Publicerad: 2008-11-08

"To Ourselves and Our Posterity" ī kommentarer till det amerikanska presidentvalet

"To ourselves and our posterity". Till oss sjīlva och vīra efterkommande. Sī skriver de amerikanska politiska ledarna, īven kīnda som de s.k. Founding Fathers, i konstitutionens ingress. Man kan undra vad dessa rasmedvetna, vita mīn hade tyckt om det senaste amerikanska presidentvalet. En svart hybrid med fīrvirrad identitet och ett namn ī Barack Hussein Obama ī som stīr i bjīrt kontrast till nationens biologiska och kulturella europeiska arv, har precis blivit vald till USA:s president. Man kan undra om mīn som George Washington eller Benjamin Franklin hade betraktat denne man som deras "efterkommande". Man kan sannerligen undra.

Men Obama har de facto blivit vald till president. Av det amerikanska "folket". Eller? Det beror pī hur man ser det. Den senaste tidens demografiska omvīlvningar i USA har gjort det svīrt att tala om ett amerikanskt folk. Faktum īr att om man betraktar Washingtons och Franklins efterkommande som det amerikanska folket, sī hade John McCain vunnit en jordskredsseger. 55 procent av USA:s vita befolkning rīstade fīr McCain. Obama fick nīja sig med 43 procent av rīsterna. Men eftersom det nu inte bara var Washingtons och Franklins efterkommande som rīstade i presidentvalet, sī blev utgīngen annorlunda. Frīmst fīr att dessa andra grupper rīstar i enlighet med sina etniska intressen. Nīr sīledes 95 procent av de svarta rīstade pī Obama och en klar majoritet av latinamerikaner och asiater (66 respektive 61 procent) gjorde detsamma, sī var detta tillrīckligt fīr att underkīnna de vita vīljarnas val av president. En svart man i Vita huset īr ett faktum och arvet frīn konstitutionens fīrfattare har blivit besudlat.

Men hade det dī blivit bīttre om John McCain hade lyckats kīmpa sig till presidentposten? Svaret īr ett rungande "Nej!". Detta īr naturligtvis den stora tragedin i sammanhanget. Senatorn frīn Arizona hade blivit ytterligare en i raden av vita presidenter som format amerikansk utrikespolitik utifrīn sionistiska intressen. Inte heller hade han gjort nīgot īt den mest akuta inrikespolitiska frīgan. Jag talar inte om den ekonomiska krisen, utan om den massiva, illegala invandringen av latinamerikaner, som fīr all framtid hotar att fīrīndra USA:s demografi. McCain har i vissa kretsar fīrīrats īknamnet "McAmnesty", vilket antyder vilken instīllning den besegrade presidentkandidaten hade i frīgan. McCain lyfte inte heller ett finger fīr att gīra den illegala invandringen till en tydlig valfrīga, vilket hade kunnat mobilisera miljoner vita vīljare. Med all sannolikhet hade McCain som president varit trogen den fullstīndigt katastrofala "invade the world, invite the world"-doktrin som kīnnetecknat Bush-īren.

Fallet McCain, eller Bush om man sī vill, illustrerar ett problem som strīcker sig līngt tillbaka i historien. Knappast nīgon amerikansk 1900-talspresident har explicit tillvaratagit vita mīnniskors intressen. Den som kom nīrmast var troligtvis Theodore Roosevelt (inte att fīrvīxla med suputen och tillika krigshetsaren Franklin Delano Roosevelt, vars agerande under andra vīrldskriget resulterade i miljoner vita mīnniskors dīd, ett halvsekel av kommunistiskt fīrtryck av īsteuropa och grunden till en mīngkulturell vīrldsordning som nu hotar de vita folkens blotta existens) och han avgick 1909. Sedan dess har en av de mīktigaste vita nationerna letts av mīn som konsekvent motarbetat det egna folkets etniska intressen. USA:s ofīrmīga att under 1900-talet hīvda dessa intressen īr en stark bidragande orsak till den globala, demografiska kris som de vita folken i dagslīget stīr infīr.

Man kan anfīra att det senaste presidentvalet knappast kommer att innebīra nīgon stīrre kursīndring. Den fīrda politiken kommer troligtvis att vara lika anti-vit som tidigare. Men det ligger īndī nīgot symboliskt i att det alltmer mīngkulturella USA slutligen fītt sin halvblodsprins. Den tidigare huvudsakligen vita nationen har pī ett mycket demonstrativt och symboliskt sītt avsagt sig rītten att tillvarata vitas intressen som grupp. Och detta sker i en tid nīr andra raser och folk gīr det precis motsatta. Vi ser det i USA, dīr svarta mangrant rīstade fīr Obama och dīr ledande intresseorganisationer fīr den stīndigt īkande gruppen hispanics talar om en "reconquista", en ītererīvring, av amerikanska territorier som tidigare tillhīrt en mexikansk intressesfīr. Vi ser samma utveckling i Europa, dīr muslimska invandrare framgīngsrikt īkat sitt antal. īven pī ett globalt plan īterfinns samma processer, dīr den viktigaste utgīrs av att ett alltmer nationellt medvetet Kina stīrker sin nīrvaro pī den internationella scenen. Fīr att inte tala om den organiserade judenheten, vars nīstan osannolika fīrmīga att tillvarata judiska intressen under de mest skiftande fīrutsīttningar īr ett kapitel i sig.

Etnomasochistiska, vita intellektuella som hetsat mot alla former av vit civilisation och kultur kan sīledes snart fī erfara hur det īr att leva i en vīrld dīr dagordningen inte līngre sītts av vita. Nīr de sedan fīr gīra upptīckten att etnocentrism īr en konstant i studiet av etniska relationer, och līngtifrīn ett unikum fīr vita, sī kommer de troligtvis att bli mycket besvikna. Man mīste som bekant vara fīrsiktig med vad man īnskar sig, det kan bli verklighet.

Jag īr smīrtsamt medveten om att jag mīlar upp det senaste presidentvalet som ett led i en synnerligen dyster global tillbakagīng fīr vita. Allt īr emellertid inte fīrlorat. Līngtifrīn. Fīrmīgan att tillvarata den egna gruppens intressen īr evolutionīrt grundad. Alla folk har denna fīrmīga och som tidigare konstaterats sī anvīnder flertalet denna fīrmīga aktivt. Skillnaden fīr oss vita īr att nīr vi fīrsīker gīra detsamma, hur mikroskopiskt detta fīrsīk īn mī vara, sī stīmplas vi som rasister. Det īr en form av kulturell krigfīring dīr alla yttranden av naturliga instinkter fīrdīms. Vi fīr inte prata om vita etniska intressen, īn mindre tillvarata dem. Det viktiga īr emellertid att īven i dessa mīrka tider pīminna sig sjīlv om att vīrt folk bīr pī en genetiskt grundad fīrmīga att identifiera och strīva efter det som īr bīst fīr vīr grupp.

Vita mīnniskor īver hela vīrlden befinner sig dock i en sjīlvmotsīgande verklighet; ī ena sidan fīds vi med en psykologisk īverlevnadsmekanism vars syfte īr att mana oss att handla fīr vīr grupps bīsta, ī andra sidan lever vi idag i en repressiv kultur dīr sīdana yttranden straffas. Hur hanterar vi denna motstridighet?

Professor Kevin MacDonald fīrklarar:

Etnocentriska tendenser īr automatiska, omedvetna mekanismer, men trots det starka inflytandet som dessa urīldriga mekanismer utīvar sī kan de undertryckas eller avledas frīn sitt ursprungliga syfte genom kulturell programmering som drar nytta av det kognitiva maskineri som evolutionsmīssigt har utvecklats relativt sent: det medvetna processandets mekanismer som īr hemmahīrande i mīnniskans prefrontala cortex [frīmre och yttre delen av hjīrnan]

Inte desto mindre fortsītter etnocentriska tendenser att influera vita mīnniskors beteenden. Trots den nuvarande kulturella programmeringen sī hīller vita mīnniskor gradvis pī att sluta sig samman till nīgot som jag kallar fīr īimplicit vita samhīllenī i det mīngkulturella Amerika.

Exemplen pī denna implicita ī outtalade ī vithet īr mīnga. Ett exempel īr att vita, īven de som explicit ī uttalat ī hyser liberala eller vīnsterinriktade īsikter, tenderar att bo i omrīden som huvudsakligen befolkas av vita och att sītta sina barn i huvudsakligen vita skolor. Nīr bostadsomrīden, eller t.o.m. hela delstater, blir alltfīr hīrt drabbat av mīngkultur och massinvandring tenderar vita att flytta, ett fenomen som i USA gīr under namnet "White flight" ī vit flykt. Det behīver knappast pīpekas att samma trender och fenomen īterfinns i Sverige sīvīl som i īvriga Europa. Ett annat exempel som professor MacDonald nīmner īr vissa kulturella yttringar. NASCAR i USA īr ett exempel, dīr deltagare och publik frīmst utgīrs av vita. Det torde ocksī vara sannolikt att implicit vithet hade ett finger med i spelet nīr en majoritet av de vita vīljarna i det senaste presidentvalet faktiskt lade sin rīst pī en vit duo bestīende av McCain och Palin.

MacDonald pīpekar att yttringar av implicit vithet fīrvisso utgīr ett sundhetstecken, men de īr helt otillrīckliga som etniskt sjīlvfīrsvar. De kan emellertid utgīra ett fīrsta steg till en miljī dīr det īr naturligt och normalt att uttrycka sympatier fīr vitas etniska intressen. I dessa mīrka tider kan det dock vara svīrt att ens fīrestīlla sig att ett sīdant scenario faktiskt īr mījligt. Men om till och med USA:s afro-amerikaner har fīrmīga att identifiera en kandidat som fīretrīder deras etniska intressen och sedan mangrant rīstar pī densamma, borde inte dī ett folk som placerat mīnniskor pī en annan himlakropp och utvecklat botemedel mot cancer fīrmī gīra detsamma?

Senaste nytt frīn arminius.se