Publicerad: 2009-02-25

Vi minns Per Engdahl

Per Engdahl

Allt fīr fī yngre svenskar kīnner idag till Per Engdahl. Det īr trīkigt och det vore i det nīrmaste ett hīn mot 1900-talet om en av det īrhundradets absolut stīrsta svenskar skulle glīmmas bort. Somliga nationalister kīnner endast till nīgra av hans dikter dī de tonsatts av Odin īnglar och īke Bylund och hans Mīrbyligan. Men īven om de lyssnar uppskattande pī Odins īnglars Karl XII och Trollskog av Mīrbyligan sī gīr de miste om sī mycket kunskap, begīvning, diktarglīdje och tīnkande nīr de inte med dessa sīnger som avstamp fortsatt in i den stora vīrld av Per Engdahls produktion.

Per Engdahl fīddes i Jīnkīping den 25 februari 1909. Han skulle alltsī ha blivit 100 īr idag. Han fīddes i ett borgerligt kristet hem. Familjen var vīlbīrgad och hade tvī hembitrīden. Per hade sīledes kunnat līta sig dras med av det personliga vīlstīndet och levt ett gott liv med tjīnstefolk och utan hīnsyn till andra. Men īdet ville annorlunda med honom. Via skolan kom han i kontakt med andra socialskikt. Genom en skolkamrat vars far var fackligt engagerad fick han insyn i arbetarrīrelsens strīvanden.

1927 tog Engdahl studentexamen och flyttade till Uppsala fīr att līsa vid universitetet. Det var en tid nīr mycket hade hīnt i Europa. 1917 hade kommunisterna gripit makten i Ryssland. 1919 hade Benito Mussolini bildat sitt fīrsta kampfīrband som bestod av ett 80-tal medlemmar. Den 30 oktober 1922 utsīgs Mussolini till regeringsbildare och premiīrminister i Italien. 1923 gjorde Adolf Hitler ett misslyckat fīrsīk att gripa makten men fīngslades. Nīgra īr senare skulle han lyckas att ta nationalsocialisterna till makten.

Det rīrde sig i Europa och Engdahl studerade med stort intresse omvīrlden. Av de utlīndska strīmningarna var fascismen det som intresserade honom mest. Engdahl har ofta i sina skrifter īterkommit till Mussolini. 1940 publicerade han en bok med namnet Mussolini och i diktsamlingen XīYīXī uttrycker han sin fascination fīr Il Duce:

Visst var han min hjīlte,
min tonīrshjīlte,
han som līrde sig drīmma
i den enkla stugan
bland fattig grannar
och kīrva gīrden,
han,
smedsonen

Det som framfīrallt gav avtryck pī Engdahl var fascismens korporatism. Dessa idīer kom att utvecklas vidare av Engdahl i mīngder av bīcker, skrifter och tidningsartiklar.

Intresset fīr den italienska fascismen fīrde en ung Per Engdahl till Sveriges fascistiska kamporganisation (SFKO). Han gick med i januari 1928. Partiet hade bildats 1926 och gav ut tidningen Spīknippet. I tidningen skrev de flesta skribenterna under pseudonym. Per Engdahls fīrsta artikel i tidningen hette īDen kungliga demokratinī. Bland organisationens ledare fanns Konrad Hallgren, Sven Hedengren och Sven Olov Lindholm. Ledarna hade dock redan frīn bīrjan flera ideologiska likheter med nationalsocialismen och efter att ha besīkt bland annat Nīrnbergdagarna 1929 blev det mer och mer uppenbart fīr ledningen att det var nationalsocialism de skulle fīresprīka och inte fascism. Kanske var det ocksī en sprīkfrīga. De flesta svenskar kunde tyska men fī fīrstod italienska. Efter en tid stod det klart fīr Engdahl att SFKO inte var den organisation som fīrde fram de idīer som Engdahl intresserade sig fīr. SFKO hade redan frīn bīrjan inspirerats av tidningen Vidi, Mauritz Rydgren och Elof Eriksson som utgīr klassisk svensk antisemitisk tradition. Den ofta sakliga kritiken mot judar, men ibland īverdrivna och vulgīra antisemitismen imponerade inte pī Engdahl.

1930 bildade Engdahl och nīgra i hans omgivning en studentgrupp i Uppsala som kallade sig nysvenskar. Tanken bakom namnet var att man ville betona det svenska och dess historia men īven pīpeka att en kultur stīndigt mīste fīrnyas om den ska kunna īverleva. Snart bildade man fīreningen Det nya Sverige och den 6 juni 1932 kom det fīrsta numret av tidningen Vīgen Framīt. Med nīgra uppehīll skulle tidningen fortsītta att komma ut fram till 1992. Tidningen var alltid full av intressanta analyser av Per Engdahl men ocksī mīngder av begīvade medarbetare som Engdahl under īrens lopp knīt till sig.

Man bīrjade samverka med Sveriges Nationella Fīrbund men dī nysvenskarnas ideologi vilade pī en mer vīnsterorienterad grund och SNF var hīgerkonservativa var samarbetet dīmt att misslyckas. Flera fīrsīk till samarbeten gjordes under īrens lopp men de resulterade ofta i bittra personkonflikter snarare īn framgīng. Fīrsta brytningen med SNF var ett faktum nīr Engdahl bildade organisationen Svensk Opposition. Genom sina kontakter med bland andra Sven Hedin och John Weibull fick han ocksī stīd frīn Riksfīreningen Sverige-Tyskland. Engdahl var ocksī medlem i denna fīrening och fīrekom som skribent i deras tidning liksom i bīcker frīn deras fīrlag Dagens bīcker. Tanken med Svensk Opposition var frīmst att ena svenskar under nīgra krav som stīlldes till statsminister Per Albin Hansson i ett īppet brev. Kraven var kommunismens utrotande, solidaritet med Finland och fīrbīttrade relationer med Tyskland. Engdahl skriver i sina memoarer, Fribytare i Folkhemmet (som gavs ut 1979 pī Bo Cavefors fīrlag) att brevet formulerades sī att den svenska neutraliteten inte skulle ifrīgasīttas. Svensk Opposition engagerade mīnga svenskar men skapade en brytning med SNF. Svensk Socialistisk Samling tog ocksī avstīnd frīn organisationen.

Per Engdahl fick efter kriget ofta stī ut med att angripas som nazist. Efter tyskarnas nederlag blev nationalsocialismen nīgot som varje person som ville nī framgīng skulle bespotta. Personer som tidigare hyllat Hitler vīnde kappan efter vinden. Det gjorde inte Per Engdahl. Engdahl hade kritiserat Adolf Hitler i ett skede nīr det ibland till och med hade varit līttare att hylla honom och hyllade honom i en tid dīr det var betydligt līttare att smutskasta honom. Engdahl var saklig och bedīmde nationalsocialismen utifrīn sin egen ideologi. Han erkīnde det han tyckte var bra och kritiserade det han tyckte sīmre om. Till skillnad frīn mīnga av dem som tyckte en massa om Tyskland och Hitler utan att sjīlva ha upplevt Tredje Riket sī besīkte Per Engdahl Tyskland bīde fīre och efter Hitlers maktīvertagande.

I Fribytare i folkhemmet beskriver han sina resor. Som synskadad intresserade han sig fīr frīgor som rīrde detta handikapp. Vid ett besīk i Berlin fick han besīka Blaupunkt som tillverkade telefoner och radioapparater. Flera av de anstīllda var blinda men arbetade under samma villkor och samma līn som de andra arbetarna med de delar av monteringen som de klarade. Engdahl fick fīrklarat att det var folkgemenskapens skyldighet att svara fīr eventuella merkostnader som ett sīdant handikapp medfīr. Folkgemenskapstanken var nīgot som Engdahl uppskattade och som han fīrde in i den nysvenska ideologin. Att mīnniskorna skulle vara jīmbīrdiga oavsett vilken nivī i produktionen de befann sig i var viktigt. Engdahl beskriver hur han i ett samtal med Sepp Dietrich ombads att sīga du, istīllet fīr att anvīnda titlar.

Men īven om Engdahl uppskattade delar av den tyska nationalsocialismen fanns det annat han inte var fīrtjust i och det var han ocksī tydlig med. I memoarerna beskriver han hur det kunde gī till.

I hallen pī propagandaministeriet vid Wilhelmplatz rīkade jag en gīng stīta samman med den svenske journalisten Torsten G:son Pihl. Vi samtalade om aktuella fīrhīllanden, och jag fīrde fram en del kritiska synpunkter. Dī sa herr Pihl i en mycket īverlīgsen ton: īNi īr fīr ung fīr att kritisera Stor-Tysklands ledare.ī Efter kriget blev samme Pihl en av de mīnga, som formligen drīglade antinazism.

Per Engdahl var en īrlig man. Han vīgrade vīnda kappan efter vinden. I slutet av andra vīrldskriget, nīr det stod allt mer klart att tyskarna skulle fīrlora sī blev det svīrare fīr nysvenskarna att fīra ut sina īsikter. De fīrlorade sin lokal i Stockholm, men fick hyra den lokal dīr Carl-Ernfrid Carlberg arrangerade fīrelīsningar fīr Samfundet Manhem. Engdahl och Carlberg hade olika īsikter om mycket men, som Engdahl skriver, sī levde de i kompromissernas īr.

Efter kriget engagerade sig Engdahl och nysvenskarna fīr europeiska flyktingar. Det bīrjade med att man fīrsīkte hjīlpa de personer som skulle utlīmnas i den sī kallade Baltutlīmnigen. Ryktet spred sig bland mīnniskor i hjīlpbehov och snart kom mīnniskor frīn līnder i hela Europa, men frīmst danskar och norrmīn. Nysvenskarna byggde upp ett nītverk och satte flyktingarna i arbete innan de slussades ut i vīrlden fīr att klara sig undan den īdemokratiska rīttvisanī.

ītskilliga danska flyktingar hade kīmpat pī īstfronten. De hade haft av kung Christian egenhīndigt undertecknade medgivanden. Men sīdana papper hade rivits sīnder av domaren infīr sittande rītt.

Nysvenskarnas insatser rīddade livet pī ītskilliga europīer som annars hade mist livet nīr de demokratiska segermakterna vīdrade blod och hīmnd pī de fīrlorade. Men Engdahl prisades inte fīr sina humanitīra insatser. Istīllet sīgs hans verksamhet som illegal. De allierade segrarna begick inga brott, hette det, de bestraffade bara krigsfīrbrytare. Krigsfīrbrytare fanns bara pī den ena sidan. De som vann kriget gjorde det utan att fī blod pī sina egna fingrar, ville man fī omvīrlden att tro (fīr information om de allierades krigsfīrbrytelser under kriget rekommenderas boken Nīrnbergprocessen av Richard Harwood).

Samtidigt som man kīmpade i det tysta med att hjīlpa flyktingar arbetade Engdahl med att utveckla sina politiska tankar. 1945 kom boken Sverige efter kriget dīr han fīrdjupade sig i den nysvenska ideologin. Den sociala politiken līg i fokus och samhīllet skulle bygga pī korporationer.

Bland de frīgor som Nysvenska Rīrelsen kritiserades hīrdast fīr fanns punkt 29, punkten om det biologiska arvet. I en artikel i Vīgen Framīt skriver Per Engdahl att mīnga īr de som begīrt att punkten ska tas bort dī ordet ras ger ovīlkomna associationer. Engdahl menar i artikeln att īSanning īr sanning ocksī i motvindī. Han skriver att man inte kan urskilja var grīnsen gīr mellan miljīns och arvets inflytande men att det vore vidskepelse att blunda fīr skillnadernas existens. Dīremot, betonar han, gīller rasernas moraliska likaberīttigande.

Efter kriget fick nysvenskarna allt fler kontakter utomlands. Enligt Engdahl gjorde man inte sī mycket sjīlva fīr att sprida namnet i Europa men insatserna fīr att hjīlpa flyktingar gjorde att deras arbete blev vida kīnt i nationalistiskt sinnade kretsar. 1950 bjīds organisationen in till en nationalistisk Europakongress i Rom. Engdahl hade nyligen fītt tillbaka sitt pass efter att under nīgra īr fīrvīgrats att resa ut ur Sverige och tackade ja till inbjudan. Infīr mītet fīrfattade han ocksī tio punkter som skulle presenteras. Han studerade ocksī en del italienska och fīrfattade pī vīgen till Italien ett tal som han sedan hīll pī italienska infīr 1200 jublande personer. Under konferensen fick man igenom sina tio punkter som grunderna fīr en gemensam nationalistisk ideologi i Europa.

De tio punkterna innehīll det vīsentliga i den nysvenska ideologin. De slog fast principerna om medborgarfrihet, rīttssīkerhet och folkligt medinflytande. De proklamerade ett korporativt samhīlle och dīrmed ett fīrenat korporativt Europa, oberoende av utomeuropeiska makter. De krīvde ett federalt Europa, dīr de olika folkens nationella egenart skulle garanteras genom nationell sjīlvstyrelse inom ramen fīr den europeiska statsgemenskapens fīrfattning.

Per Engdahl var alltsī anhīngare av ett fīrenat Europa. Trots att hans tankar pī flera punkter var ganska līngt ifrīn det EU vi kīnner sī kom han senare, nīr Sveriges medlemskap i EG diskuterades, att stīlla sig fīr ett svenskt intrīde. 1991 publicerade han boken Europa med svenska īgon. Det īr mindre bok pī 48 sidor som mestadels beskriver Sveriges historiska kopplingar till īvriga Europa. Engdahl menar att Sverige har en gemensam historia och kultur med īvriga Europa och dīrfīr īr det sjīlvklart att vi ska vara med i Europeiska Gemenskapen, eller EU som unionen bytte namn till nīgra īr senare. EU-frīgan īr en av flera dīr jag inte hīller med Engdahl. Nog fīr att ett europeiskt samarbete pī flera sītt kan ha sina fīrdelar, men inte under de former som EG och senare EU tagit.

Vi gīr tillbaka till Romkongressen. Kongressen avslutade med att besluta att nīsta kongress skulle hīllas i Malmī. Malmīkongressen gav massmedial uppmīrksamhet i hela Europa. Pī inrīdan av Tage Erlander hade Per Engdahl inte bjudit in Sir Oswald Mosley. Flera tyska deltagare stoppades ocksī genom att de inte fick visum till Sverige. Mītet samlade nationalister som stridit pī var sin sida under andra vīrldskriget, men som nu tillsammans satt fīr att skissa upp planer om ett nationernas Europa. Man beslutade att tillsītta en europeisk samarbetskommittī och Per Engdahl blev dess ordfīrande. Under 1950-talet resten han dīrfīr mycket i Europa och trīffade medlemmar i de olika grupperna.

Vi drīmde om det fria, det nationella, det korporativa Europa. Om vi sjīlva skulle fī uppleva det, om vi nīgonsin skulle fī framgīng i vīr generation, det var vi aldrig sīkra pī. Men stor sak i det. Vi var sīningsmīnnen. Nya generationer skulle fī leverera skīrdefolket. Det var trots allt inte oss sjīlva vi kīmpade fīr.

īven i Sverige nīdde man vissa framgīngar med starka lokalfīreningar under 1950-talet. Nya intresserade och drivande aktivister anslīt sig, bland annat den idag avlidne Gīran Englund som senare blev professor i finansrītt. Den frīn USA uppiskade antikommunismen gjorde att mīnga attraherades av nysvenskarnas antikommunism, samtidigt attraherades andra av nysvenskarnas antiimerialism.

Pī 1960-talet bīrjade hakkors klottras lite hīr och var i vīrlden. Medier i hela vīrlden inbillade sig att det rīrde sig om ett organiserat klottrande och eftersom Engdahl hade en central roll i europeisk nationalism sī pekades han ut som ansvarig. Den 4 januari 1960 fīrklarade rabbi Nussbaum frīn New York via nyhetssīndningar i hela vīrlden att klottret dirigerades frīn Malmī och Per Engdahl. Genast blev han nedringd av journalister frīn hela vīrlden. Han fick ocksī ta emot mīngder av arga samtal och rena dīdshot. Naturligtvis fīrnekade Engdahl all inblandning i klottret men det tog līng tid innan media slutade gīra kopplingarna mellan de mystiska hakkorsen och det hemliga hīgkvarteret i Malmī. I Spanien avslījades efter en tid att det verkligen fanns en organiserad hakkorsklotterkampanj. Nīr det uppdagades visade det sig att det var judar som līg bakom klottret fīr att vinna sympati.

Nysvenska Rīrelsen levde under īrens lopp med framgīngar och motgīngar. Efter kriget fick man inte līngre komma till tals pī samma sītt och media kunde dīrmed ljuga om rīrelsen pī ett annat sītt īn innan. īven om līgner alltid fīrekom sī fanns det bīttre mījligheter att bemīta dem tidigare. 1972 valdes Per Engdahl in i Sveriges fīrfattarfīrbund efter fīrslag av Axel Sireborn. Fīrbundets ordfīrande Jan Gehlin tog upp frīgan med styrelsen och vid hīststīmman deltog Engdahl vid sitt fīrsta mīte. Det var lugnt och stīdat men fram pī kvīllen, nīr mīnga givit sig av, begīrde Jan Guillou ordet. Guillou som var knuten till FIB-Kulturfront fīrklarade att det oerhīrda hade hīnt att en av vīrldens mest prominenta fascister hade valts in i fīrbundet och att stīmman omedelbart borde se till att Engdahl blev utesluten. Stīmmans ordfīrande, kommunisten Per Kīgesson fīrhindrade att Engdahl sjīlv fick tala fīr sin sak mer īn vid ett tillfīlle dī han avbrīts. En inte helt enig stīmma beslutade att begīra att styrelsen skulle utesluta Engdahl. Dagen dīrpī hade media fītt vittring pī en nyhet men tog īverlag fīrvīnande Per Engdahls parti. Styrelsen valde dock att inte līta utesluta Engdahl, till Guillous stora fīrtret. Tack vare Jan Guillou fick Nysvenska Rīrelsen stor publicitet och mīnga etablerade fīrfattare och skribenter tvingades ta stīllning fīr Per Engdahl, om īn inte fīr hans īsikter utan fīr att erkīnnas som en fīrfattare.

Glīpord var nīgot som Engdahl fick leva med. Men det gjorde han gīrna sī līnge han hade moralen vid sin sida. Han vīrnade svensk kultur och var vīl bevandrad i svensk historia vilket avspeglar sig i mīnga av hans bīcker och dikter. Kīrleken till det svenska var genuint hos denne man. I Vīgen Framīt 20 december 1962 beskriver han i sin ledarartikel med rubriken īDet svenska arvetī lite av det svenska i dessa nīrmast poetiska ord:

Den svenska kulturmiljīn har i icke ringa utstrīckning skapats av de fīrutsīttningar, som natur och klimat utgjort. De līnga vintrarna och de korta, ljusdruckna somrarna har gjort kīrleken till naturen, till allt det som blommar och lever, starkare hos oss īn annorstīdes. De līnga avstīnden, de glesa glīdjestunderna, den djupa tystnaden i skogarna och vintermīrkrets tid till eftertanke har skapat ett drag av patetik, som īverallt mīter oss i vīr klassiska litteratur. Den svenska arkitekturen har ursprungligen varit en arkitektur i trī. Den grī ryggīsstugan īr en typisk svensk skapelse och nīgot senare den rīda loglīngan eller stugorna i rītt med vita knutar. Det rīda i arkitekturen īr en protest i fīrg mot hīstrusk och regnsommar, en bekīnnelse till livet frīn folket i Nifelhem.

Engdahl har kallats fīr fascist, och det īr ingen tvekan om att mycket av Engdahls idīer hīrstammar frīn just fascismen. Valet att inte kalla sig fascist kan mycket vīl har varit strategiska, īven om det ocksī finns uppenbara skillnader mellan den italienska fascismen och de nysvenska tankebanorna. I skriften Nysvenskheten och ideologierna frīn 1975 skriver Engdahl:

Det finns onekligen fler berīringspunkter mellan nysvenskhet och fascism īn mellan nysvenskhet och nationalsocialism. Det īr framfīr allt den korporativa tanken hos fascismen som utgīr ett fīreningsband. Skillnaden ligger i īppen dag: diktaturprincipen och imperialismen.

Engdahl skriver vidare att nysvenskheten inte kan acceptera vīld som metod i den politiska kampen, inte heller att ett folk īmed īberopande av en hīgre kulturī ska fī erīvra andra folk. I skriften bemīter han ocksī demokratin:

Nysvenskheten betraktar den demokratiska ideologins tro pī en suverīn folkvilja som manifesterar sig i de allmīnna valen sīsom ren vidskepelse. Nīgon sīdan folkvilja existerar inte i sinnevīrlden. Nysvenskheten betraktar den parlamentariska demokratin som ett fīrīldrat statsskick och har aldrig lyckats fīrstī det fīrnuftiga i att uppdela folket i tvī hīlfter, arbetare och borgare, av vilka varje hīlft betecknar den andra som tvivelaktig, okunnig, omoralisk och īver huvud taget ofīrmīgen att handha statens och samhīllets angelīgenheter.

Engdahl ville ena de olika grupperna i samhīllet, inte splittra dem. Dīrfīr var han motstīndare till demokratin och dess yttringar. Lite av tankarna framkommer i den lite roliga texten i Vīgen Framīt, augusti 1978:

ī Vet du vad socialism īr? Frīgade moderaten.
ī Vore intressant att fī hīra din definition, svarade socialdemokraten.
ī Jo, det īr 5 % idealitet, 20 % stīld och 75 % avundsjuka.
ī Nī men vet du vad kapitalism īr? kom motfrīgan.
ī Nej, men det vore kul att hīra.
ī Det ska du fī, sa socialdemokraten. Det īr 5 % sunt fīrnuft, 20 % bedrīgeri och 75 % girighet.
I stort sett hade bīda parter rītt.

Per Engdahl dog den 4 maj 1994, 85 īr gammal. Han var dī helt blind sedan mīnga īr och hade dīlig hīrsel. Men det som fattades honom i dessa sinnen tog han igen i en aldrig slocknande līga av intelligens och idealism. Jag talade med honom i telefon nīgra gīnger innan han dog. Som en ung nationalist i 15-īrsīldern med ett brinnande intresse fīr frīmst invandring och den stundande EU-frīgan dīr jag var en bestīmd motstīndare blev jag nīgot fīrvīnad īver att Engdahl frīmst ville prata om nysvenskarnas syn pī EG och varfīr Sverige borde ansluta sig. Jag hīll inte med honom men lyssnade artigt, ofīrmīgen att vare sig fī en syl i vīdret nīr Engdahl ofīrtrīttligt pratade pī och av respekt fīr mannen som jag bīrjat fī upp īgonen fīr. Jag īr glad att jag hann tala med honom. I mina īgon īr han 1900-talets frīmste svenske tīnkare. Jag hīller inte med om allt han tyckte men det fīrīndrar inte min bild av honom. Infīr denna artikel har jag īter tagit fram bīcker av Per Engdahl. Det īr nīgra īr sedan jag līste dem senast. Bortsett frīn att jag upptīckte att nīgra bīcker saknas i min samling som dīrmed mīste kompletteras sī hīpnar jag īter nīr jag līser detta geni. Som politiker var han en begīvning och som diktare var han genial.

Kanske fīr Sverige uppleva fler mīn av hans kaliber ī en mīngsysslare som lyckas med det han tar sig fīr. Jag hoppas att alla unga nationalister tar sig tid att studera Engdahl. Det finns sī mycket man skulle vilja skriva. Jag har fīrsīkt begrīnsa mig och har fītt utelīmna mycket som jag skulle vilja ha med. Hans mīten med sī skilda personligheter som Vidkun Quisling, Z. Hīglund, Ernst Wigforss, Otto Skorzeny, Sven Olov Lindholm, Vīinī Tanner, Ingvar Kamprad och mīnga fler har fītt utelīmnas liksom fīrdjupning av hans īsikter.

Med detta 100 īrsminne av Per Engdahl vill jag inte tala om hans dīd utan om hans levnad. Jag vill īka ett intresse fīr Engdahls litteratur och jag vill uttrycka min beundran fīr denna ordets mīstare.

Per Engdahl ī nīrvarande!

Filmer pī Youtube

īke Bylund tolkar Per Engdahls dikt En god demokrat Odins īnglar tolkar Per Engdahls Karl XII
Senaste nytt frīn arminius.se