Publicerad: 2008-10-28

Krisen utnyttjas av eurofīresprīkare

Anhīngarna av EMU, det vill sīga den politiska eliten i Sverige, bīrjar īter vīdra morgonluft efter det snīpliga nederlaget i folkomrīstningen om ifall Sverige skulle ersītta kronan med euron. Omrīstningen slutade med 55,9 procent fīr nej mot 42,0 procent fīr ja.

Enligt en Sifo-undersīkning som gjorts fīr Svenska dagbladet och som presenteras idag sī īr 47 procent av svenskarna fīr att behīlla kronan medan 42 procent vill byta till euron. Nejsidan īr sīledes alltjīmt i ledning men klyftan har minskat nīgot.

Sedan omrīstningen har egentligen inget ovīntat intrīffat. Sverige har klarat sig lika bra och lika dīligt som de līnder som anslutit sig till den ekonomiska och monetīra unionen. Under den kris som nu slīr mot vīrlden och bland annat medfīrt mīngder av uppsīgningar i Sverige sī hījs dock rīster frīn EMU-fīresprīkarna om att det īr dags att tīnka om och sī smīningom gī med i valutaunionen. Utrikesminister Carl Bildt tillhīr dem som talat om att svenskarna nu borde inse vikten av att tillhīra en stor ekonomi eftersom den īr mer svīrkrossad. Bildt borde veta eftersom det var en av hans vīnner, George Soros, som knīckte den svenska kronan genom sin valutahandel under 1990-talet.

Problemet īr dock inte att den svenska ekonomin inte īr tillrīckligt knuten till en stīrre ekonomi. Problemet īr att Sverige īr fīr knutet till alla andra ekonomier och dīrmed sīrbart nīr valutaspekulanter, rīntebovar och vīrdepappersmīnglare vill tjīna snabba pengar. Sī līnge den svenska kronan īr īppen fīr omvīrldens spekulation sī īr den sīrbar, men Sverige har ingen skyldighet att gīra vīrt lands ekonomi till allmīnt villebrīd fīr vīrldens girigbukar.

Resultatet av Sveriges anpassning efter euron ser vi idag. Vīrldens ekonomier īr idag seriekopplade pī samma sītt som en julgransbelysning. Skruvar man ur en lampa sī slocknar alla. Nīr USA:s ekonomi, till fīljd av att juden Richard Fuld (ja, det slumpade sig sī att det visst var en jude som stod i centrum īven vid denna globala finanskris) kraschade sitt fīretag Lehman Brothers Holdings Inc och līmnade in konkursansīkan sī drogs snabbt banker, investmentbolag, fastighetsīgare, fabriksīgare, līnder och kontinenter med i krisen.

Foto: Europaparlamentet

Etablissemanget vill flytta mer makt frīn Sverige till EU

EMU-fīresprīkarnas līsning pī problemet īr att gīra oss īn mer beroende av andras ekonomier och līta ansluta oss till en stor ekonomi som vi knappt kan pīverka alls. Man kan tro att de drabbats av Stockholmssyndromet dīr de tyr sig till sina kidnappare. Att fīrlora kontrollen īver sin egen ekonomi īr inte līsningen utan problemet. Euron kontrolleras av Europeiska centralbanken (ECB) som īr politiskt fristīende och har i uppdrag att inte lyssna pī vare sig līndernas regeringar eller EU-parlamentet. Sveriges inflytande īver sin egen ekonomi fīrsvinner mer eller mindre helt med en anslutning till den ekonomiska och monetīra unionen. Nu kanske nīgon invīnder att vi īven idag saknar inflytande īver vīr egen ekonomi. Visst īr det sī. Men det īr fīr att vīra politiker valt att koppla oss samman med vīrldens alla ekonomier enligt nīmnda julgransmodell.

Det vi fīresprīkar īr istīllet en form av parallellkoppling. Vi kan inte frīngī det faktum att vi behīver omvīrlden men vi kan se till att inte vara beroende av omvīrldens ekonomi. Skulle huvudstrīmmen brytas sī vill vi ha egna elkraftverk som hīller igīng det svenska samhīllet. Detta īr radikala īsikter. Det gīr sī tvīrtemot etablissemangets īsikter man kan komma och egentligen īr det bara sī sjīlvklart. Bara om vi īr anslutna till den globala ekonomin sī behīver vi oroa oss nīr den amerikanska fastighetsmarknadens bubbla spricker med jīmna mellanrum.

De individer som talar mest om individuell frihet īr lustigt nog i regel samma personer som arbetar mest fanatiskt fīr att vi inte ska ha nīgot som helst eget inflytande īver vīra egna pengar. Ansvaret ska līmnas īver īt bankmagnater i fjīrran līnder medan vi ska fīrvīnas varje gīng magnaternas handlingar leder till att vīra arbeten fīrsvinner och vīrldens stater gīr in med stīdpengar fīr att stīda upp vad bankerna och riskkapitalisterna stīllt till med. Bankerna ska ha sin frihet att gīra vad de vill men sī snart de stīllt till det sī ska staten komma springande och iklīda sig rollen som curlingfīrīldrar och rītta till bankernas fel. Vi ska bara gilla līget och se hur vi betalar hutlīsa summor i skatt som sedan gīr in fīr att tīcka upp fīr bankerna medan skola och īldreomsorg fīr gīra nedskīrningar.

I motsats till liberalerna sī tror vi pī verklig frihet. Vi tror att Sverige kan skapa en stark och sjīlvstīndig ekonomi. De politiker som idag styr Sverige vīgar inte tro pī det. Men jag tror inte heller att Sverige kan klara sig pī egna ben med de politiker som vi idag har i riksdagen.


Relaterat

NSF:s avslutade kampanj "Svensk sjīlvstīndighet - Nej till EMU!"

Senaste reportage frīn nsf.nu

Marsch och torgmīte i Karlstad

NSF i Karlstad
Līrdagen den 25 oktober arrangerade NSF-Vīrmland en marsch genom Karlstad med ett avslutande torgmīte. Ett 50-tal aktivister deltog, och responsen frīn karlstadsborna var īvervīldigande positiv.

Līsīmer
Aktivitetsrapporter

Motstīndsrapporter frīn ett urval av de aktiviteter som vīra aktivister utfīr.

Senaste nytt frīn arminius.se