Publicerad: 2009-02-17

Moderat arbetsgrupp stīller krav pī invandrare

Moderaternas rapport heter "Fler vīgar in". Ganska līngt ifrīn DN-rubriken "Ta medborgarskapet frīn kriminella invandrare".

Migrationsminister Tobias Billstrīm och Ulf Kristersson, socialborgarrīd i Stockholm och ordfīrande i Moderata samlingspartiets arbetsgrupp mot utanfīrskap och segregation, samt riksdagspolitikern Elisabeth Svantesson skriver idag en debattartikel i DN dīr man krīver en hīrdare invandringspolitik.

I artikeln som fītt rubriken īTa medborgarskapet frīn kriminella invandrareī skriver de moderata politikerna att svensk migrations- och integrationspolitik har misslyckats. Man pīpekar att det tar mer īn tio īr fīr invandrarkvinnor att komma in pī arbetsmarknaden och skriver att 20 000 av de 65 000 som līste svenska fīr invandrare (sfi) 2007 avbrīt utan godkīnt i nīgon kurs. Fīr att fī ordning pī den havererade invandringspolitiken fīreslīr politikerna ett antal ītgīrder.

I korthet bestīr kraven inte av nīgot konstigt. Man sīger att invandringen inte bara ska bygga pī asylsīkande och deras anhīriga utan att man ocksī vill satsa pī arbetskraftsinvandring. Man vill att EU delar ansvaret fīr flyktingarna sī att inte enskilda kommuner tar emot fler irakier īn USA. Den asylsīkande som fīr avslag ska snabbt fī hjīlp att līmna landet medan personer som fīr uppehīllstillstīnd ska snabbt hjīlpas in i samhīllet. De som fīr stanna i Sverige ska genomgī en obligatorisk individuell introduktion. Det ska finnas tydliga krav bīde pī staten och den invandrade. Man ska līra sig svenska sī att man kan komma in pī arbetsmarknaden. De invandrare som vīljer att flytta till en kommun dīr det redan bor vīldigt mīnga invandrare ska fī līgre stīd. De ekonomiska bidragen blir hīgre ju fīrre invandrare det bor pī orten. De bīr bosītta sig dīr det finns lediga bostīder och arbeten. De som fītt medborgarskap genom att uppvisa falsk identitet, hot eller mutor ska kunna bli av med sina medborgarskap. Det ska bli svīrare att anvīnda stulna pass. Den som anmīler sitt pass fīrsvunnet flera gīnger ska genomgī en polisundersīkning innan den fīr ett nytt pass. Fīr att fī svenskt medborgarskap ska man ha grundlīggande kunskaper i svenska.

Den nationalist som līser kraven vīnder sig naturligtvis mot flera punkter. Fīr oss īr det inte acceptabelt att Sverige ska ta emot frīmlingar alls. Rubriken som talar om att ta ifrīn kriminella invandrare deras medborgarskap īr inte heller helt korrekt. Det handlar bara om de invandrare som fītt sina medborgarskap pī felaktiga grunder. Ingenstans stīr det att man vill ta ifrīn invandrare deras medborgarskap om de exempelvis rīnar, vīldtar eller mīrdar ī endast om de skaffat sina medborgarskap genom hot eller līgner. Tanken pī att sprida ut de frīmmande generna īver hela landet istīllet fīr att līta invandrarna bo i redan invandrartīta omrīden (dīr de i regel ocksī vill bo) īr naturligtvis nīgot som varje etniskt medveten nationalist vīnder sig emot.

Att stīlla enkla krav pī invandrare, som att de ska līra sig grundlīggande svenska fīr att bli medborgare och att de inte ska fī hota sig till medborgarskap īr naturligtvis bra och logiska. De borde inte sticka i īgonen pī nīgon, men nīr de presenteras under rubriken īTa medborgarskapet frīn kriminella invandrareī īr det naturligt att det sticker i īgonen pī en del vīrldsfīrbīttrare. Kan de dessutom slī ihop det med tankar om sprīkkrav vilket skapat rubriker kring Folkpartiet flera gīnger sī skapar kraven naturligtvis ilska hos Moderaternas motstīndare.

I ett pressmeddelande har Vīnsterpartiets partiledare Lars Ohly ilsknat till.

ī Det moderata fīrslaget har inget med integration att gīra, utan īr bara ett fīrsīk att utnyttja en frīmlingsfientlig opinion. Detta visar att det vīrsta som kan hīnda inte īr att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen. Det vīrsta īr om etablerade partier gīr rasisterna till mītes och tar īver deras politik. Vi har sett en sīdan utveckling i Danmark och det īr fīrfīrligt att moderaterna vill gī samma vīg i Sverige. Den svenska hīgern gīr sitt bīsta fīr att vinna frīmlingsfientliga rīster. Det mīste alla anhīngare av humanism och rīttfīrdighet nu uppmīrksamma, sīger Lars Ohly i en kommentar.

Liberala Ungdomsfīrbundets ordfīrande Frida Johansson Metso har ocksī reagerat.

ī Moderaternas fīrslag om hīrdare tag exempelvis mot borttappade pass kan verka underlig i en debattartikel som denna. Givetvis handlar det om att stoppa flyktingsmuggling. Med kunskap om att det idag inte finns nīgra lagliga vīgar in i Sverige fīr flyktingar īr tyvīrr smugglare det enda alternativet. Migrationsministern bīr īppna en laglig vīg in, exempelvis genom att fīreslī avskaffade visumkrav, innan han stīnger den enda andra vīgen, annars vīger Sveriges līfte om att ta emot flyktingar mycket lītt.

I rapporten som ligger bakom artikeln pī DN debatt gīr man in mer pī sina krav. Dīr talas det bland annat om att līgga stīrre resurser pī invandrarnas trygghet.

Vi mīste ocksī i stīrre utstrīckning arbeta fīr mīngfald i īldrevīrden i Sverige och att stīrre hīnsyn tas till sprīk, religion och olika traditioner. Samtidigt īr det viktigt att dra nytta av den kompetens som redan finns. Det ska anses meriterande att kunna andra sprīk samt ha kunskap om andra kulturer och traditioner.

I rapporten framgīr ocksī att arbetsgruppen vill att invandrare ska līra sig demokratiska spelregler och att skolan ska reagera mot ett oacceptabelt sprīkbruk. Ord som īHoraī ska inte accepteras av nīgon svensk skola. Man skriver ocksī att man i hīgre utstrīckning īn idag ska kunna utvisa utlīndska medborgare som begīr brott som leder till fīngelse. Personer som īr statslīsa ska dock inte kunna drabbas av detta. Har man permanent uppehīllstillstīnd ska man dock kunna utvisas. Detta upprīr Frida Johansson Metso.

ī Det moderata fīrslaget om att īka mījligheterna att utvisa personer med permanent uppehīllstillstīnd pī grund av brott innebīr att moderaterna frīngīr tesen om att mīnniskor ska vara lika infīr lagen. Personer som bor i Sverige och lyder under svensk lag ingīr ett samhīllskontakt med Sverige och ska fīr brott i Sverige dīmas som en svensk. I konsekvensens namn bīr annars moderaterna anse att alla som bryter mot samhīllskontraktet ska kunna utvisas, īven infīdda svenskar. Det inser man īr omījligt, men kan man utvisa ska man, īr tydligen devisen. Med kunskap om att mīnga flyktingar, mīnga fler īn i andra jīmfīrbara līnder, fīr uppehīllstillstīnd pī andra grunder īn rīttvisande flyktingstatus, kommer detta fīrslag ocksī kunna innebīra att personer som flytt kan utvisas.

Folkpartiets ungdomsfīrbunds ordfīrande tycker alltsī att det īr fīrkastligt att mīnniskor som begīr grova brott i Sverige ska kunna utvisas om de fītt permanent uppehīllstillstīnd. Men naturligtvis īr hon inte den enda att reagera. Miljīpartiets Maria Wetterstrand sīger till Expressen att Moderaterna egentligen sjīlva inser att de har fel.

ī Det hīr īr ytterligare ett exempel frīn borgerliga sidan nīr de kastar fram fīrslag som de tror de ska bli populīra pī, men som de sjīlva inser īr helt fel att genomfīra, sīger Maria Wetterstrand.

Sannolikt har Wetterstrand pī sītt och vis rītt. Moderaterna fīrsīker līta hīrda fīr att vinna stīd hos en stor invandringskritisk opinion. Vi har i tvī val sett Folkpartiet gīra det samma dī de stīllt krav pī invandrare, bland annat det sī kallade sprīkkravet och direkt efter valen snabbt glīmt idīerna och fortsatt i invant mīnster som ett av Sveriges invandringsvīnligaste och svenskfientligaste partier. Sannolikt har Moderaterna avundsjukt sett hur Folkpartiet vunnit stīd genom tomma ord och nu tagit sin chans att infīr EU-valet hīja rīsterna och tala svenskarnas sprīk.

Politikerna vet att det finns en stark opinion bland svenskarna mot fīrd invandringspolitik. Undersīkning efter undersīkning visar att mīnga svenskar īr trītta pī mīngkulturen. Det parti som vill vinna snabba poīng hos vīljarna kan dīrfīr anvīnda invandringskritiken. Allt īr en balansgīng och Moderaterna balanserar ganska bra pī den. Egentligen presenterar man inga fīrslag alls. Man upprepar tidigare fīrslag om att arbeta hīrt fīr att integrera invandrarna i det svenska samhīllet. Man vill satsa resurser pī invandrare, bland annat genom att līra dem svenska, genom att ge ekonomiskt stīd om de bosītter sig dīr det finns fler arbeten och genom att ge invandrade īldringar īldringsvīrd pī deras modersmīl. Nīgra krav stīlls ocksī. Den som begīr grova brott ska kunna utvisas nīgra īr om individen inte īr svensk medborgare. Den som hotat sig till ett medborgarskap ska kunna bli av med det och den som vīljer att flytta till ett omrīde dīr utsikterna att fī arbete och bostad īr liten fīr mindre bidrag. Genom att spetsa detta med en uppseendevīckande rubrik har man fītt med sig landets journalister att tala om mīrkbruna tongīngar, flirtande med rasism och sī vidare. Moderaterna har ryggen fri eftersom de kan peka pī att de inte stīller dessa krav fīr det svenska folkets skull utan fīr invandrarnas och demokratins.

Dīrmed kan Moderaterna fī nīgra nya rīster infīr EU-valet. Mycket līngre kan man inte hīlla bluffen vid liv. Men det behīvs inte heller. Nīr valet īr slut sī īr det līng tid till riksdagsvalet och dī har svenskarna glīmt hur de lurades av Moderaterna sist. Dī kan partiet presentera nīgot nytt fīrslag som media kan vīnda upp och ner pī varefter Moderaterna kan inkassera līnen i form av valsedlar.

Senaste nytt frīn arminius.se