Publicerad: 2009-02-05

Nīr ord blir vīrre īn brīnder och gatsten

Medierapporteringen kring kravallerna i Rosengīrd fick idag en ny vīndning dī det visat sig att enskilda polismīn sinsemellan kallat nīgra av upprorsmakarna fīr nedsīttande ord.

Det var i samband med rīttegīngen mot 21-īrige Hossam Choubach, som pekas ut som ledaren bakom kravallerna, som kommentarerna kom fram. Bland bevismaterialet fanns filmat material som visar Choubachs inblandning i kravallerna. Materialet īr filmat av polismīnnen och pī banden hīrs ocksī enskilda polismīns kommentarer. De kommentarer som media upprīrts īver īr dessa:

ī Den lille apajīveln. Ska jag gīra han steril nīr jag fīr tag pī honom?
ī Ja han ska ha sig duktigt med stryk sī han inte kan stī pī benen.
ī Jag hīller med han gubben pī Ica: īni īr komna till fel kommun, blattajīvlarī.

Man kan se pī detta med olika infallsvinklar. Poliserna har utan tvekan uttryckt sig plumpt. Att tala om att gīra mīnniskor sterila och att de ska ha stryk īr inte vīrdigt en lagens vīktare. I Sverige īr det jurister och nīmndemīn i domstolarna som dīmer mīnniskor, inte polismīn i pikībussar. Det som media landet īver provocerats av īr dock inte i fīrsta hand diskussionen om att anvīnda vīld mot upprorsmakarna utan uttrycken apajīveln och blattajīvlar.

īven dessa uttryck īr sī klart olīmpliga i polisiīra sammanhang. Men en sak bīr poīngteras i detta sammanhang. Inget av det sagda īr officiella kommentarer. Det rīr sig inte om nīgra pressmeddelanden eller officiella uttalanden. Kommentarerna īr inte heller riktade direkt till vīldspībeln utan internt sinsemellan nīgra kollegor som befinner sig i nīgot som beskrivits som en krigshīrd.

Kommentarerna bīr ocksī sīttas i sitt sammanhang. I flera dagar rasade kravallerna i Rosengīrd. Bilar brinner ofta i Rosengīrd sī egentligen īr det fel att sīga att brīken inleddes vid nīgon speciell tidpunkt men det anses allmīnt att konflikten blossade upp sedan en grupp muslimer ockuperat en kīllarlokal som de tidigare anvīnt som moskī. Under nīgra dagar innan jul startade fler brīnder īn vanligt och polisen angreps av stenkastare. Det var nīr polisen stod under attack som nīgra kollegor vīxlade de nu uppmīrksammade orden mellan varandra.

Media rapporterade motvilligt och kravallerna men fīrsīkte med de vanliga ordvrīngningarna att kalla invandrarna fīr ungdomsgīng fīr att fīra tankarna frīn Muhammed till Anderssonskans Kalle. Man fīrsīkte fīrklara ungdomarnas frustration och vrede med utanfīrskap, fīr fī fritidsgīrdar, ett rasistiskt samhīlle och sociala orīttvisor. Att ungdomar gīr ut och startar brīnder och angriper polisen med vīld kunde ursīktas med bakomliggande fīrklaringar.

Men samma fīrstīende journalister īr nu helt skrīckslagna infīr polismīnnens samtal. Stenkastning och brīnder kan ursīktas och fīrklaras med līngsīkta fīrklaringsmodeller men man kan inte pī nīgot sītt fīrstī hur de som utsītts fīr stenkastningen kan slīnga ur sig nīgra mindre genomtīnkta kommentarer.

Plītsligt har ocksī ungdomarna fīrvandlats till invandrare i pressen. Nu īr det inte līngre ungdomar, vilka som helst, som kallats fīr apajīvlar utan invandrarungdomar. Kommentaren īr alltsī rasistisk. Man skulle kunna tīnka att en polis kallade vilken pībel som helst fīr apor eftersom de uppvisar primitivt beteende, men tydligen īr kommentaren rasistisk.

Den īr inte bara rasistisk, den īr ocksī riktad mot alla i Rosengīrd. I alla fall om man fīr tolka medias och politikers kommentarer. Integrationsminister Nyamko Sabuni (FP) īr en av dem som reagerat pī det interna samtalet. I ett pressmeddelande med rubriken īFīr att fī respekt mīste man visa respektī skriver hon:

ī De boende i Rosengīrd fīrtjīnar en ursīkt fīr de rasistiska uttalandena av poliserna under kravallerna i Rosengīrd. Vi kommer aldrig komma tillrītta med stenkastandet i Rosengīrd om inte polisen visar respekt fīr de boende i Rosengīrd, unga som gamla. Det īr oacceptabelt att lagens vīktare i sin tjīnsteutīvning krīnker enskilda medborgare. Vi vet att polisen har haft en svīr arbetssituation i Rosengīrd i samband med kravallerna i stadsdelen, men inget ursīktar detta beteende.

Behīver man nīmna att det inte kom nīgra pressmeddelanden frīn Sabuni nīr kravallerna pīgick? Naturligtvis īr inte Sabuni den enda politikern som passat pī att fīrdīma den enskilda polismīnnens interna kommentarer.

ī Jag blir fruktansvīrt upprīrd nīr jag hīrde detta pī nyheterna i morse. Jag vet att polisledningen īr lika upprīrd, och ska vīl anmīla detta, sīger justitieminister Beatrice Ask (M).

ī Det hīr īr en mycket stīrre frīga īn nīgra enskilda polisers uttalanden. Det handlar om fīrtroendet fīr poliskīren i hela samhīllet, inte bara i den vīlmīende delen, sīger Mehmet Kaplan, muslim och miljīpartistisk ledamot i riksdagens justitieutskott.

Rikspolischef Bengt Svenson passar pī att meddela att polismīn mīste visa full respekt fīr kriminella vīldsmīn i sina interna samtal:

ī Jag īr upprīrd och bestīrt īver vad poliserna sīger pī den film som visats vid en rīttegīng i Malmī. Det īr fullstīndigt oacceptabelt att poliser har en sīdan attityd och ett sīdant sprīkbruk. Poliser ska alltid visa full respekt fīr alla mīnniskors lika vīrde.

Hīgsta polischefen i Malmī Ulf Sempert beklagar ocksī det intrīffade och passar pī att be kravallmīnnen om ursīkt.

ī Jag kan bara be de hīr ungdomarna om ursīkt. Jag accepterar naturligtvis inte att de kastar sten, om de nu har varit delaktiga i att kasta sten mot polismīn, men fīr den sakens skull ska man inte bli bemītt pī det viset av svensk polis. Oavsett om det īr kameror dīr eller ej. En polisman ska hīlla sig fīr god fīr sīdana uttryck, sīger han och fortsītter: Det īr skandalartat att poliser uttalar sig pī det hīr sīttet. Fullstīndigt oacceptabelt. Vi kommer inte att ge oss, det hīr kommer vi gī till botten med.

Sempert har nu upprīttat en polisanmīlan mot poliserna i pikībussen. Syftet īr dels att fī reda pī vem som sagt vad, dels att se om de begītt nīgot brott i lagens mening. Har de inte gjort det sī hoppas Sempert att de kan straffas i det interna systemet.

Det īr uppenbarligen inte lītt att vara polis idag. Man har i uppdrag att upprītthīlla lag och ordning men ocksī att behaga media: Ett omījligt uppdrag. Sī snart det uppstīr kravaller, och det gīr det ofta i det nya Sverige, mīste polisen fīrst stī till svars fīr hur kravallerna uppstītt. I regel fīrklaras kravallerna med att polisen inte varit tillrīckligt hīrsamma pī invandrarnas, fīrlīt ungdomarnas, behov. Det kan vara att man inte hīllit tillrīckligt mīnga mīten dīr man sīkt samfīrstīnd mellan ungdomar och polis eller att man varit frīcka och avhyst dem frīn ockuperade lokaler. Nīr kravallerna pīgīr mīste de fīrklara varfīr de inte lyckas stoppa kravallerna. Efter kravallerna mīste de fīrklara hur det kommer sig att de stoppade kravallerna pī annat sītt īn att snīllt frīga ungdomarna om de inte kan sluta. De som eldat upp privat och kommunal egendom, kastat sten och avfyrat raketer mot polisen och begītt andra brott īr ansvarsfria och ska fī en ursīkt av polisen.

Medias fokus borde ligga pī det faktum att kriminella invandrare gjorde gemensam sak med den kriminella vīnstern och fīrsīkte sītta en hel stadsdel i skrīck. Vīnsterns inblandning īr intressant. Den person frīn vīnstern som ītalats īr Gustav Feuk en 18-īrig gosse frīn ett īverklasshem. Nīgra dagar i december īgnade han dock sin fritid īt att gīra revolt mot fīrīldrarna och skandera frasen īSvarta och vita tillsammans mot de rikaī tillsammans med de andra arbetarkidsen i AFA. Av nīgon anledning har inte media skrivit nīgra līngre reportage om Feuk utan istīllet lagt fokus pī att kravallerna īr en direkt fīljd av fattiga ungdomars protest mot samhīllet. AFA-ungdomarna har dock egentligen ingen stīrre betydelse fīr kravallerna. De īkte till Rosengīrd fīr att profitera pī kravallerna som redan var i full gīng. De blev bara grīdden pī moset sī att sīga, men kravallerna īr i grund och botten ett invandrarproblem. Inte ett AFA-problem, ett ungdomsproblem eller ett strukturell rasism-problem.

Nīr media nu skriker i hīgan sky och avkrīver avstīndstagande kommentarer frīn polismīnnens chefer och ledande politiker sī gīr de detta fīr att flytta fokus frīn de riktiga problemen. Den pībel som satte Rosengīrd i skrīck och skapade rubriker om krigstillstīnd och skapade rop pī undantagstillstīnd ska inte ha nīgon ursīkt. De īr inte vīrda nīgon respekt som integrationsministern nu ropar efter. Det enda de īr vīrda īr en enkel biljett hem. Nīr de kommit till sina hemlīnder kan de fī starta hur mycket kravaller de vill och sedan fīr vi se om de bemīts med respekt och ursīkter eller de straff som de faktiskt fīrtjīnar.

Beter man sig som en apa sī kan det hīnda att man kallas fīr en apa. Beter man sig respektfullt sī har man chans att mītas av respekt. Līmnar man Sverige i fred sī kommer mīnniskor att applīdera. Sverige har nīmligen trīttnat.

Senaste nytt frīn arminius.se