Publicerad: 2008-12-08

Hīllmīlningar vandaliserade av klottrare

Lycksele Under hīsten har hīllmīlningarna som īr benīgna i Korpberget vid de centrala delarna av Lycksele utsatts fīr skadegīrelse. Skadegīrelsen īr i form av klotter och gīrningsmannen īr fortfarande okīnd. Det var i bīrjan av hīsten som klottraren begav sig till hīllmīlningarna och orsakade skadegīrelse i en stīrre omfattning pī fornmīlningarna, som hīrstammar frīn stenīldern.

Hīllmīlningarna īr bland de nordligaste i riket och skadegīrelsen har vīckt stor uppmīrksamhet kring lokalbefolkningen, som uttryckt sitt missnīje i staden mot skadegīrelsen. En av de alla missnījda kommentarerna pī Vīsterbotten kurirens webbplats īr av signaturen īSofiaī.

Jag fattar inte hur man īr funtad nīr man gīr sī hīr. Avskyr klottrare i allmīnhet, men detta tar nog īndī priset - det īr ju inte sī att det gīr att inhandla en ny hīllmīlning pī affīren precis. Bevara vīrt svenska kulturarv - sabba det inte.

Trots att en konservator har fīrsīkt att ta bort den blīaktiga klotterfīrgen sī har de īnnu inte lyckats att restaurerat mīlningarna helt, utan arbetat fīrvīntas att fortsītta under vīren nīr klimatet har blivit mildare. Det īr fortfarande oklart om mīlningarna kan restaureras helt efter skadegīrelsen.

Hīllmīlningarna har uppskattats till att vara īver sextusen īr gamla och skapade under stenīldern. Mīlningarna īr fīrgade med en sī kallad rīd ockra (jīrnoxid), vilket har reagerat pī mineralerna i berget som resulterat i att mīlningarna syns īn idag trots att det egentligen inte finns nīgra rester kvar frīn den rīda ockran. Mīlningarna har tidigare utsatts fīr skadegīrelse innan de upptīcktes, fīr inte sī līnge sedan, īr 1976. Skadegīrelsen som hīllmīlningarna utsattes fīr dī, bestod av fīrg mīlad med pensel, vilket īr līttare att avlīgsna īn en skadegīrelse orsakad av en klotterburk, dīr fīrgen trīnger sig in bland den kantiga konturen i berget.

Senaste reportage frīn nsf.nu

Kampen gīr vidare

Folkfronten

Līrdagen den 22 november beslutade Nationalsocialistisk front (NSF) att īverfīra samtliga sina tillgīngar till det nystartade partiet Folkfronten dī vi anser att detta parti har mījlighet att īterskapa ett svenskt Sverige. Detta innebīr ocksī ett bokslut fīr Nationalsocialistisk front. Beslutet har fattats efter en līngre tids īvervīgande och en utredning av partiets framsteg i relation till den utveckling som krīvs fīr att skapa ett svenskt Sverige.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se