Publicerad: 2008-10-24

Billig tandvīrd till illegala flyktingar

Skīne Hīlso- och sjukvīrdsnīmnden i Skīne har beslutat att gīmda sī kallade flyktingar ska ha rītt till akut tandvīrd i region Skīne. Patientavgiften kommer att bli 50 kronor, samma summa som asylsīkande betalar. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet som annars rīstades igenom enhīlligt.

īGīmda flyktingarī īr personer som inte fyller kraven fīr att klassas som flyktingar och dīrfīr inte har uppehīllstillstīnd i Sverige. Men i Skīne īr de uppenbarligen mer īn hjīrtligt vīlkomna. I april bestīmdes att mīnniskor som vistas illegalt i Sverige ska ha rītt till akut vīrd till samma patientavgift som flyktingar och nu fīljer alltsī īven rītten till tandvīrd. Eftersom de illegala īflyktingarnaī vistas illegalt i landet har de inga svenska personnummer och behīver inte uppge vilka de īr. I praktiken behīver de sīlunda inte betala nīgot alls nīr de tagit del av den svenska vīrden.

Pī Region Skīnes hemsida stīr inga priser fīr svenskar som behīver tandvīrd, bara att akut tandvīrd i regel īr dyrare īn bokade besīk. Man fīr anta att det īr avsevīrt dyrare īn 50 kronor som man kan betala om man inte fīr vistas i landet och inte betalar skatt till den gemensamma tandvīrden.

Fīrslaget som rīstades igenom och nu kommer att gī vidare till Regionfullmīktige kan hīr līsas i sin helhet.

10. Policy inom Folktandvīrden fīr akut och annan omedelbar nīdvīndig vīrd till gīmda flyktingar

Diarienummer 0801338
Ordfīrandens fīrslag
Hīlso- och sjukvīrdsnīmndens fīrslag till regionfullmīktige
1. Policy fīr Region Skīne vid akut och annan omedelbar nīdvīndig vīrd till gīmda flyktingar ska īven omfatta tandvīrd.
2. Gīmda flyktingar erlīgger patientavgift fīr tandvīrd om 50 kronor per besīk.
Beskrivning av īrendet
Regionfullmīktige antog 2008-04-22, ī 28, policy fīr Region Skīne vid akut och annan omedelbar nīdvīndig vīrd till gīmda flyktingar. Samtidigt faststīlldes att gīmda flyktingar skulle erlīgga patient-avgifter motsvarande de fīr asylsīkande.
Tandvīrdsnīmnden har 2008-09-19 fīreslagit hīlso- och sjukvīrds-nīmnden att policy fīr Region Skīne vid akut och annan omedelbar nīdvīndig vīrd till gīmda flyktingar gīller īven tandvīrd.
I beslutsunderlaget till regionfullmīktige i april angavs att eventuella mer-kostnader fīr den akuta och omedelbara nīdvīndiga vīrden tīcks ur hīlso- och sjukvīrdsnīmndens budget. Tandvīrdens eventuella kostnader fīr tīckas pī samma sītt.
I īvrigt hīnvisas till tandvīrdsnīmndens beslutsunderlag.
1. Beslutsfīrslag 2008-10-14 jīmte tillhīrande handlingar


Relaterat

Skīne īppnar fīr medicinsk turism

Senaste reportage frīn nsf.nu

NSF-kampanj i Sīdertīlje

NSF i Sīdertīlje
Sīdertīlje īr en kommun i Stockholms līn dīr mīngkulturens fīljder blivit alltmer pītagliga fīr nordiskīttade kommuninvīnare. Nationalsocialistisk fronts (NSF) aktivister frīn Sīdertīlje med omnejd har under de senaste tvī mīnaderna bedrivit en līgintensiv flygbladskampanj i kommunen fīr att pīvisa det nationalsocialistiska alternativet och informera om hur NSF īmnar ta itu med de problem invīnarna tvingas genomlida.

Līsīmer
Aktivitetsrapporter

Motstīndsrapporter frīn ett urval av de aktiviteter som vīra aktivister utfīr.

Senaste nytt frīn arminius.se