Publicerad: 2008-10-24

Samhīllets stora parasiter

Līgkonjunkturen īr inte īver īn, det īr vi redan medvetna om dī bīrserna fortfarande īr vīldigt instabila ī trots vissa positiva bīrskurvor och bankernas rīntesīnkningar sī har inte investerarna fītt fīrtroende fīr marknaden och nīringslivet īn. Det kommer att ta līng tid fīr ekonomin att stabilisera sig īver hela vīrlden som ett spīr av den sī kallade finanskrisen, sīrskilt bland underleverantīrerna. īn idag varslas det avsevīrt mīnga arbetare, och nu bīrjar īven lokala fabrikīrer samt īven underleverantīrer att ta del av de ekonomiska fīrīndringarna, och tvingas varsla en stor del av deras manskap. Oerhīrt dystra besked, anser vi, fīr den svenska arbetaren.

Tusentals jobb fīrlorade vid mindre aktīrer inom hela nīringslivet

Fīretagen Flexator, Componenta, Automotive, Q-MED, Gnotec Mefa, īr bara nīgra av de mindre aktīrer inom nīringslivet som de senaste veckorna fītt tagit del av de dystra nedgīngarna och tvingats varsla flera av deras arbetare runt om i hela landet, eftersom efterfrīgan pī deras varor och tjīnster har minskat avsevīrt nīr nīgra av de stīrre aktīrerna minskat sina bestīllningar, som exempelvis fordonstillverkaren Volvo som īgs av den amerikanska tillverkaren Ford. Eftersom līgkonjunkturen fīrst drabbade dem, som ett steg i den globala ekonomiska fīrīndringen sī sīljer nu nedgīngarna fīr underleverantīrerna.

ī Vi har inget val, sīger Gnotec Mefas vd Nilsson till Hallandsposten och fortsītter, Vīr produktion mīste stīmma īverens med kundernas efterfrīgan.

Bara de senaste dagarna har bland annat anstīllda pī mediebevakningsfīretaget Cision i īstersund i Jīmtland fītt sina arbetstjīnster berīrda, det handlar om ett femtiotal arbetare som blir varslade frīn sin nuvarande tjīnst, dī fīretaget rationaliserar och flyttar sin verksamhet till huvudstaden. Bara i Vīsterbotten varslade nyligen fem fīretag sammanlagt 121 personer, frīmst anstīllda kollektivanstīllda men īven tjīnstemīn. Av de 121 varslade īr 20 personer frīn Malī och 101 personer frīn Skellefteī, vilket drabbar den norra delen utav landet vīldigt kraftigt, dī det redan īr vīldigt ont om arbete i de avlīgsna delarna av landet. Fīretagen som varslar, īr bland andra trīindustrifīretaget Martinsons och gruvfīretaget Rate Diamantborrning ī dīr fīretagets vd Isabelle Klingstedt sīger till Sveriges radio att:

Vi har inget jobb till borrarna. Kunderna har avslutat borrprogrammen i fīrtid pī grund av den finansiella krisen. De fīr inte in nytt riskkapital och dī vill man inte satsa de pengar man har i och med att man inte vet nīr man fīr in nya pengar. Borrmaskinerna stīr stilla och grabbarna har inget att gīra

Men īven tvī mediafīretag, tidningarna Norrkīpings Tidningar och īstgīta Correspondenten, rationaliserar och minskar sin personalstyrka med sextio personer, varav hīlften i Linkīping och Norrkīping, dī tidningarna slīr ihop sina ekonomiska avdelningar. Medicinfīretaget Q-MED, som producerar bland annat medicinska implantat, varslar nu īven ett femtiotal anstīllda om uppsīgning vid deras anlīggning i Uppsala, som enligt bolaget īr en del av den strategi fīr att fokusera resurserna deras estetikverksamhet. Likasī kīkstillverkaren Ballingslīv varslar tjugofem personer i nīrheten av Hīssleholm i Skīne, vilket innebīr att bīde kollektivanstīllda och tjīnstemīn eventuellt fīr līmna sin tjīnst.

ī Vi mīste anpassa resurserna efter marknadens utveckling, sīger Nils-Erik Danielsson, som īr bolagets koncernchef till tidningen Norra Skīne.

īven stīrre fīretag drabbas

Flygplansfīrsvarskoncernen Saab resultat fīr det tredjekvartalet blev īven det betydligt sīmre īn vīntat fīr fīretaget, som tillverkar bland annat civil- och stridsflygplansprodukter, med en fīrlust pī nīrmare 178 miljoner kronor, vilket īr en halv miljard sīmre īn i fjol under samma kvartal, och mīste nu hastigt minska personalen med ungefīr femhundra anstīllda. I kvartalsrapporten medges det bland annat att markanden fīr den civila flygplansindustrin har minskat, dī intresset frīn flygplansjīttarna Airbus och Boeing minskat avsevīrt, vilket resulterat i de mycket līgre resultaten īn i fjol. Varslen kan īven tīnkas īka framīver medger VD:n īke Svensson.

ī Vi har en krīvande situation fīr Saab. Tredje kvartalet īr belastat av ytterligare engīngskostnader som gīr att vi har ett svagare resultat īn vad marknaden hade vīntat sig. Det īr klart att det kan bli sī att det hīr produktionsstoppet, pī den civila flygsidan, strīcker sig in i nīsta īr ocksī. Fīr att spara ska Saab nu pī tvī īr minska antalet anstīllda med 500 personer och det ska ske med naturliga avgīngar. Men frīgan īr om det rīcker, sīger īke Svensson till Sveriges Radio.

Bankerna tvingas ocksī varsla hundratals

Skandinaviska Enskilda Banken AB, SEB, redovisade ett resultat pī 2.010 miljoner kronor i vinst fīr īrets tredje kvartal, vilket īr avsevīrt mindre īn fjolīrets vinstresultat, som var 3.726 miljoner kronor. Banken tar dīrfīr till besparingsītgīrder och varslar nu ungefīr femhundra medarbetare, vilket utgīr fem procent av mansberedskapen. Banken tīnker īven investera i en īvertalighetsreserv pī sexhundra miljoner kronor i det fjīrde kvartalet, skriver Vicedirektīren Annika Falkengren i rapporten. Bankens totala intīkter var 8.705 miljoner kronor, jīmfīrt med fjolīrets resultat pī 9.493 miljoner kronor. De varslade kommer att sīgas upp under nīsta īr, sīger Falkengren.

Samhīllets stora sī kallade parasiter

Finanskrisen īr inte slut īn, den īr fortfarande i ett enda stort kaos, en anarki, dock i sin ordning. De som īr de stīrsta fīrlorarna fīr krisen īr arbetarna, vīrlden īver.

Givetvis fīr krisen med sig fīrdelar ocksī, framfīr allt sī īr det rikskapitalisterna, miljonīrsinvesterarna, de som tjīnar allra mest pī den, faktiskt, jīmsides med Europa Unionen. Nīr bīrserna faller och den privata ekonomin īr instabil sī īkar fīrtroendet fīr EU som i praxis īr en del utav finanskrisen, dī unionen īr en del av den globaliserade vīrlden vilket tydligt har medverkat till de problem vi stīr infīr idag och innebīr bland annat bīrsfallen, īver hela vīrlden. Nīr investerarna anser att bīrskurvorna īr som līgst, sī utnyttjar de givetvis det unika tillfīllet att tjīna multum med pengar, eftersom procenten tillfīlligt īkar genom att investera en stīrre summa pengar vid rītt tidpunkt och i rītt aktie givetvis, ofta genom ett s.k. samlingspapper. Ett praktiskt exempel, som vi kan anvīnda oss av fīr bland annat dagsinvesteringar, sīg vi tydligt under mīndagen den 13 oktober pī Stockholmsbīrsen, dī en man hade investerat hundratusentals kronor i ett sī kallat CFD-papper (vilket betyder "contract for difference" och īr ett derivatinstrument fīr riskvilliga placerare, och īr frīmst fīr kortsiktiga investeringar som tillīter att man kīper ett CFD-papper istīllet fīr ett antal andra aktier i en kurs, med andra ord ett samlingspapper, vilket om det resulterar i uppgīng mīngdubblas den reella procenten fīr investeraren skyhīgt, istīllet fīr de som ofta investerar līngsiktigt i ordinīra aktier, dī kursen istīllet īkar eller minskar med nīgra fī procent, men totalt sītt kan spela stor roll i reell fīrīndring fīrutom vid ett bīrsfall, som under den senaste perioden). Papprets vīrde īkade med 282 procent, vilket gjorde hans investering till en lycklig lott, eftersom aktiehandeln innebar att han handlade vid rītt tidpunkt under fredagseftermiddagen, dī bīrsen var pī vīg att stīnga infīr helgen. Men samtidigt kan det īven innebīra stora risker fīr riksinvesterarna, dī aktierna kraftigt mīrks bland kīparna och sīljarnas svīngningar, och kan orsaka ytterligare ett bīrsnedfall, vilket i mīngt och mycket drabbar līg- och līngsiktsinvesterarna dī de bland annat utgīr majoriteten av aktieīgandet, och har haft en fīrhīllandevis bra period tidigare med positiv uppgīng de senaste īren ī men nu har deras aktier blivit totalt meningslīsa, fīr tillfīllet.

Varseltunga dagar, beskriver Dagens industri dessa dagar och det īr synnerligen tunga besked fīr den svenska arbetaren.

Senaste reportage frīn nsf.nu

Marsch och torgmīte i Karlstad

NSF i Karlstad
Līrdagen den 25 oktober arrangerade NSF-Vīrmland en marsch genom Karlstad med ett avslutande torgmīte. Ett 50-tal aktivister deltog, och responsen frīn karlstadsborna var īvervīldigande positiv.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se