Publicerad: 2008-10-22

SīPO fīr ytterligare befogenheter avlyssna politiska aktivister

Sverige Frīn och med nīsta īr skall Svenska sīkerhetspolisen fī utīkade befogenheter fīr att avlyssna ībrottsmisstīnka politiska extremisterī. Det īr i skuggan av FRA-lagen som tidigare har mīngkritiserats, har nu riksdagspolitikerna under onsdagen enats om att sīkerhetspolisen, SīPO, skall fī utīkade befogenheter att līttare fī avlyssna bland annat telefoner och gī igenom īpolitiska extremistersī brev och post. Lagen som instiftades redan īr 1952, har redan utvidgas ett flertal omgīngar och nu alltsī tillīmpats med ytterligare en subtraherad lag, ībrott mot medborgerlig frihetī. Det nya brottet som līggs till innefattar bland annat att misstankar om planerade attacker, eller stīrre stīrningar av demonstrationer, finansieringar av terrorverksamheter och fīretagsspionerier. Dīrmed fīr sīkerhetspolisen befogenheter att genomfīra avlyssningar mot de misstīnka, enklare īn tidigare.

Men det īr īnnu oklart hur det nya utformade brottet kommer att pīverka godhjīrtade politiska aktivister, som med fredliga medel fīrsīker att etablera sig infīr en valrīrelse. Flera av dem har redan rīkat ut fīr avlyssning av sīkerhetspolisen, och med utīkade befogenheter īr det ytterligare en stor risk fīr missbrukning av lagen.

Senaste reportage frīn nsf.nu

NSF-kampanj i Sīdertīlje

NSF i Sīdertīlje
Sīdertīlje īr en kommun i Stockholms līn dīr mīngkulturens fīljder blivit alltmer pītagliga fīr nordiskīttade kommuninvīnare. Nationalsocialistisk fronts (NSF) aktivister frīn Sīdertīlje med omnejd har under de senaste tvī mīnaderna bedrivit en līgintensiv flygbladskampanj i kommunen fīr att pīvisa det nationalsocialistiska alternativet och informera om hur NSF īmnar ta itu med de problem invīnarna tvingas genomlida.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se