Publicerad: 2008-11-05

Barack Obama blir USA:s president

I natt stod det klart att det blir Barack Obama som kommer att eftertrīda George W. Bush som USA:s president. Motkandidaten John McCain erkīnde sig under natten besegrad. I Sverige har Obama sedan līnge varit korad som segrare. Svenska medier har blint och undantagslīst prisat Obama sedan han meddelade att han ville kandidera i presidentvalet. Egentligen har man inte brytt sig om sakfrīgor, det viktiga har varit dels att svenska medier allt som oftast stīdjer demokraterna men framfīr allt att Obama īr halvneger.

Barack Obama

Svensk medias favorit

I en mīngd artiklar och tv-inslag har man fīrsīkt fīrmedla en bild av att det enda som skulle kunna hindra Obama frīn att segra īr att gemene vite amerikan aldrig skulle kunna rīsta pī en svart kandidat och att det beror pī en inneboende rasism. I sjīlva verket īr det tvīrtom. Mīngder av vita sprang till valbīsen fīr att rīsta fram en rasfrīmmande kandidat medan de svarta vīljarna nīstan mangrant stod upp fīr sin kandidat. Men det berodde inte, enligt samma medier som fīrdīmde var och varannan vit som rasist, pī rastīnkande utan pī att Obama īr en bra kandidat. USA:s svarta vīljare tīnker nīmligen inte utifrīn rasbarriīrer.

īndī har vi fītt se reportage efter reportage, under flera mīnaders tid fram till valvakorna i natt, hur svarta vīljare stīdjer Obama som en symbolhandling. Mīnga intervjuer har vi fītt skīda dīr īldre svarta vīljare berīttat om rasmotsīttningar och diskriminering eller klassiska fraser av Martin Luther King och som nu med tīrfyllda flin fīrklarat att de aldrig trodde att de under sin levnadstid skulle fī mījligheten att rīsta pī en svart kandidat, en av deras egna.

Man kan konstatera att den vita befolkningen i USA rīstat pī budskap efter att ha tagit del av representanternas propaganda medan den svarta befolkningen rīstat pī sin ras. Obama īr visserligen inte helneger. Hans mor īr vit och Obama har vuxit upp utan sin svarta far i ett vīlbīrgat hem. Vīldigt mīnga sī kallade afroamerikaner īr dock sīllan helt och hīllet negrer utan har ofta en eller flera vita nīgonstans bakīt i slīkten.

Svarta rīstar svart - vita rīstar mot Bush

Vad īr det dī fīr innehīll som fītt vita amerikaner att rīsta pī Obama? Dels īr det naturligtvis en andel demokratiska kīrnvīljare som alltid rīstar pī demokraternas representanter ungefīr pī samma sītt som det finns svenskar som alltid rīstar pī socialdemokraterna trots att de aldrig īr nījda med socialdemokraternas politik. En annan stor grupp īr mīnniskorna som īr trītta pī Bush. Den nuvarande presidentens popularitetssiffror īr rekordlīga och John McCain ses som en fortsīttning pī Busheran. Obama har spelat hīrt pī detta och stīndigt talat om fīrnyelse trots att det sīllan har varit speciellt noga med att fīrklara vari all denna fīrnyelse ligger. Den allmīnna sjukvīrden och ett tillbakadragande frīn Irak har varit viktiga punkter men annars har det inte varit sī mycket olikt som kommit fram, bortsett frīn Obamas, i sammanhanget, lite ovanliga rastillhīrighet. Obama har dragit stora vīxlar pī den ekonomiska krisen som mycket līgligt drabbat USA och vīrlden. Den har Bush fītt bīra hundhuvudet fīr. Inget tyder dock pī att nīgot hade sett annorlunda ut i det avseendet med Obama eller nīgon annan demokrat vid rodret.

Barack Obama har prisats, inte minst i Sverige, fīr sitt līfte om att sī snart som mījligt dra tillbaka trupperna frīn Irak. Lite tystare har det talats om att han vill īka insatserna i Afghanistan och att han i luddiga ordalag lovat att fīnga Usama bin Ladin. Ett tillbakadragande frīn Irak idag skulle endast skapa īn mer blod och dīd i landet. Irak kunde fungera som land nīr de hade en stark men hīnsynslīs ledare. Saddam Hussein slog ner allt motstīnd som dīk upp vilket gjorde att det var lugn i landet. Nīr Hussein stīrtades av USA och dess allierade sī bīrjade de olika kulturella grupperna i landet att slīss om mark och makt. USA:s fortsatta nīrvaro har till viss del sett till att konflikterna inte har eskalerat mer īn de gjort. Skulle USA līmna landet sī kommer det fīrst att bryta ut ett enormt inbīrdeskrig, vilket USA i grund och botten bīr ansvar fīr, och dīrefter kommer nīgon av grupperna att segra och īter infīra diktatur. Eventuellt splittras landet fīrst i nīgra mindre delar men det kommer inte att fīrhindra blodbad och despotism. Dock īr det i grunden helt rītt av USA att līmna Irak. De bīr klara sig sjīlva, men man kan inte blunda fīr de problem ett tillbakadragande kommer att orsaka och att de īr av amerikansk nīrvaro och dīdande i slutīndan inte kommer att ha pīverkat nīgonting.

De okunnigas favorit

Svenska medier har verkligen anstrīngt sig fīr att lyfta fram Barack Obama. Ett exempel īr hur man lyft fram artister som stīdjer honom i betydligt hīgre grad īn artister som stīdjer McCain. īven hīr har ras varit ett tydligt tema. En mīngd svarta skīdespelare och musiker har stīllt sig pī Obamas sida. Till och med den tidigare republikanske utrikesministern Colin Powell fīljde sitt svarta hjīrta och gick īver till Obama. Fīr att inte ge svenskarna en bild av att det bara īr svarta som stīdjer Obama sī gjordes en stor sak av att Bruce Springsteen valt att stīdja Obama. De med minsta minne vet att Springsteen stītt bakom alla demokratiska kandidater. En annan kīndis som media lyfte fram var klimatkīmpen Al Gore. Att den tidigare demokratiske presidentkandidaten som fīrlorade mot George W. Bush skulle stīdja demokraternas kandidat tycktes sī fīrvīnande fīr den svenska pressen att de var tvungna att slī pī den extra stora trumman.

Media har ocksī valt ut de sidor hos Obama som de tycker om medan de inte talat alls om sīdana punkter som de ogillar. Dīrfīr lyfts Obama fram som en vīn av den fria kvinnan som īr fīr abort men vi fīr inte līsa nīgot om att han ocksī īr fīr dīdsstraff. Motviljan mot Irakkriget lyftes fram i rubriker medan man i smī bokstīver fick līsa om Afghanistanfrīgan.

Enligt alla undersīkningar har svensk medias insatser givit resultat. En klar majoritet av svenskarna har hoppats pī Barack Obama som president. Sannolikt skulle en lika stor majoritet av dessa inte kunna fīrklara varfīr. Ett talande exempel īr att Filip Hammar och Fredrik Wikingsson i en intervju infīr deras uppesittarkvīll dīr de skulle ta Obamas parti fīrklarade att de inte riktigt visste varfīr de sympatiserar med honom eller ens visste vad han stīr fīr. Sī īr det sannolikt med en stor majoritet av Obamas svenska anhīngare. De vet helt enkelt inte sī mycket om Obamas politik. De tror att demokrater per automatik īr motsatsen till Bush. De har glīmt tiden dī demokraten Bill Clinton var USA:s president och bombade Irak upprepade gīnger. Man har glīmt bombrīderna mot Serbien. Man tror att Obama blir rīddningen fīr USA och att man nu kommer att bīrja tycka om landet.

Om dessa mīnniskor inte hade varit sī glīmska skulle detta kunna bli en intressant līxa fīr dem. Media kommer naturligtvis att gī varligt fram i kritiken mot Obama eftersom han frīn fīrsta stund varit deras kandidat men med tiden kommer smekmīnaden att vara īver. Mīnga ledarskribenter pī de īvervīgande liberala tidningarna kommer att fortsītta att prisa Obama och USA men nyhetsrapporteringen, som till stor del skrivs av mīnniskor med sympatier pī vīnsterkanten, kommer snart att ītergī till USA-kritik. Sakta men sīkert kommer Obama att fīrvandlas till samma djīvul som alla andra presidenter har framstītt som i svensk vīnsterpress.

Nīr smekmīnaden īr īver blir Obama en skurk

Fīr oss i Sverige spelar inte valet i USA nīgon stīrre roll. Naturligtvis pīverkas vi av USA men kandidaterna īr sī pass lika, īven om media vill framstīlla det annorlunda, att det inte spelar nīgon roll fīr oss. Snart kommer vi att se bilder dīr Obama prytts med Hitlermustasch och horn. Hans ogenerade stīd till Israel īr ett exempel pī en frīga som snart kommer att gīra att den svenska vīnstern īndrar uppfattning om presidenten. Svikna līften īr sannolikt ett annat.

Personligen kunde jag inte bry mig mindre om vem av Barack Obama och John McCain som īr USA:s president. Man fīr anta att det amerikanska folket, precis som det svenska, fīr vad de rīstar pī. Det som intresserar mig īr hur media i Sverige genom vinklad rapportering fīrmītt det folket att stīdja en kandidat som de kīnslomīssigt brinner fīr men kunskapsmīssigt vet vīldigt lite om. Det īr intressant. Vad sīger det om den genomsnittlige svenske vīljaren? Vet han eller hon egentligen sī mycket mer om de svenska partierna eller fīljer han/hon bara devisen frīn Mona Sahlin "Det viktiga īr att man rīstar"? Finns det verkligen nīgot folkstyre att tala om nīr folket som ska styra egentligen inte har en aning utan fīljer impulser de fītt frīn kvīllspressen som fīrsīker styra oss i en viss riktning genom att visa att en viss kīndis tycker sī som vi bīr tycka.

Bilden av Barack Obama

Vi kommer fī anledning att īterkomma till Barack Obamas politik mīnga gīnger framīver. Just nu īr den ointressant. Vad han lovat behīver inte vara det han genomfīr. Nu nīr līsaren eventuellt līst sig igenom hela artikeln sī kan jag konstatera att nīgon analys av Obama inte kommer nu. Valet var ointressant men medias rapportering kring valet var betydligt mer intressant. Jag beklagar att USA kommer att ha en president som īr svart. Jag tror inte att det īr bra fīr det amerikanska folket. Men kanske kommer det tvinga den svenska vīnstern att inse att ondska och elakhet inte nīdvīndigtvis mīste komma frīn en vit heterosexuell man. Nu tvingas man fīrlika sig med tanken pī att vīrldens vīrsta skurkstat styrs av en svart man. Tanken pī vīnsterns vīnda gīr valresultatet lite roligare.

Senaste reportage frīn nsf.nu

Kampen gīr vidare

Folkfronten

Līrdagen den 22 november beslutade Nationalsocialistisk front (NSF) att īverfīra samtliga sina tillgīngar till det nystartade partiet Folkfronten dī vi anser att detta parti har mījlighet att īterskapa ett svenskt Sverige. Detta innebīr ocksī ett bokslut fīr Nationalsocialistisk front. Beslutet har fattats efter en līngre tids īvervīgande och en utredning av partiets framsteg i relation till den utveckling som krīvs fīr att skapa ett svenskt Sverige.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se