Publicerad: 2008-09-17

Pressombudsmannen ger Expo rītt att ljuga om NSF

Stockholm Infīr Nationalsocialistisk fronts manifestation den 30 november 2007 skrev den judiskīgda tidningen Stockholm City ett reportage om partiets verksamhet och kommande manifestation under rubriken "Nazister marscherar i city: det īr ett litet sīllskap". Reportaget var en orgie i līgner och snedvridningar och ackompanjerades av en pīstīdd "faktaruta" dīr līgnerna ytterligare fīrstīrktes. I rutan belastades NSF bland annat fīr polismord som en mulatt och krigsfīrbrytare vid namn Jackie Arklīv utfīrt, och denne pīstods felaktigt ha varit medlem i NSF. Faktarutan innehīll ingen kīllhīnvisning.

Rickard Ekman kontaktade fīr NSF:s rīkning tidningen City och gjorde en formell begīran om att fī ett genmīle fīr att kunna bestrida pīstīendena i Citys reportage. Ekman hīnvisade till att de pressetiska reglerna slīr fast att en tidning ska vara "generīs med bemītanden", ge en "allsidig nyhetsfīrmedling" samt strīva "efter att īterge alla parters stīndpunkter".

Ekman framhīll dīrmed att det borde ha varit en sjīlvklarhet fīr City att infīr reportaget ha kontaktat partiets talesmīn fīr att līta nīgon av dem fī ge sin version av de pīstīenden som var tīnkta att framfīras om partiet i reportaget, och att de nu ītminstone borde līta partiet fī dementera uppgifterna i efterhand genom publicerandet av ett genmīle. Tidningens svar blev ett nekande med den korta motiveringen att man "anser sig ha vīl underbyggda kīllor" fīr de pīstīenden som framfīrts i reportaget. Vilken eller vilka dessa "vīl underbyggda kīllor" var framgick alltsī inte.

NSF gjorde dīrmed en anmīlan till den s k Allmīnhetens Pressombudsman (PO) dī Citys publicering var i uppenbar strid med de pressetiska reglerna. Mikael Nestius, Stockholm Citys ansvarige utgivare, fīrsvarade sig i ett utlītande till PO dīr det framgick att deras kīlla fīr pīstīendena om att bland annat Jackie Arklīv skulle ha varit medlem i NSF var Expo, och dīrmed ansīg sig Nestius inte behīva redogīra fīr NSF:s īsikter i frīgan dī Expo allena īr en trovīrdig kīlla enligt honom vilket gīr att den utpekade och kritiserade parten, NSF i detta fall, inte behīver beredas plats fīr bemītande av anklagelserna.

Pressombudsmannens kvarnar maler līngsamt och fīrst nu, ett īr senare, har PO-myndigheten genom bitrīdande pressombudsman Kersti Sīderberg kommit med sitt beslut. PO anser inte att NSF har rītt till ett bemītande. PO skriver: "Tidningen har anfīrt att upplysningen om Jackie Arklīvs medlemskap i NSF var hīmtad frīn Expo. Det fīrhīllandet att en person sīgs sympatisera med en viss grupp īr som regel inte av den arten att saken ger organisationen rītt till en uppfīljande publicering. Mot denna bakgrund fīreligger inte skīl att rikta pressetiskt klander mot Stockholm City. īrendet avskrivs".

Pressombudsmannens beslut innebīr sīledes att Expo, en svenskfientlig stiftelse som arbetar systematiskt och pī heltid med att smutskasta, īsiktsregistrera och motarbeta alla nationalister och invandringskritiker, fīr totalt tolkningsfīretrīde i svensk massmedia gīllandes nationalistiska organisationer. Om Expo vīljer att koppla en kriminell person, och som i detta fall till och med en kriminell rasfrīmling som Jackie Arklīv, till en nationell organisation sī kan massmedia sedan fritt fīra dessa Expos pīstīenden vidare utan att den utpekade nationalistiska organisationen har nīgon rītt att fī bemīta anklagelserna. Expos arbete med att smutskasta svensk nationalism har sīledes genom PO:s nya beslut blivit avsevīrt mycket enklare. Nu kan stiftelsen hīva ur sig nīstintill vilka anklagelser som helst mot nationalister och fī dessa vidarebefordrade till stora antal līsare genom massmedias fīrsorg utan att behīva ta nīgon hīnsyn till pressetiska spelregler eller oroa sig īver att nationalisterna ska fī mījlighet att bemīta pīstīendena. Līsare av den-svenske.com bīr ha detta i ītanke nīr de līser pīstīenden om Nationalsocialistisk front i vanlig regimtrogen massmedia ī de pressetiska spelregler som gīller fīr andra gīller inte fīr svenska nationalister, och fīr att kunna fī ta del av partiets bemītanden bīr de istīllet vīnda sig till den-svenske.com.

Senaste reportage frīn nsf.nu

NSF-kampanj i Sīdertīlje

NSF i Sīdertīlje
Sīdertīlje īr en kommun i Stockholms līn dīr mīngkulturens fīljder blivit alltmer pītagliga fīr nordiskīttade kommuninvīnare. Nationalsocialistisk fronts (NSF) aktivister frīn Sīdertīlje med omnejd har under de senaste tvī mīnaderna bedrivit en līgintensiv flygbladskampanj i kommunen fīr att pīvisa det nationalsocialistiska alternativet och informera om hur NSF īmnar ta itu med de problem invīnarna tvingas genomlida.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se