Publicerad: 2008-12-03

Folkfronten demonstrerade den 30 november

Den 30 november varje īr har nationalister hedrat hjīltekonungen Karl XII. Ofta har hedrandet inkluderat en demonstration genom Stockholms och Lunds gator. Under 1990-talet orsakade kommunister, anarkister och invandrare enorma skador i de bīda stīderna i samband med deras motdemonstrationer. Polisen līt dem hīllas och fīrbjīd istīllet de fredliga nationalistiska demonstrationerna i Lund och Stockholm under flera īr. Karl XII hedrades dī pī andra sītt. Sverigedemokraterna hīll bland annat en stillastīende demonstration under nīgra īr och i Riddarholmskyrkan hade Narvafīrbundet sedan 1980-talet samlats fīr en vīrdig minnesceremoni. īr 2000 stoppades īven dessa ceremonier av den skrikande pībeln.

Pī senare īr har demonstrationer gītt till Riddarholmskyrkan dīr Karl XII ligger begravd. Nu nīr Folkfronten just bildats sīg man den 30 november som ett utmīrkt datum fīr att arrangera sin fīrsta offentliga demonstration. En annan nyhet fīr īret var att nationalister īter utlyst en demonstration i Lund.

I Lund samlades cirka 120 nationalister frīn frīmst nītverket Fria Nationalister men īven grupper frīn Folkfronten i sīdra och norra Skīne fanns pī plats. Etablissemangets beskyddare hade utlyst en motdemonstration anfīrd av Ung Vīnster. Dessa īgnade hela dagen īt vīld som riktades mot poliser, hundar, hīstar, skyltfīnster och andra symboler fīr det fascistiska kapitalistiska samhīllet som de unga ligisterna tror sig motarbeta genom att springa maktens īrenden. Trots fīrsīken att hindra den lagliga 30 november-manifestationen sī misslyckades man. Nationalisterna genomfīrde sin demonstration fīr yttrandefriheten och nīgra angrepp frīn vīnstern slogs tillbaka.

Foto: Realisten.se

Deltagare i Folkfrontens demonstration bīrjar stīlla upp.

Deltagare i Folkfrontens demonstration bīrjar stīlla upp.

Foto: Realisten.se

I Stockholm samlades runt 170 personer fīr att delta i den stora 30 november-demonstrationen. Marschen skulle avgī frīn īstermalmstorg. Vid samlingen hade polisen stīllt upp bilar och genomfīrde kroppsvisiteringar pī slumpmīssigt utvalda deltagare. Naturligtvis hittades inget. Trots att Folkfronten īr ett nytt parti som sīledes aldrig har anvīnt nīgot vīld valde polisen att satsa sina resurser pī att visitera deltagarna medan en pībel bestīende av vīnstersinnade virrpannor sprang runt pī staden med enda syfte att stoppa demonstrationen. Till skillnad frīn stenkastarvīnstern arbetar Folkfronten fīr fīrīndringar i samhīllet och det īr dī naturligt att makten som rīds att dess maktpositioner raseras och inkomst ska strypas agerar mot en motstīndare till systemet medan man līter etablissemangets duktiga tjīnare springa runt pī stan och leva rīvare.

Folkfronten

Foto: Realisten.se

Folkfronten

Foto: Realisten.se

Folkfronten

Foto: Realisten.se

Att ligisterna inte vīgar mīta motstīnd stīr ocksī klart nīr de vid flera tillfīllen skulle kunna gī till angrepp men valde att, utan poliser mellan sig och demonstrationen, stī och skrika īmen kom dī, vīgar ni inteī, som om Folkfrontens syfte med demonstrationen skulle vara att sīka brīk med lydiga etablissemangsdrīngar. Folkfronten var i Stockholm fīr att genomfīra en demonstration och det var just vad man gjorde. Vīnsterns fīrsīka att stoppa demonstrationen gick om intet.

Folkfronten

Foto: Realisten.se

Folkfronten hade fītt en relativt līng marschvīg och mīnga var de sīndagsflanīrer som fick se ett mīktigt hav av gula fanor som ringlade sig fram och lyste upp gatorna mer īn vad facklor hade kunnat gīra. Det var en imponerande syn nīr de ljusa fīrgerna lyste upp den dystra novembernatten pī īrsdagen av hjīltekungens dīd.

Folkfronten

Foto: Realisten.se

Folkfronten

Foto: Realisten.se

Līngst fram i tīget hade man en trumslagare som uppmīrksammade mīnniskor līngre fram līngs fīrdvīgen om att nīgot sevīrt var pī vīg. Slagord ropades ocksī fīr att informera om att det var Folkfronten som var pī frammarsch.

Folkfronten

Foto: Realisten.se

Folkfronten

Foto: Realisten.se

Folkfronten

Foto: Realisten.se

Folkfronten

Foto: Realisten.se

Nīr deltagarna kom fram till kyrkan pī Riddarholmen mīttes man upp av fler som samlats fīr att lyssna pī talen. Dessa har vittnat om vilken mīktig syn som mītte dem nīr alla de gula fanorna med Folkfrontens symbol, Aegishjīlmur, vajade i vinden.

Folkfronten

Foto: Realisten.se

Folkfronten

Foto: Realisten.se

Folkfronten

Foto: Realisten.se

Vīl framme stīllde deltagarna upp utanfīr kyrkan. Rickard Ekman som leder Folkfrontens verksamhet i Stockholm hīlsade alla vīlkomna och berīttade kort om varfīr vi samlats. Dīrefter presenterade han dagens huvudtalare, Folkfrontens partiledare Daniel Hīglund.

Foto: Realisten.se

Rickard Ekman hīlsade alla vīlkomna.

Foto: Realisten.se

Daniel Hīglund debuttalade som partiledare i offentliga sammanhang.

Daniel Hīglund

Foto: Realisten.se

Hīglund som hīll sitt fīrsta offentliga tal som partiledare tog tillfīllet i akt att tala om situationen i dagens Sverige. Hīglund gick till hīrda angrepp mot det mīngkulturella projekt som īventyrar svenskarnas fortsatta existens men menade att Folkfronten kommer att kunna vīnda utvecklingen. Sverige har allt fīr līnge styrts av individer som sītter pengar och personlig framgīng framfīr folkets vīl. Det īr andra som sītter den politiska agendan och politikerna bara gīr som de tror īr bīst fīr att kunna klīttra vidare i karriīren.

Foto: Realisten.se

Intresset frīn media var stort men i efterhand skrevs vīldigt lite i tidningarna dī marschen var fīr fredlig.

Daniel Hīglund talar

Foto: Realisten.se

Foto: Realisten.se

Nikolaj Bondarik frīn organisationen Ryska Imperiska Rīrelsen

Efter Hīglunds tal presenterade Ekman en gīst som kommit īnda frīn Ryssland fīr att delta pī mītet och visa sitt stīd till svenskarna och Folkfronten. Pī internet grubblade somliga īver Folkfrontens val att bjuda in ryska gīster en dag nīr Karl XII skulle hedras. Den ryska talaren, Nikolaj Bondarik frīn organisationen Ryska Imperiska Rīrelsen visade dock tydligt att valet var sīvīl sjīlvklart som logiskt. Bondarik menade att Karl XII pī sin tid riktade sina trupper mot dem som dī upplevdes som ett hot mot folket. Det mīste vi īven gīra idag. Men idag īr inte hotet ryssarna. Istīllet har det ryska folket samma fiende som det svenska folket ī globalismen.

Vi fīr en rīttvis kamp fīr vīra barns framtid och i denna kamp kan vi inte kompromissa om vīra mīl. Antingen segrar vi och vinner vīr nationella suverīnitet och frihet, eller sī fīrlorar vi och vīra europeiska folk fīrsvinner fīr alltid i vīra stīders mīngkulturella och mīngetniska smīltdeglar, och vīra nationer blir blott kolonier i Den Nya Vīrldsordningen.

Nikolaj Bondarik frīn organisationen Ryska Imperiska Rīrelsen

Foto: Realisten.se

Nīr Nikolaj Bondarik avslutat sitt tal, som hīlls pī ryska medan Rickard Ekman līste upp en svensk īversīttning, bad Bondarik Daniel Hīglund att īter komma fram fīr att ta emot en gīva frīn den ryska organisationen. Hīglund svarade genom att īverlīmna Folkfrontens stīdfana.

Folkfronten

Foto: Realisten.se

Dīrefter vīlkomnade Rickard Ekman Andreas Nilsson som bjudits in fīr att līsa upp dikten Karl XII av Esaias Tegnīr. Nilsson īr vīlkīnd inom den nationella rīrelsen som talare och skribent, bland annat i tidningen Folkets Nyheter. Med stor inlevelse līstes dikten upp som en vīrdig avslutning pī Folkfrontens hedrande av kung Karl.

Foto: Realisten.se

Andreas Nilsson līste dikten Karl XII av Esaias Tegnīr.

Folkfronten

Foto: Realisten.se

Folkfrontens demonstration var mycket lyckad. Under den svala novemberkvīllen hade slagorden ekat genom Stockholms gator och de gula fanorna med den svarta bindrunan hade vajat i vinden. Uppslutningen var god och inga fīrsīk att hindra marschen lyckades.

Senaste nytt frīn arminius.se