Publicerad: 2008-10-24

SD vill skīrpa lagen om hets mot folkgrupp

Foto: IKON

Margareta Sandstedt

Sverige Sverigedemokraterna gīr idag till angrepp mot Svenska kyrkan som man menar īr antisemitisk. Bakgrunden till pīhoppet īr att Sverigedemokraternas Margareta Sandstedt lagt en motion i kyrkofullmīktige dīr hon krīvt att kyrkostyrelsen ska īfīrebygga den vīxande antisemitismen genom att inte understīdja politiska ītgīrder mot Israelī. Fīrslaget rīstades ner av en klar majoritet.

Traditionellt sett har Israel funnit sina starkaste vīnner hos folkpartiet och kristdemokraterna men nu har det borgerliga Sverigedemokraterna pī allvar tagit upp kampen om vilka som stīr Israel nīrmast. Fīrnuft har bytts ut mot angrepp. Den som inte īlskar Israel īr antisemit och mīste kopplas till nazister, vīnsterextremister och muslimer, enligt Sverigedemokratisk retorik.

I Israel stīr konflikten mellan palestinier och israeler. Israelerna īr, generellt, judar medan palestinierna īr muslimer eller kristna. Konflikten stīr dīrfīr mellan kristna och muslimer pī ena sidan och judar pī den andra. Judarna har genom terror gjort ansprīk pī landyta som de genom FN:s fīrsorg senare fick. Mot detta protesterade palestinierna och deras grannar som fīrklarade krig mot Israel. Israel vann konflikten och la dīrmed beslag pī en stīrre yta mark som de sedan dess har behīllit. I olika konflikter har sedan grīnserna flyttats men konflikten har varit den samma. Sverigedemokraterna vill nu att Svenska kyrkan ska ta stīllning fīr judarna, dvs mot den kristna minoriteten i landet. Sverigedemokraterna anser att kyrkans nuvarande hīllning, dīr de inte vill stīdja Israels statsterror īr antisemitism.

ī Med tanke pī den - som jag ser det - ensidiga hīllning i Mellanīsterkonflikten som Svenska kyrkan stīr bakom och hur fokus riktas pī endera parten genom olika projekt kan jag inte annat īn konstatera att antisemitismens fula klor īnnu inte slīppt Svenska kyrkan, sade Bjīrn Sīder (sd) under debatten.

Men partiet stannar inte vid diskussionen om Israel. Man menar att Svenska kyrkans ovilja att stīdja statsterror īr en landsomfattande antisemitism som oroar Sverigedemokraterna. I sin motion skriver Margareta Sandstedt:

Vi sverigedemokrater upplever den antisemitism, som frodas inte bara bland nynazister, utan īven bland vissa vīnsterextremister och invandrargrupper, som mycket oroande. Mīnniskor av judisk tro och bakgrund vittnar om hotelser och trakasserier. Tyvīrr har kampen mot antisemitismen fītt uppleva ett allvarligt bakslag, sedan Justitiekanslern i ett beslut fīrklarat att antisemitiska uttryck īr tillītna bara de kopplas ihop med konflikten i Mellanīstern. Dīrmed har kriminaliseringen av hets mot folkgrupp urholkats, sī att antisemitism i praktiken legaliserats i Sverige.

Den frīmmande folkgruppen judar īr alltsī en folkgrupp som Sverigedemokraterna vurmar fīr, inte bara nīr de befinner sig i Israel utan īven nīr de īr pī svensk mark. Medan Sverigedemokraterna i sin retorik talar om att hindra moskīer frīn att byggas sī ser man positivt pī att lika frīmmande synagogor byggs. Man vill till och med fīrsvara dem och anser att lagen om hets mot folkgrupp bīr ses īver till judarnas favīr.

I motionen frīn Sverigedemokraterna fortsītter Sandstedt att klanka ner pī Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan proklamerade fīr nīgra īr sedan en bojkottkampanj mot Israel, som av mīnga uppfattades som ett ifrīgasīttande av Israels existens som judisk stat. Vi mīste allvarligt īvervīga hur kyrkans agerande kan tolkas och vad det kan fī fīr verkan ute i vīrt samhīlle. īven i vīrt land finns ett tydligt intresse hos vissa radikala muslimska grupper samt vīnsterextremister att vilja utplīna staten Israel samt fīrfīlja judar. I en dialog med det judiska centret i Uppsala har jag fītt uppgifter om att judar attackeras av muslimer och vīnsterextremister genom stenkastning pī fīnsterrutor. Det meddelades īven att judar i Sverige inte tīrs bīra sin Davidsstjīrna nīr de gīr ut. Det kan īven tillīggas att mīnga invandrade kristna, som flytt frīn līnder med muslimskt fīrtryck, nu bīrjar kīnna oro fīr denna utveckling i Sverige.

Att mīnniskor felaktigt tolkat Svenska kyrkans bojkott mot varor frīn sī kallade ockuperade omrīden i Israel anvīnds som fīrevīndning fīr att kyrkan mīste īndra inriktning. Man kan nog stīlla sig tveksam till att muslimer och vīnsterextremister kastar sten pī judars fīnsterrutor ocksī, men om sī vore fallet sī har det knappast med Svenska kyrkans instīllning till terrorn i Israel att gīra.

De som tror att Sverigedemokraterna īr ett parti som i fīrsta hand tar stīllning fīr svenskarna har fel. Sverigedemokraterna tar i fīrsta hand stīllning fīr den judiska folkgruppen. Man vill, enligt motionen frīn partiets styrelseledamot Sandstedt, inte bara ha kvar utan īven skīrpa lagen om hets mot folkgrupp ī en lag som īr grymt orīttvis mot svenskar och tillkom fīr att gynna den judiska folkgruppen. Man ser all kritik mot staten Israel som antisemitism och īterger helt okritiskt vad man fītt hīra i samtal med judiska fīrsamlingar.

Judarna īr lika frīmmande som muslimerna. Bara fīr att det rīkat finnas judar hīr līngre tid īn vad det funnits muslimer sī innebīr det inte att judarna īr svenskar. SD fīr gīrna ta stīllning fīr judarna i Israel, pī palestiniernas bekostnad, men nīr de tar stīllning fīr judarna i Sverige, pī svenskarnas bekostnad, sī visar de att de inte gīr skīl fīr sitt namn. Israeldemokraterna vore mer līmpligt.

Motionen i sin helhet kan līsas hīr.

Senaste reportage frīn nsf.nu

Marsch och torgmīte i Karlstad

NSF i Karlstad
Līrdagen den 25 oktober arrangerade NSF-Vīrmland en marsch genom Karlstad med ett avslutande torgmīte. Ett 50-tal aktivister deltog, och responsen frīn karlstadsborna var īvervīldigande positiv.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se