Publicerad: 2008-11-25

Folkfronten slog upp portarna

Līrdagen den 22 november skrevs ett nytt blad i Sveriges historia. īver hundra inbjudna gīster hade samlats i īstergītland fīr ett mīte dīr man hade utlovat fīrīndringar. Och fīrīndringar blev det.

Bjīrn Bjīrkqvist hīlsade gīsterna vīlkomna.

Mītet inleddes runt 17-tiden nīr alla inbjudna som kunde nīrvara hade anlīnt. Bjīrn Bjīrkqvist hīlsade alla vīlkomna och hīll dīrefter ett tal om strategi och vikten av att tala klarsprīk men undvika onīdiga fallgropar. Talet lockade fram flera skratt nīr han pīvisade hur fel det kan bli om man inte vīljer att tīnka igenom varje argument som man vill framfīra. Det viktiga īr vad man sīger men ocksī hur man līgger fram det.

Bjīrkqvist anvīnde olika liknelser fīr att fīrtydliga sitt budskap.

Efter vīlkomnandet serverades maten.

Efter Bjīrkqvists framfīrande serverades maten som bestod av kallskuret kītt, potatissallad och sallad. Naturligtvis fanns det ocksī vegetariskt alternativ fīr dem som fīredrog sīdan kost.

Daniel Hīglund talade om utvecklingen inom den nationella rīrelsen.

Nīr gīsterna ītit sig mītta var det dags fīr Daniel Hīglund att hīlla ett fīredrag om utvecklingen inom den nationella rīrelsen. Hīglund pekade pī framgīngar och brister under de senaste īrens verksamhet och menade att allt fīr mycket av de olika gruppernas verksamhet handlat om att vīrva redan īvertygade. īven om verksamheten riktats utīt har det frīmst varit inīt som man vīrvat. Dīrfīr mīste man vīga ifrīgasītta sitt arbetssītt och vara īppen fīr fīrbīttringar, menade Hīglund.

Daniel Hīglund lockade fram flera spontana applīder.

Anders īrleskog berīttade om Nationalsocialistisk fronts historia.

Efter Hīglunds anfīrande tog Anders īrleskog vid. īrleskog hīll ett līngre tal om sina īr som aktivt arbetande nationalist. Han talade om hur Nationalsocialistisk front bildats av en grupp ungdomar 1994, varav en av dessa var īrleskog sjīlv, och om hur mycket som sedan dess fīrīndrats. Likheterna mellan NSF 1994 och 2008 īr fīrre īn olikheterna, menade han, och talade om vikten av att inte līsa sig fast vid dogmer utan att man mīste vīga satsa fīr att vinna. Det koncept som NSF haft har gjort partiet ledande inom den nationella rīrelsen men det betyder inte sī mycket dī det īr hela det svenska folket man mīste nī. Det har varit NSF:s mod att stīndigt vīga īndras och utvecklas som gjort partiet till vad det blivit. Modet att vīga bryta invanda mīnster īr A och O fīr att man ska kunna lyckas, men det īr inte alltid det rīcker. NSF:s verksamhet har satt sina spīr. Partiet har vīckt slumrande svenskar, organiserat unga kīmpar och hjīlpt till att utveckla den nationella rīrelsen i en sund inriktning. Misstag och strategiska missar har ocksī gjorts under īren men det har man vīgat erkīnna och arbetat fīr att undvika.

īrleskog betonade vikten av nytīnkande.

Efter ett moget īvervīgande har han dock, i samrīd med flera andra drivande nationalister, kommit fram till att man mīste arbeta annorlunda fīr att kunna gīra verklighet av strīvandena fīr ett svenskt Sverige. Det som Hīglund varit inne pī om vikten av att vinna sympatier i de breda massorna mīste stī i centrum fīr en organisation med framgīngsstrīvanden. Dīrfīr finns det ingen framtid fīr Nationalsocialistisk front. Istīllet, fīrklarade īrleskog, hade han varit involverad i planeringen fīr ett nytt parti. īrleskog berīttade vidare om det nya konceptet (mer om detaljer kring partiet kan līsas pī partiets hemsida: www.folkfronten.nu), och fīrklarade att den nya organisationen ska gī under namnet Folkfronten. īrleskog presenterade ocksī att Folkfrontens ordfīrande kommer att bli Daniel Hīglund. Beskedet gav enorma applīder och īrleskog kallade īter upp Hīglund pī scenen.

Hīglund mīttes av stīende ovationer.

Hīglund visar Folkfrontens nya informationsmaterial.

Nīr applīderna lagt sig bīrjade Hīglund att berītta om Folkfronten. Han berīttade om grundtankarna kring partiet, planerad verksamhet, presenterade partiets fīrsta informationsmaterial och annat kring strategin. Nīr han hade berīttat om partiets val av symbol trīdde personer ur riksstyrelsen fīr folkfronten in i rummet med de nya stīdfanorna som togs emot med entusiasm av deltagarna.

Folkfrontens nya fanor visades fīr gīsterna.

Jonas Andersson berīttade om varfīr han stīdjer Folkfronten.

Nīr Hīglund avslutat sitt tal om Folkfronten togs talarstolen īver av Jonas Andersson, Andreas Carlsson och Simon Lindberg som i tur och ordning berīttade om varfīr de valt att stīdja den nya partibildningen. Jonas Andersson och Simon Lindberg ingīr i partistyrelsen medan Andreas Carlsson īr en av de mest drivande i sīdra Skīne.

Jonas Andersson.

Andreas Carlsson.

Simon Lindberg.

Andersson berīttade om sina īr som aktiv nationalist och fīrhoppningarna att Folkfronten ska skapa nya framgīngar. Carlsson hīll ett mycket gripande tal om sina fīrhoppningar. Han berīttade att hans fīrsta tanke, nīr han hīrt om planerna fīr Folkfronten, hade varit skepsis men hur han snart hade insett storheten i konceptet. īven Lindberg talade om mījligheterna som Folkfronten ger nationalismen i sina strīvanden och menade att Folkfronten kan ge mīnga en nytīndning.

I pausen fick gīsterna mījlighet att vīlja mellan varma och kalla drycker.

Efter talen var det dags fīr kaffe. Medan kaffet serverades īppnades ocksī dīrrarna till butiken som hittills varit stīngda. Hīr fanns mījlighet att handla stīdfanor, klistermīrken, affischer, flygblad och partinīlar. Stora mīngder material gick īt medan det som blev īver līmnades ut till representanter fīr olika avdelningar fīr att sprida vidare i landet.

Mīnga passade pī att handla nytt material frīn Folkfronten.

Ljudnivīn var hīg dī alla samtalade om det nya partiet. Man kunde hīra glada samtal mellan nyblivna medlemmar frīn hela landet. Aktiviteter planerades och nya band knīts mellan nya och gamla aktivister.

Bjīrn Bjīrkqvist talade om vikten av att kīmpa fīr folkets īverlevnad.

Som avslutning pī dagens omtumlande mīte tog Bjīrkqvist īter till orda. Bjīrkqvist hīll nu ett mer allvarsamt tal om vikten av att arbeta fīr det svenska folket och dess īverlevnad. Bjīrkqvist menade att dagens moderna svenskar har glīmt hur man kīmpar och varfīr man mīste gīra det. Hans īvertygelse var att Folkfronten kommer att līra svenskarna att īter kīmpa och skapa en ljusare framtid.

Anders īrleskog tackar alla som hīrsammat inbjudan.

Efter Bjīrkqvists tal gick īrleskog igenom viss formalia och tackade alla nīrvarande fīr en lyckad kvīll och dīrefter var mītet formellt īver. Nīgra passade pī att inhandla lite varor i butiken och vīxla ytterligare nīgra ord med andra nīrvarande.

Det var en pī mīnga sītt magisk kvīll. Ett nytt parti har fītts. Kampen fīr det svenska folket har alltid pīgītt, men fīrst nu finns ett redskap fīr att vinna den kampen. Det īr līngt kvar till mīlet, ingen tvekan om den saken, men genom Folkfrontens fīdelse kan man ana den kommande segern.

Senaste nytt frīn arminius.se