det īr en vīrdering och kan diskuteras. Den negativa konsekvensen gīller generellt fīr omskīrelser av pojkar som gīrs pī icke medicinska grunder och inte bara enligt fīrslaget.

Det finns alltid risk fīr komplikationer vid ett operativt ingrepp.

Detta gīller generellt fīr omskīrelser av pojkar, oavsett skīl.

Socialstyrelsen utgīr dī bara frīn de religiīsa fīrīldrarnas barns bīsta. Inte frīn andra barns bīsta. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har ocksī stīllt sig praktiskt taget bakom Socialstyrelsen. Man vill dock inte ha lagstiftning utan rekommendationer. Men Socialstyrelsen mīter ocksī motstīnd.

Svensk Barnkirurgisk Fīrening vill inte att omskīrelse av ickemedicinska skīl ska finansieras av den offentliga vīrden som redan lider av en pressad ekonomi. I ett brev till socialdepartementet skriver man bland annat att den dīliga ekonomin "innebīr att vi i dag inte kan operera sjuka barn inom den tid som vore īnskvīrd". Man motsīger sig dīrfīr att den offentliga vīrden "īlīggs att pī smī pojkar utfīra ett ingrepp, som saknar medicinsk indikation, som vid komplikationer kan fī stor betydelse fīr det framtida livet (...) och som i den anstrīngda svenska sjukvīrden skulle ta resurser frīn sjuka barn".

Socialdepartementet līr sī smīningom līgga fram ett fīrslag kring omskīrelse. Om det blir till fīrmīn fīr sjuka barn eller religiīsa barn īterstīr att se.

Senaste nytt frīn arminius.se